Beter is sneller

Het advies biedt handreikingen voor een integrale benadering van gebiedsontwikkeling, door zowel in de ontwerp- als de toetsfase te kijken naar mobiliteit én de kwaliteit van de leefomgeving.
Foto Snelweg en geluidsscherm langs woonwijk

Met het advies Beter is sneller biedt de Raad voor Verkeer en Waterstaat handreikingen voor een integrale benadering van gebiedsontwikkeling, door zowel in de ontwerp- als de toetsfase niet alleen te kijken naar mobiliteit maar ook naar de kwaliteit van de leefomgeving. In dit advies wordt een aanvulling gegeven op het in april 2008 uitgebrachte advies ‘Sneller en beter’ van de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten.

Samenvatting

Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit hebben direct invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Bij de realisatie van infrastructurele projecten wordt deze kwaliteit onvoldoende meegenomen. Een betere samenwerking tussen zowel de betrokken ministeries als de lagere overheden is daarom vereist. Ook het beoordelingskader voor infrastructurele projecten moet worden aangepast. Dit stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat (RVW) in het advies ‘Beter is sneller’ dat begin mei 2010 aan de demissionair minister van Verkeer en Waterstaat (VenW)  is aangeboden.

Het ministerie van VenW heeft samen met de ministeries van VROM en LNV een belangrijke rol in de realisatie van de kwaliteit van de leefomgeving. In de praktijk blijkt het lastig om bij infrastructurele projecten een integrale aanpak te hanteren. Ministeries zijn gespecialiseerd in verschillende beleidsvelden, terwijl provincies en gemeenten vanuit andere ruimtelijke schaalniveaus redeneren en daardoor andere afwegingen maken. Daarnaast is de kwaliteit van de leefomgeving niet zo eenvoudig te kwantificeren als reistijd of geluidshinder, waardoor verkeerstechnische argumenten vaak bepalend zijn voor zowel de prioritering als de verdeling van financiële middelen.

Met het advies Beter is sneller biedt de Raad voor Verkeer en Waterstaat handreikingen voor een integrale benadering van gebiedsontwikkeling, door zowel in de ontwerp- als de toetsfase niet alleen te kijken naar mobiliteit maar ook naar de kwaliteit van de leefomgeving. In dit advies wordt een aanvulling gegeven op het in april 2008 uitgebrachte advies ‘Sneller en beter’ van de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten.