Gateway Holland

De afgelopen jaren zijn diverse rapporten verschenen, waarin op de toekomst van de Nederlandse zeehavens werd ingegaan en waarbij het kabinet stelling nam. Inmiddels is duidelijk geworden, dat de financiële en economische crisis grote gevolgen zal hebben voor het kabinetsbeleid. De genoemde rapporten verschenen toen de crisis zich al aandiende en/of ontplooide, maar hielden nog geen rekening met de nieuwe economische realiteit.

Dit is aanleiding voor de Raad voor Verkeer en Waterstaat geweest om het briefadvies ‘Gateway Holland, fundamentele keuze voor een welvarend Nederland’ uit te brengen over de rol en verantwoordelijkheid die het Rijk moet nemen bij het benutten van de kansen voor de Nederlandse zeehavens.

Samenvatting

De Raad voor Verkeer en Waterstaat is van mening dat de zeehavens één van de groeimotoren kunnen zijn in het herstel en de modernisering van de Nederlandse economie, maar dat daarvoor nieuwe uitdagingen moeten worden aangegaan. Volgens het advies ‘Gateway Holland, fundamentele keuze voor een welvarend Nederland’ moet het Rijk het voortouw nemen in het opstellen van een Nationale HavenStrategie voor de Nederlandse zeehavens met als kern één 'Gateway Holland' in plaats van een verzameling kleine havens. 'Gateway Holland' zal bestaan uit een samenhangend netwerk van zeehavens met gezamenlijke achterlandverbindingen en achterlandterminals. Het hart van 'Gateway Holland' is een strategische alliantie, zo niet een fusie van de Rotterdamse en Amsterdamse havenbeheerders. De Nationale HavenStrategie zal tot scherpere keuzes leiden. De bijdrage aan de nationale welvaart wordt leidend in besluiten over omvangrijke rijksinvesteringen in de toegang tot de zeehavens en de achterlandverbindingen.

De raad heeft het advies op 27 april 2010 gepubliceerd.