Maak ruimte voor vernieuwing

Met dit gezamenlijk advies willen de drie raden een bijdrage leveren aan de besluitvorming over de bezuinigingen in het licht van de kabinetsformatie.
Foto Huizen met zonnepanelen

Op 12 juli 2010 hebben de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad het gezamenlijk advies 'Maak ruimte voor vernieuwing, investeren en besparen in het fysieke domein' uitgebracht aan het kabinet, de Eerste en de Tweede Kamer en de informateurs Rosenthal en Wallage.

Met het gezamenlijk advies willen de drie raden bijdragen aan de besluitvorming over de bezuinigingen in het kader van de kabinetsformatie. De raden gaan uitgebreid in op de vraag hoe er bezuinigd kan worden in het fysieke domein en tegelijk kan worden bijgedragen aan verduurzaming en toekomstbestendige kwaliteit van de leefomgeving.

Samenvatting

Met het gezamenlijk advies ‘Maak ruimte voor vernieuwing, investeren en besparen in het fysieke domein’ willen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad bijdragen aan de besluitvorming over de bezuinigingen in het kader van de kabinetsformatie. Het opstellen van het regeerakkoord voor de kabinetsperiode vraagt ingrijpende keuzen over de overheidsfinanciën. De overheidsfinanciën zijn echter niet de enige bedreiging van de houdbaarheid van het overheidsbeleid en voor het behoud van onze welvaart. De raden vinden het net zo noodzakelijk om structurele oplossingen te vinden voor de toenemende schaarste aan energie en grondstoffen, voor de effecten van klimaat­verandering en voor de afnemende waterveiligheid. Bovendien staat de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk en stagneert de woningmarkt. 

De noodzaak tot bezuiniging kan benut worden als een kans voor de ontwikkeling naar een duurzame samenleving en een concurrerende economie. De raden concluderen dat in het fysieke domein het halen van bezuinigingsdoelen heel goed gecombineerd kan worden met een aantal noodzakelijke beleidshervormingen. Het advies bevat voorstellen voor hervormingen op het gebied van integraal ruimtelijk beleid, wonen, bereikbaarheid, natuur, duurzame energie en water. Het advies komt voort uit het gezamenlijk werkprogramma van de drie raden. Op 12 juli 2010  hebben de drie raden het gezamenlijk advies uitgebracht aan het kabinet, de Eerste en de Tweede Kamer en de informateurs Rosenthal en Wallage.