Duurzame keuzes bij de toepassing van het Europees landbouwbeleid in Nederland

Het advies gaat in op de belangrijkste strategische keuzes die Nederland moet maken om de land- en tuinbouw te versterken en te verduurzamen.
akker en grasland

Inleiding

In de zomer van 2013 hebben het Europees Parlement, de Raad van Ministers van Landbouw en de Europese Commissie overeenstemming bereikt over het Europese landbouw- en plattelandsbeleid (GLB) voor de periode 2014-2020. Het is nu aan de lidstaten om beslissingen te nemen over de nationale uitvoering. In dit briefadvies gaat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in op de belangrijkste strategische keuzes die in Nederland gemaakt moeten worden inzake het landbouw- en plattelandsbeleid. De raad benadrukt de noodzaak van het maken van keuzes die leiden tot verdere verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht en van het innovatief vermogen van de Nederlandse land- en tuinbouw.

Drie kernbeslissingen

Daarbij zijn in hoofdlijnen drie kernbeslissingen aan de orde:

  • De snelheid van de overgang van de huidige ongelijke bedrijfstoeslagen (gebaseerd op historische grondslagen) naar een model waarin de bedrijfstoeslagen gebaseerd zijn op een binnen Nederland gelijke hectaretoeslag.
  • De wijze waarop de vergroening van deze bedrijfstoeslagen verder vormgegeven kan worden.
  • De overheveling van gelden van het budget voor de hectaretoeslagen naar het budget voor plattelandsbeleid wat extra mogelijkheden biedt voor verdere verduurzaming en innovatie.

De raad geeft met zijn advies en de uitwerking in aanbevelingen aan hoe regering en parlement de beschikbare beleidsruimte kan benutten om de Nederlandse samenleving en de Nederlandse land- en tuinbouw te versterken en te verduurzamen.

Publicatiedatum

Dit advies is op 31 oktober 2013 aangeboden aan staatsecretaris Dijksma (EZ).

Infograhics

Ter illustratie bij het advies zijn drie infographics gemaakt. De eerste infographic geeft in vogelvlucht de veranderingen weer in het Europees landbouwbeleid. In de andere zijn twee centrale aanbevelingen van de Rli gevisualiseerd.

  1. De veranderingen in het Europees landbouwbeleid (GLB) in vogelvlucht (Pdf, 33,28 Mb)
  2. Kwaliteit-management-tool voor vergroening en verduurzaming (Pdf, 3,23 Mb)
  3. Zet een deel van de hectaretoeslag in op versterken innovatie en verduurzaming (Pdf, 2,78 Mb)

Discussiebijeenkomst 'Duurzaamheidscertificering in de agrarische sector: een verkenning' op 24 juni 2014

Op dinsdag 24 juni 2014 organiseerde de raad in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken (EZ), een discussiebijeenkomst over de duurzaamheidscertificering in de agrarische sector. De bijeenkomst komt voort uit één van de aanbevelingen uit dit briefadvies.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) biedt de mogelijkheid om vergroeningseisen in te kunnen vullen met zogeheten equivalente maatregelen. Hierbij valt te denken aan duurzaamheidscertificaten als interessante oplossing voor agrarisch ondernemers, de consument en overheden.

In zijn briefadvies 'Duurzame keuzes bij toepassing Europees landbouwbeleid in Nederland' (oktober 2013) adviseert de raad de staatssecretaris van EZ om "gezamenlijk met de sector te blijven werken aan kwaliteits- of bedrijfscertificeringssystemen die een basisniveau garanderen voor vergroening en verduurzaming, een goede aansluiting geven op certificeringssystemen vanuit de markt, en die waar mogelijk als equivalent kunnen dienen voor de vergroening van het GLB".

Deze aanbeveling, om kwaliteits- of bedrijfscertificeringsystemen te ontwikkelen waarin alle vereisten voor vergroening en verduurzaming overzichtelijk zijn samen te brengen, is geïllustreerd in de infographic: Kwaliteit-management tool voor vergroening en verduurzaming (Pdf, 3,23 Mb).

In de discussiebijeenkomst werd aan de hand van voorbeelden uit andere Europese landen met betrokkenen verkend wat de kansen en mogelijkheden zijn om tot systemen te komen die:

  • zowel voor het bedrijfsleven als voor maatschappelijke organisaties en overheden (van lokaal tot Europees niveau) transparant en uitvoerbaar zijn;
  • garanties bieden over kwaliteit, verduurzamingsaspecten en vergroening;
  • die voor de agrariër behulpzaam zijn in de bedrijfsvoering.

Aan het einde van de bijeenkomst gaf het Ministerie van EZ aan hoe zij de verdere ontwikkeling ziet, wie daarbij het voortouw heeft en wat er van het ministerie verwacht kan worden. Lees het verslag van de bijeenkosmt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Hannah Koutstaal, projectleider via hannah.koutstaal@rli.nl of 06-11797505.