Werkprogramma 2018-2019

De raad heeft de ambitie om bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Meer in het bijzonder wil de raad zijn adviezen richten op de energietransitie, het bevorderen van duurzame bereikbaarheid, de transitie naar een circulaire economie, de duurzame ontwikkeling van natuur en landbouw en de verdere versterking van de kracht van stedelijke regio’s. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van deze uitdagingen, zullen de meeste adviezen van de raad zich uitstrekken over de grenzen van de vier departementen (IenW, EZK, BZK en LNV) in het fysieke domein.

illustratie met radertjes die inelkaar grijpen

De thema’s die in het werkprogramma 2018-2019 staan opgenomen zijn:

- Samenkomen transities in de regio, de casus Zuidwestelijke delta;
- Energietransitie in de gebouwde omgeving;
- Toerisme en recreatie in relatie tot de leefomgeving;
- Informatisering in het leefomgevingsbeleid;
- Rijkssturing op de bouwproductie.

De raad is onlangs ook een ongevraagd adviestraject gestart over de vraag welke rollen de rijksoverheid kan vervullen bij het realiseren van de transitie naar een duurzame economie en welke verhouding tussen overheid en markt daarbij past. De raad neemt de energie-intensieve industrie daarbij als casus vanwege de omvang van de transformatieopgave en de potentiële sociaaleconomische impact.