Internationale verkenning 2014

Opkomende vraagstukken uit het internationale veld

Het secretariaat heeft in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) ter voorbereiding op het werkprogramma 2015-2016 een internationale verkenning uitgevoerd. De verschillende vakdeskundigen op het Rli-secretariaat hebben hieraan meegewerkt. Deze verkenning bevat een selectie van signalen uit de internationale omgeving en een overzicht van de internationale en Europese beleidsagenda vanuit de vraag: Welke opkomende internationale vraagstukken kunnen interessant zijn voor de Rli-advisering de komende jaren? Met die vraag gingen de vakdeskundigen binnen het Rli-secretariaat op pad. Het Rli-secretariaat deelt het resultaat graag: niet als een afgewogen product van de raad, maar als een bron voor inspiratie en reflectie bij beleidsvoorbereiding en -advisering.

De scan dekt het brede werkterrein van de Rli. Het Rli-werkterrein bevat de beleidsvelden: ruimtelijke ordening, wonen, verkeer en vervoer, klimaatbeleid, voedsel(kwaliteit), water, landbouw, natuur, milieu, (externe) veiligheid, energie(infrastructuur) en ruimtelijk-economische ontwikkeling. Elk beleidsveld kent een andere internationale context, maar voor alle beleidsvelden geldt dat de internationale context steeds belangrijker wordt.

De verkenning raakt aan uiteenlopende onderwerpen zoals de consequenties van anders denken over veilige en rechtvaardige planetaire grenzen, nieuwe marktarrangementen op het terrein van water en energie en de groeiende internationale aandacht voor de rol van steden. Er worden ook voorbeelden gegeven van hoe vermaatschappelijking in het Britse en Duitse regeerakkoord is opgenomen. Door links is het mogelijk voor de lezer om meer informatie aan te boren.

De opkomende vraagstukken bleken goed te ordenen te zijn naar de zes meerjarige programmalijnen die beschreven zijn in het vorig Rli-werkprogramma. De internationale verkenning herhaalt niet de omschrijving van de programmalijnen, maar presenteert per programmalijn een aantal nieuwe vraagstukken.

Daarnaast geeft de verkenning een overzicht van de meest relevante internationale en Europese beleidsagenda's voor de middellange termijn. In het overzicht in de bijlage zijn hoofdbeleids­agendapunten, betrokken Rli-beleidsvelden, programmalijnen, verantwoordelijke instanties, belangrijke (ijk)momenten en opkomende/belangrijke issues in trefwoorden opgenomen.

Reageren

De internationale verkenning bevat geen weging van het belang van de afzonderlijke signalen of een prioritering van de onderwerpen op de internationale en Europese beleidsagenda's. Het geeft evenmin een doorvertaling naar concrete adviesmomenten. Deze weging, prioritering en beoordeling van geschikte adviesmomenten maken onderdeel uit van de voorbereiding van het nieuwe Rli-werkprogramma 2015-2016. Het secretariaat presenteert nu de inventarisatie.

Uw reactie is welkom en kan gestuurd worden naar Agneta Andersson, internationaal coördinator agneta.andersson@rli.nl

Internationale verkenning 2014 - Signalen: opkomende vraagstukken uit het internationale veld