Stap voor stap

In dit advies reikt de VROM-raad overwegingen aan ten behoeve van de lopende beleidsdiscussie. Naar het oordeel van de raad is het gewenst dat de regering een toekomstvisie op het woonbeleid formuleert: dit geeft houvast aan partijen. Ook dient een hervormingspad aangegeven te worden en zijn korte termijnmaatregelen nodig die gericht zijn op het verkleinen van risico’s.

Samenvatting

In het advies ´Stap voor stap; naar hervorming van het woningmarktbeleid’ reikt de VROM-raad overwegingen aan ten behoeve van de lopende beleidsdiscussie. De raad put hierbij onder meer uit zijn advies ‘Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans’ uit 2007. Naar het oordeel van de raad is het gewenst dat de regering een toekomstvisie op het woonbeleid formuleert: dit geeft houvast aan partijen. Ook dient een hervormingspad aangegeven te worden en zijn er korte termijnmaatregelen nodig die gericht zijn op het verkleinen van risico’s. Deze drie zaken liggen in elkaars verlengde.

Op basis van een hervormingsplan voor de langere termijn kunnen maatregelen naar voren worden gehaald die de huidige crisis bestrijden en die de hervorming in gang zetten. De raad noemt als voorbeeld vermindering dan wel afschaffing van de overdrachtsbelasting en hij ziet mogelijkheden om te beginnen met aanpassingen in de fiscale behandeling van de eigen woning en het huurbeleid.

Daarnaast bepleit de raad het vormen van een nieuw investeringsfonds met bijdragen van de woningcorporaties en de vennootschapsbelasting. Besparingen in de sector wonen op het vlak van subsidies en fiscale steun zijn zeer wel mogelijk, maar de termijn waarop een en ander wordt gerealiseerd, let wel nauw.

Met een stapsgewijze aanpak is besparing en herschikking goed mogelijk. Gezien de crisis is het onverstandig om abrupte wijzigingen door te voeren. Het vinden van middelen in de woonsector om de rijksbegroting te ontlasten, is een oefening in geduld. Met een traject van hervormingen kan toegewerkt worden naar een woningmarkt die evenwichtig, stabiel, doelmatig en rechtvaardig is. Hierbij is marktwerking een middel om maatschappelijke doelen te bereiken en geen doel op zich zelf. Overheidsoptreden moet niet alleen als marktverstoring worden gezien.

De VROM-raad heeft dit advies op 11 februari 2010 aangeboden aan minister Van der Laan van Wonen Wijken en Integratie.