Advies Waterveiligheidsbeleid

De Adviescommissie Water (AcW) adviseert de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het waterveiligheidsbeleid te actualiseren.

Het huidige waterveiligheidsbeleid is gebaseerd op inzichten uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sinds die tijd is het aantal mensen en het geïnvesteerde vermogen achter de dijken fors gegroeid. Ook is de kennis over waterkeringen verbeterd. De Adviescommissie Water staat daarom achter de keuze van het kabinet om het waterveiligheidsbeleid te actualiseren en te baseren op overstromingsrisico’s. In het advies geeft de AcW aanbevelingen over het actualiseren van het waterveiligheidsbeleid en het proces dat daartoe leidt. De Commissie gaat daarbij specifiek in op de uitwerking van het principe van meerlaagsveiligheid en de normering van de waterkeringen. De aanbevelingen in het advies zijn te gebruiken bij de voorbereiding van de Deltabeslissing Waterveiligheid 2015.