Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.
kaft met illustratie van Nederland

Het jaar 2016 stond voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in het teken van verandering en vernieuwing. Er zijn een nieuwe voorzitter en een nieuwe raad aangetreden en medio oktober is de raad verhuisd naar een vernieuwd pand aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

De nieuwe voorzitter, Jan Jaap de Graeff, heeft op 1 januari het stokje overgenomen van Henry Meijdam. Op 1 augustus 2016 heeft de Rli zijn eerste zittingsperiode afgesloten en een nieuwe raadsperiode - in een andere samenstelling - is gestart. De nieuwe raad heeft besloten om drie junior-raadsleden bij zijn werkzaamheden te betrekken. Op deze manier kunnen het perspectief en de ervaring van nieuwe generaties bij de advisering worden betrokken.

In juli is het advies ‘Mainports voorbij’ verschenen, waarin de Rli concludeert dat de mainports niet dé motoren van de Nederlandse economie vormen. Gepleit wordt voor integraal beleid voor de economische kerngebieden in ons land. In november is het advies ‘Verbindend landschap’ uitgebracht. In dit advies pleit de raad om het landschap leidend te maken bij het realiseren van urgente maatschappelijke opgaven en burgers daarbij te betrekken. Bij de totstandkoming van dit advies zijn voor de raad nieuwe werkwijzen gekozen. Zo zijn er twee gebiedsbijeenkomsten geweest waarop de raadsleden gesproken hebben met de bewoners van die gebieden over de waarden die ze verbinden aan het landschap waarin zij wonen. Ook heeft de raadscommissie teams van ontwerpbureaus en onderwijsinstellingen gevraagd hun visie op de toekomst van het Nederlandse landschap te geven.

Daarnaast heeft de raad in de publicatie ‘Opgaven voor duurzame ontwikkeling’ de hoofdlijnen van de adviezen van de eerste raadsperiode samengevat. De raad beschrijft in deze publicatie vijf grote transformaties die met voorrang moeten worden opgepakt om de duurzame ontwikkeling van Nederland gestalte te geven.

Tegen het eind van zijn eerste zittingstermijn heeft de raad een evaluatie laten uitvoeren van zijn werkzaamheden. De aanbevelingen uit deze evaluatie zijn gebruikt als startpunt voor de nieuwe raad.