Onbeperkt houdbaar

In dit advies concludeert de raad dat de uitvoering van het natuurbeleid ambitieuzer en effectiever kan.
Luchtfoto stad en overgang buitengebied

Download videobestanden

Uitgeschreven tekst

(Beeldtekst in paars en lichtblauw: Rli, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Luchtbeelden van een rivierlandschap in de mist. Beeldtitel: Onbeperkt houdbaar. Naar een robuust natuurbeleid. Een man in een blauwe jas loopt over een grasvlakte. Het is mistig. Hij draagt een verrekijker. Voice-over:)

VROLIJKE MUZIEK

VOICE-OVER: De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert de regering om te komen tot een robuust natuurbeleid.
Om te gaan voor onbeperkt houdbare natuur.
Natuur is genieten.
Het biedt ons een prettige en gezonde leefomgeving.
Dat is goed voor de gezondheid én voor het behoud van ecosystemen.
Je wordt er ook gewoon blij van, steeds weer.
Tegelijkertijd is de natuur de verbinding naar duurzame economische ontwikkeling.
Het biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.
En natuur speelt een grote rol op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid én recreatie.
Natuur dient een maatschappelijk nut. Heel belangrijk voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen en generaties daarna.
Natuur heeft ook een eigen betekenis en dat vraagt verantwoordelijkheid van ons allen.
Zonder natuur geen toekomst.
We raken achterop met de natuur. Soorten verdwijnen en komen niet meer terug.
Het herstel gaat niet snel genoeg.
De manier waarop we de ruimte gebruiken, heeft gevolgen voor de natuur.
Ons grondwatergebruik veroorzaakt verdroging.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen vervuilt.
Bovendien blijven de natuurgebieden in omvang te klein en te versnipperd.
Op deze manier zorgen we niet voor de optimale condities.
Het herstel en behoud van natuur komt daardoor in het gedrang.
Het draagvlak voor de natuur zelf is onverminderd groot terwijl de manier waarop we invulling geven aan natuurbeleid steeds minder steun krijgt.
Het natuurbeleid werd in de loop der jaren te technocratisch, te ingewikkeld.
En dat heeft nadelige gevolgen. Je dwingt de natuur ermee in een keurslijf.
Ook de financiële middelen voor natuurbehoud staan onder hoge druk.
Natuurbeleid wordt zelfs als remmende factor ervaren voor de bedrijvigheid.
En dit komt de houdbaarheid van de natuur niet ten goede.
Je kunt zo veel meer met natuur.
De Raad ziet veel kansen om tot een robuust natuurbeleid te komen.
Maar dan moet wel het roer om.
De belangrijkste adviezen van de Raad op een rijtje.
Creëer regionale natuurnetwerken. Kies daarbij voor horizonbeleid.
Stel langetermijndoelen als stip op de horizon samen met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
Hou die doelen vast, ook als het financieel tegenzit.
Stel dan als prioriteiten: verbeter bestaande gebieden zorg voor nieuwe gebieden, verhoog de uitwisseling en zorg voor verbindingen.

(Een waterrijk landschap vanuit de lucht. Daaroverheen staat in kleurige balken het eerste advies.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT VERDER

Ga uit van kompasbeheer, gebaseerd op een ontwikkelingsrichting naar ecosysteem of landschapstype, zonder statisch eindbeeld.
Stuur niet op gedetailleerde doelen maar op het aanbieden van de benodigde condities in termen van oppervlakte, milieu en water.
Creëer verbindingen vanuit de maatschappelijke betekenissen van natuur.
Verbind natuurbeleid met ander beleid bijvoorbeeld voor gezondheid, economisch vestigingsklimaat of waterveiligheid.
Breng natuur dichter bij mensen.
Investeer in natuur op de overgang van stad naar buitengebied.
Herzie het agrarisch natuurbeheer.
Concentreer dit in grote, aaneengesloten gebieden.
Zo wordt de maatschappelijke betekenis van natuur beter benut.
Geef ruimte aan maatschappelijke initiatieven.
Wees creatief en improviseer. Maak nieuwe arrangementen voor samenwerking met maatschappelijke partners en geef krachtige impulsen aan natuureducatie.
Tot slot: zorg voor continuïteit in de financiering van natuur.
Essentieel voor een duurzame toekomst.
De overheid is eindverantwoordelijk voor natuur.
Spreiden van de financiering over meer partijen zorgt voor continuïteit.
Koppel de kosten aan de baten van natuur.
Verbind het recht op economische activiteit aan bijdragen om de natuur in stand te houden.

(Advies vijf verdwijnt uit beeld. Wegen vanuit de lucht.)

De oplossingen liggen binnen handbereik: verbind natuur met andere doelen en benut de kracht van de samenleving.
Zowel de maatschappelijke als de eigen betekenis van natuur komen dan tot hun recht. Zo wordt de natuur onbeperkt houdbaar.

(Een groen landschap met de beeldtekst 'onbeperkt houdbaar'. Het groen verbleekt en daarna verdwijnt ook de beeldtekst. Het beeld wordt wit en dan verschijnt in paarse letters de tekst: Kijk voor het volledige advies op www.rli.nl.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Inleiding

In dit advies geeft de raad aanbevelingen voor vernieuwing van het natuurbeleid en legt daarbij de nadruk op effectiviteit en maatschappelijk draagvlak. De raad doet onder andere voorstellen voor verbetering van de financiering voor natuur en voor versterken van de synergie tussen natuur en maatschappelijke doelen zoals gezondheid en waterveiligheid.

Duurzame toekomst natuur

De Nederlandse natuur verandert snel. Een aantal soorten breidt zich uit, voor een deel als gevolg van klimaatverandering, maar ook door herstelmaatregelen en de omzetting van landbouwgrond in natuurgebied. Veel andere soorten nemen daarentegen steeds verder af, en we blijken niet in staat de juiste maatregelen te treffen om deze ontwikkeling te stoppen.
Ook de Nederlandse maatschappij verandert in hoog tempo als het gaat om natuur: steeds meer burgers voelen zich verantwoordelijk voor de natuur in hun directe omgeving. In deze nieuwe constellatie is het urgent om de vraag te beantwoorden op welke wijze we de natuur in Nederland een duurzame toekomst kunnen geven niet alleen in bestuurlijke en financiële zin, maar ook in de zin van ruimte voor de betrokkenheid van burgers en bedrijven.

Met dit advies wil de raad bijdragen aan de versterking van de wetenschappelijke basis en de maatschappelijke inbedding van het natuurbeleid.

Publicatiedatum

Op 16 mei 2013 heeft de raad het advies aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsbericht Ministerie EZ (16 mei 2013) Bouwen aan nieuwe Natuurvisie

Film

Bij dit advies is een film beschikbaar die een korte schets geeft van de inhoud, zie rechts onder het kopje ' Advies'

Publicaties

Ter voorbereiding van dit advies heeft de raad een aantal onderzoeken laten verrichten. De onderzoeksvragen hebben betrekking op het natuurbeheer zelf, de maatschappelijke context waarbinnen natuurbeleid en natuurbeheer tot stand komen en op economische aspecten.

De gedrukte exemplaren van het advies 'Onbeperkt houdbaar' zijn helaas niet meer beschikbaar. Uit duurzaamheidoverwegingen beperkt de Rli gebruik van papier, daarom zal geen herdruk verschijnen en is uitsluitend de digitale versie op onze website beschikbaar.

Meer informatie

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rli-secretariaat via info@rli.nl