Onbeperkt houdbaar

Naar een robuust natuurbeleid

Inleiding

In dit advies geeft de raad aanbevelingen voor vernieuwing van het natuurbeleid en legt daarbij de nadruk op effectiviteit en maatschappelijk draagvlak. De raad doet onder andere voorstellen voor verbetering van de financiering voor natuur en voor versterken van de synergie tussen natuur en maatschappelijke doelen zoals gezondheid en waterveiligheid.

Luchtfoto stad en overgang buitengebied
Siebe Swart / Hollandse Hoogte
Rli Advies Onbeperkt houdbaar

Duurzame toekomst natuur

De Nederlandse natuur verandert snel. Een aantal soorten breidt zich uit, voor een deel als gevolg van klimaatverandering, maar ook door herstelmaatregelen en de omzetting van landbouwgrond in natuurgebied. Veel andere soorten nemen daarentegen steeds verder af, en we blijken niet in staat de juiste maatregelen te treffen om deze ontwikkeling te stoppen.
Ook de Nederlandse maatschappij verandert in hoog tempo als het gaat om natuur: steeds meer burgers voelen zich verantwoordelijk voor de natuur in hun directe omgeving. In deze nieuwe constellatie is het urgent om de vraag te beantwoorden op welke wijze we de natuur in Nederland een duurzame toekomst kunnen geven niet alleen in bestuurlijke en financiële zin, maar ook in de zin van ruimte voor de betrokkenheid van burgers en bedrijven.

Met dit advies wil de raad bijdragen aan de versterking van de wetenschappelijke basis en de maatschappelijke inbedding van het natuurbeleid.

Publicatiedatum

Op 16 mei 2013 heeft de raad het advies aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Economische Zaken.

Nieuwsbericht Ministerie EZ (16 mei 2013) Bouwen aan nieuwe Natuurvisie

Film

Bij dit advies is een film beschikbaar die een korte schets geeft van de inhoud, zie rechts onder het kopje ' Advies'

Publicaties

Ter voorbereiding van dit advies heeft de raad een aantal onderzoeken laten verrichten. De onderzoeksvragen hebben betrekking op het natuurbeheer zelf, de maatschappelijke context waarbinnen natuurbeleid en natuurbeheer tot stand komen en op economische aspecten.

De gedrukte exemplaren van het advies 'Onbeperkt houdbaar' zijn helaas niet meer beschikbaar. Uit duurzaamheidoverwegingen beperkt de Rli gebruik van papier, daarom zal geen herdruk verschijnen en is uitsluitend de digitale versie op onze website beschikbaar.

Meer informatie

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rli-secretariaat via info@rli.nl