Jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

In januari 2017 publiceerde de raad het advies ‘Dichterbij en sneller’, dat kon rekenen op een enthou­siaste ontvangst door de minister. Dit advies was het laatste advies dat is gestart in de eerste zittingsperiode van de raad. De in 2016 gestarte tweede Raad voor de leefomgeving en infrastructuur bracht in 2017 ook de eerste adviezen van eigen hand uit: ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ en ‘Brede blik op erfgoed’.

jaarverslag 2017

Naast deze adviezen bracht de Rli het rapport ‘Technologie op waarde schatten’ uit. Dit rapport biedt handreikingen om kansen van technologische innovaties beter te benutten en risico’s te beperken. In oktober werd de jubileum jaarconferentie van de samenwerkende Europese adviesraden op het gebied van de duurzame leefomgeving georganiseerd. Deze tweedaagse conferentie, met een pre-conferentie voor jonge vertegenwoordigers uit negen Europese landen, was een groot succes.

Ten slotte stond 2017, ook voor de Rli, in het teken van de kabinetswisseling. Daarmee kwam een einde aan de relatie met de bewindslieden waarmee in de vorige periode nauw is samengewerkt. Met de nieuwe bewindslieden in het domein van de fysieke leefomge­ving werd kennisgemaakt. De raad ziet de samenwer­king met hen met veel vertrouwen tegemoet.

De nieuwe verdeling van taken in het parlement bete­kent dat de fysieke leefomgeving, waarover de Rli adviseert, in redelijk vergelijkbare omvang is verspreid over vier departementen. De Rli ziet de komende jaren een belangrijke opgave voor zichzelf weggelegd bij het zoeken naar de optimale verbinding tussen deze domeinen bij het vinden van oplossingen voor de belangrijke duurzaamheidsopgaven.