Werkprogramma 2011-2012

Dit is het meerjarig werkprogramma 2011-2012 van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI). Het geeft inzicht in de adviestrajecten die vanuit 2010 doorlopen in 2011 en voorgenomen adviezen voor de jaren 2011 en 2012. Dit programma is tot stand gekomen op basis van onder meer het regeerakkoord van het kabinet-Rutte, de recent door de departementen ontwikkelde ‘Rijksbrede Kennisagenda fase 1 Trends & Ontwikkelingen’ en een zestal door de raden zelf noodzakelijk geachte transities (zoals vastgelegd in het advies ‘Maak ruimte voor vernieuwing’, VROM-raad, RVW en RLG, 2010). Het programma laat enige ruimte voor nu nog onvoorziene adviesvragen van kabinet of parlement en door de raden zelf te agenderen adviezen. In de verwachting dat de drie raden samen verder zullen gaan in de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur hebben de raden voor 2011-2012 gezamenlijk het werkprogramma voorbereid.

De adviezen van de samenwerkende raden zullen, in afwachting van de formele samenvoeging, worden gepresenteerd als adviezen van de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur. De raden zien meerwaarde in de vorming van de RLI voor de integrale benadering van adviesvragen voor het fysieke domein.