Werkprogramma 2019-2020

De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de ministers van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

illustratie van tandwielen die in elkaar haken

De raad heeft de ambitie om in de komende jaren bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van de uitdagingen in de fysieke leefomgeving zullen de meeste adviezen van de raad zich uitstrekken over de grenzen van de vier departementen in het fysieke domein.

Werkprogramma 2019-2020

De onderwerpen zijn:

  • Herziening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
  • Gevaarlijke stoffen
  • Luchtvaartbeleid
  • Afbouw verouderde bedrijfsmiddelen
  • Vitale bodem
  • Conferentie inclusieve transities

Daarnaast kunnen de volgende onderwerpen opgepakt worden in een (brief)advies, als de uitkomsten van lopende besluitvormingstrajecten en beleidsontwikkelingen daar aanleiding toe geven:

  • Noordzee
  • Consequenties van klimaatverandering voor het ruimtelijk beleid