Verkenning, VROM-raad Ruimtelijke kwaliteit

In deze verkenning, aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu stelt de VROM-raad dat de aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid een uitmuntende kans is om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te zetten.
Foto Kinderen die op trampoline springen

De VROM-raad stelt in zijn verkenning ‘ Ruimtelijke kwaliteit’ dat de aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid een uitmuntende kans is om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te zetten. De internationale concurrentiepositie van Nederland is gebaat bij een aantrekkelijke woonomgeving, bij veilige, gezonde en bereikbare werklandschappen, bij uitnodigende natuur van voldoende schaal en een goed aanbod van voorzieningen en recreatiemogelijkheden. De raad presenteert in deze verkenning verschillende aanbeveling ter versterking en borging van ruimtelijke kwaliteit in planningsprocessen.

De VROM-raad heeft deze verkenning op 25 februari 2011 uitgebracht. In het voorjaar volgt een bijeenkomst waarin de verkenning wordt gepresenteerd en bediscussieerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne.vanduinen@rli.nl, projectleider.

Samenvatting

Het oordeel over de ruimtelijke kwaliteit van Nederland is de laatste jaren niet uitzonderlijk positief. Er wordt geklaagd over verrommeling, over leegstaande kantoren, over versnipperd landschap met bedrijventerreinen en kassen en het verdwijnen van stad-landcontrasten. Dit negatieve oordeel is opmerkelijk, gezien het feit dat ruimtelijke kwaliteit in de afgelopen decennia een steeds centralere, explicietere plek in ruimtelijk beleid is gaan innemen. Ruimtelijke kwaliteit is sinds de jaren tachtig tot het centrale doel van nationaal ruimtelijk beleid benoemd. Sindsdien zijn er vele pogingen gedaan om het kwaliteitsbegrip te concretiseren en te verankeren in het planproces. Ondanks deze inzet, en ondanks de goede resultaten die op lokaal niveau met ruimtelijke kwaliteit behaald zijn, blijft het oordeel matig. Kennelijk zijn er belemmeringen in het huidige proces van ruimtelijke ordening, die de realisering van ruimtelijke kwaliteit bemoeilijken. Dit is aanleiding voor de VROM-raad om de opgave van ruimtelijke kwaliteit opnieuw aan de orde te stellen. Daarbij is nadrukkelijk oog voor de veranderende praktijk van de ruimtelijke ordening sinds de invoering van de nieuwe Wro, met nieuwe verantwoordelijkheden en instrumenten. Hoe kan ruimtelijke kwaliteit in Nederland worden versterkt en in planningsprocessen worden geborgd? Op  25 februari 2011 heeft de VROM-raad zijn verkenning Ruimtelijke kwaliteit aangeboden aan aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.