Evaluatie eerste zittingsperiode Rli 2012-2016 - ‘Continu positioneren’

Evaluatie eerste zittingsperiode Rli

De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Rli elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren. Op 1 augustus 2016 eindigt de eerste zittingstermijn (2012-2016) van de raad. Het bureau Berenschot heeft over deze eerste termijn de evaluatie uitgevoerd. De raad zal de aanbevelingen uit deze evaluatie als input gaan gebruiken voor de start van de nieuwe raadsperiode.

De evaluatie bestaat uit de volgende punten:

  • toetsing op het behalen van de beoogde doelen bij de oprichting van de Rli
  • beoordeling van de kwaliteit van de adviezen en andere producten die door de Rli zijn geleverd (efficiëntie en effectiviteit)

De vier aanbevelingen uit het rapport zijn:
1. Formuleer een aantal concrete (strategische) onderwerpen, waar de Rli de komende vier jaar over wil gaan adviseren. Dit heeft als doelen om echt agenderend te zijn, om helder te maken op welke thema’s stakeholders de komende jaren adviezen kunnen verwachten en om gericht af te stemmen met andere adviesorganen .
 
2. Besteed in elk adviestraject nadrukkelijker aandacht aan de gewenste nazorg. Benut eventuele nieuw momentum om adviezen opnieuw onder de aandacht te brengen, ook bij het parlement.
 
3. Zorg voor een goede balans tussen strategische advisering en concrete advisering.
 
4. Profileer de Rli door vaker zelfstandig adviesonderwerpen te agenderen, die (nog) geen aandacht hebben van departementen of controversieel zijn.
 
Op 19 juli 2016 heeft de raad de evaluatie uitgebracht en aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider via nicole.van.buren@rli.nl

Lees de evaluatie ‘Continu positioneren’ van Berenschot

Lees meer over de Kaderwet adviescolleges

Kabinetsreactie

De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren. De Rli heeft op 12 oktober 2016 de kabinetsreactie op de evaluatie ontvangen.

Lees hier de volledige reactie op de evaluatie ‘Continu positioneren’

Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’

Op 19 juli 2016 bracht de raad zijn publicatie uit ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling: Hoofdlijnen uit vier jaar advisering door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur’ . Hierin beschrijft de raad vijf grote transformaties die met voorrang opgepakt moeten worden om de duurzame ontwikkeling van Nederland gestalte te geven en doet verschillende aanbevelingen hoe deze kunnen worden bereikt.

Lees de Rli-publicatie : ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling’