Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.
illustratie op de kaft van een doorzichtige wereldbol met in het groen de landen aangegeven gepresenteerd op twee handen

In 2019 bracht de raad de volgende adviezen uit:

  • 'Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute' De raad richt zich in dit advies op de vraag of er een ander perspectief mogelijk is in het luchtvaartbeleid, en zo ja, of dit nieuwe perspectief leidt tot andere uitgangspunten en beleidsopties voor het rijksbeleid.
  • 'Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw' De raad richt zich in dit advies op de vraag op de mogelijkheden die de implementatie van het GLB biedt voor de ondersteuning van de omslag naar kringlooplandbouw.
  • 'Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het' Hoe kan worden gestuurd op een gebalanceerde groei van het inkomende en binnenlandse toerisme in Nederland, waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken?
  • 'Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities' Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en afnemende biodiversiteit maken de transitie naar een duurzame economie onvermijdelijk. Hoe kan de overheid sturen op de transitie naar een duurzame economie?

Naast deze adviezen bracht de raad nog drie andere publicaties uit:

  • 'De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio' Duurzaamheidsopgaven manifesteren zich tegelijkertijd op regionaal niveau. Hoe komen opgaven daar samen? Wat betekent dit voor de aanpak van de verduurzaming van Nederland?
  • 'Onderzoek - Kopen om te verhuren' De centrale vraag die de raad aan het Kadaster heeft gesteld luidt: “Zijn in Nederland tussen 2009 en 2018 daadwerkelijk steeds meer woningen gekocht voor de verhuur?”
  • 'Voorstudie - Duurzame ontwikkeling Bonaire, Sint-Eustatius en Saba' De studie gaat over de stand van zaken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor de fysieke leefomgeving op de BES-eilanden en daarnaast ook over de verwachte kwetsbaarheden en risico’s op de lange termijn.