Vrijkomend rijksvastgoed

Dit advies richt zich op vrijkomend rijksvastgoed en de daarbij komende afweging tussen maatschappelijke doelen en financiële opbrengsten.
belastingkantoor Nijmegen

Aanleiding

Nederland kampt al jaren met een grote leegstand van kantoren en ander vastgoed. De komende vijf jaar stoot ook de rijksoverheid miljoenen m2 vastgoed af, van kantoren tot gevangenissen en kazernes. Voor deze omvangrijke en complexe afstootoperatie wil het Rijk een samenhangende strategie ontwikkelen. Het verwerven, beheren en afstoten van rijksvastgoed heeft niet alleen een financiële kant, maar is ook van invloed op lokale en regionale ruimtelijk-economische ontwikkelingen. De minister voor Wonen en Rijksdienst vroeg, mede namens de minister van Infrastructuur en Milieu, de Rli in april 2014 om advies over de wijze waarop vanuit het beleid het beste sturing is te geven op keuzes met betrekking tot het rijksvastgoed.

Belangrijkste aanbevelingen

Het kabinet legde in de Rijksvastgoedportefeuillestrategie de ambitie vast om sturing vanuit het beleid op het handelen met rijksvastgoed te versterken. De raad deelt deze ambitie. Het willen sturen op maatschappelijke doelen heeft gevolgen voor de besluitvorming. De belangrijkste aanbevelingen van de raad zijn:

  • Kies een afstootstrategie waarin maatschappelijke doelstellingen breed worden meegewogen naast de haalbare financiële opbrengst.
  • Betrek naast het rijksbeleid ook het beleid van provincies en gemeenten als basis voor het bepalen van maatschappelijke doelen. Ga in een vroeg stadium met provincies en gemeenten op zoek naar een passende toekomst voor leegkomende rijksgebouwen en maak per provincie totaalplannen voor het vrijkomend rijksvastgoed.
  • Kies het MIRT als kader voor het maken van regionale afspraken met provincies en gemeenten over de toekomst van vrijkomend rijksvastgoed.
  • De raad adviseert om reeds vastgesteld beleid met consequenties voor rijksvastgoed niet te heroverwegen, maar eventueel wel het afstoten van dit vastgoed te temporiseren of te kiezen voor vormen van tijdelijk (her)gebruik.
  • Voorzie in de toekomst nieuw beleid met consequenties voor het vastgoed van een expliciete vastgoedparagraaf waarin die consequenties in beeld worden gebracht en meegewogen in de besluitvorming.

Publicatiedatum

Op 15 december 2014 presenteerde de raad zijn advies ‘Vrijkomend rijksvastgoed; over maatschappelijke doelen en geld’ aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Image removed.Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) neemt adviezen over rijksvastgoed in ontvangst vlnr Eric Luiten Rijksadviseur (CRa), Minister Blok, Henry Meijdam, voorzitter Rli, 15 december 2014. Foto Fred Ernst

Bekijk de foto's van de bijeenkomst op 15 december 2014

Op dezelfde bijeenkomst presenteerde het College van Rijksadviseurs het advies ‘Rijksvastgoed in beweging’ met handreikingen voor de uitvoering. 

Lees het persbericht van het ministerie BZK met de reactie van minister Blok

Meer informatie

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Rli-secretariaat via info@rli.nl