DEBAT 'IenM KENNISVRAGEN 2030 - KANSEN EN RISICO'S VOOR AMBITIES INFRASTRUCTUUR EN MILIEU'

De notitie over het debat over langetermijnkennisvragen voor de ambities 2030 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) is nu beschikbaar via de Rli-website. De Rli organiseerde deze bijeenkomst op 4 november 2015 in Utrecht op verzoek van de directie Kennis, Innovatie en Strategie van IenM. Experts uit het kennisnetwerk van IenM hebben van gedachten gewisseld over de kansen en risico’s rondom langetermijnkennisvragen voor de realisatie van de IenM ambities 2030. In deze bijeenkomst en een achttal voorbereidende gesprekken zijn een aantal eerste zoekrichtingen aangedragen voor het verdere proces van verkenning door IenM ter voorbereiding op zijn nieuwe Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA 2016-2020). Deze notitie bevat geen resultaten van een uitgebreid onderzoek.

Belangrijkste uitkomsten debat

Rond de thema’s water en bereikbaarheid bestaat een sterk kennisnetwerk dat op bepaalde nieuwe accenten zich verder kan ontwikkelen, zoals de interactie met kennisrijke burgers, de toepassing van big data en een hernieuwde aandacht voor de efficiënte inzet van middelen. Het kennisnetwerk rond de circulaire economie en het betrekken van burgers en bedrijven bij de ontwikkeling van de leefomgeving kunnen sterker worden ontwikkeld. Daarvoor moet verbreding in verbonden kennisnetwerken worden gerealiseerd en moeten meer goede kennisvragen worden gesteld die sterker interdisciplinair worden opgepakt.

Er doen zich ontwikkelingen voor die dunne plekken in de door IenM benodigde kennisontwikkeling kunnen veroorzaken. Denk aan ontwikkelingen als de steeds sterkere focus op kortetermijnproblemen, verschuivingen in beschikbare middelen en het onder druk staan van de aanwezige kennis binnen IenM door de taakstellingen en werkdruk.

De deelnemers van de expertmeeting roepen IenM op om in samenwerking met een diversiteit aan kennispartners beter geformuleerde langetermijnkennisvragen te stellen, en om het proces van kennisontwikkeling en -verspreiding in (internationale) netwerken explicieter in te zetten. Hierdoor kan IenM meer richting geven aan beleidsrelevant onderzoek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met michiel.ooms@rli.nl  

Lees de hele notitie van het debat over IenM kennisvragen 2030