Sturen op samenhang

Dit advies gaat in op de noodzaak van verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van de metropolitane regio Schiphol/Amsterdam om de internationale concurrentiepositie van de regio en van Nederland te versterken.
Luchtfoto metropoolregio Amsterdam - Schiphol

Om de internationale concurrentiepositie van de regio én van Nederland te versterken is de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de metropoolregio rondom Schiphol en Amsterdam van groot belang. Alle betrokken partijen – overheden, bedrijven en burgers – zullen hun krachten moeten bundelen om dit te bereiken. Een evenwichtige versterking van de concurrentiepositie van de regio vraagt om het zorgvuldig combineren van regionale en bovenregionale belangen. Dit kan volgens de raad het beste plaatsvinden in de regio. Met het advies ‘Sturen op samenhang’ geeft de raad antwoord op de adviesvraag van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kader van het rijkstraject SMASH (Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer).

In zijn advies geeft de raad aanbevelingen ter versterking van die samenwerking, met een accent op de inzet van het Rijk als systeemverantwoordelijke. Als de rijksoverheid duidelijk is over haar doelen, de randvoorwaarden en de procesvereisten waaraan moet worden voldaan, kan de regio daar een invulling aan geven in combinatie met de eigen regionale doelen.

Publicatiedatum

Het advies is op 13 september 2013 aangeboden aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Vervolg

Na publicatie gaat de raad in de regio in gesprek met vertegenwoordigers vanuit de regio en het Rijk.

Debat Stuur op de metropool!

Op 16 december 2013 organiseerde de raad samen met de Vereniging Deltametropool het debat 'Stuur op de metropool!' over governance en internationale concurrentiekracht in metropolitane regio's. De bijeenkomst vond plaats in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Image removed.

Lees het verslag van het debat 'Stuur op de metropool!' (pdf, 980Kb)

Bekijk de foto's van de debatavond

Artikel

Dynamische bestuurskunst nodig bij governance van metropolitane regio's

Het denken over governance is in beweging. De internationale concurrentie tussen regio's vraagt om effectief bestuur. Partijen in de regio krijgen daarom meer ruimte, nationale en regionale belangen worden gecombineerd. Maar hoe ziet een model met meer ruimte eruit, zitten partijen in de regio hierop te wachten en wat betekent het voor de systeemverantwoordelijkheid van het Rijk? Een verkenning van de kansen voor de regio Schiphol/Amsterdam.

De auteurs schreven dit artikel op persoonlijke titel.

Geert Teisman hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam was tevens lid van de commissie die het advies heeft opgesteld.

Tim Zwanikken, planoloog en adviseur ruimtelijke vraagstukken, regionale ontwikkeling en governance

Yvette Oostendorp projectleider Rli van het advies 'Sturen op samenhang'

Bron: S+RO 6/2013 www.s-ro.nl

Lees het artikel Dynamische bestuurskunst nodig bij governance van metropolitane regio's (pdf, 318Kb)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl