Energieraad

Energietechnologie voor de toekomst

Subtitel: 
Teasertekst: 
'Leren en stimuleren', over het bevorderen van nieuwe duurzame energietechnologie
Omslagfoto: 
omslag Energietechnologie voor de toekomst
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
nee

'Leren en stimuleren', over het bevorderen van nieuwe duurzame energietechnologie

Het stimuleren door de overheid van een meer duurzame energiehuishouding kan veel effectiever. De overheid moet zich enerzijds richten op het terugdringen van de CO2-emissies, anderzijds op het ontwikkelen van technologieën die kansrijk zijn op de mondiale markt. De Nederlandse bijdrage aan de mondiale technologieontwikkeling zal zich met name moeten concentreren op technologieën waar Nederland een vooraanstaande positie kan innemen.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Een graadje slimmer

Subtitel: 
Teasertekst: 
Naar nieuwe instrumenten voor energiebesparingsbeleid
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
nee

Naar nieuwe instrumenten voor energiebesparingsbeleid

Er kan en moet nog veel meer bespaard worden in huishoudens en in het bedrijfsleven om de gewenste energiereductie van 1,5 tot 2% per jaar te bereiken. De Energieraad bepleit een combinatie van zachte en harde maatregelen om dat te bevorderen.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Jaarverslag 2005 Energieraad

Jaar: 
2005

De adviezen in 2005 en het werkprogramma voor 2006

De Energieraad heeft in 2005 drie adviezen uitgebracht: 'Gasmarkt, gas voor morgen' over de ontwikkelingen op de wereldgasmarkt, een briefadvies over duurzaamheid en mobiliteit en 'Energiek buitenlands beleid' over de relatie tussen energievoorziening en het buitenlands beleid. De Raad merkt op dat er steeds meer aandacht komt voor zijn adviezen in de media. Verder kondigt hij aan meer te zullen samenwerken met andere adviesraden.

nee
Raad: 
sitecontent: 

Concentrating Solar Power (CSP)

Teasertekst: 
Briefadvies aan de minister van Economische Zaken
Te bestellen: 
nee

Briefadvies aan de minister van Economische Zaken

Aanbeveling om serieus te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het ontwikkelen van zonthermische centrales (Concentrating Solar Power). De Energieraad beschouwt deze manier van energie opwekken als een potentieel geschikte methode voor landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten en in mindere mate voor Zuid-Europese landen. Hij adviseert om te onderzoeken welke rol Nederland en Europa kunnen spelen bij de ontwikkeling ervan.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Energiek Buitenlands Beleid

Subtitel: 
Teasertekst: 
Gezamenlijk advies met de Adviesraad Internationale Vraagstukken
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
nee

Gezamenlijk advies met de Adviesraad Internationale Vraagstukken

De vraag naar energie neemt wereldwijd steeds verder toe. Tevens neemt de zekerheid rond de bevoorrading af door politieke ontwikkelingen in de gebieden waar de winning van olie en gas plaats vindt. Volgens de raden moet de bevordering van de voorzieningszekerheid een van de hoofddoelstellingen van het buitenlands beleid worden.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Verslag debat Evaluatienota Klimaatbeleid

Subtitel: 
Teasertekst: 
Verslag van een intern debat van leden van de Energieraad en VROM-raad over de Evaluatienota Klimaatbeleid, op verzoek van het ministerie van VROM.
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
nee

Verslag van een intern debat van leden van de Energieraad en VROM-raad over de Evaluatienota Klimaatbeleid, op verzoek van het ministerie van VROM.

Op 9 november 2005 presenteerden de Algemene Energieraad en de VROM-raad het verslag van het debat over de Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. De raden hadden op verzoek van het ministerie van VROM een intern debat met enkele leden georganiseerd over deze nota. Algemeen kwam waardering naar voren voor het beleidsstuk. Daarnaast waren ook enkele kanttekeningen te beluisteren. Zo richt de nota zich vrijwel uitsluitend op het halen van de doelen, zonder daarbij aandacht te besteden aan de veranderende internationale context en het lange termijn perspectief. Ook zou het instrument 'emissiehandel' meer aandacht moeten krijgen in de evaluatie: hoe valt dit te verbeteren en uit te breiden?

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Energiebesparingstempo

Teasertekst: 
Briefadvies
Te bestellen: 
nee

Energiebesparing behoort tot de goedkoopste en minst omstreden opties om zowel het probleem van de voorzieningszekerheid als dat van het milieu te mitigeren. Dit is uitgangspunt voor dit advies aan het ministerie van Economische Zaken rond energietransitie, waarin onder meer staat te lezen dat de energie-efficiency op de lange termijn nog met een factor vier valt te verbeteren.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Jaarverslag 2004 - Naar een nieuw evenwicht

Jaar: 
2004

In zijn jaarverslag ‘Naar een nieuw evenwicht’ constateert de Energieraad dat de lange termijn doelstellingen ‘betrouwbaar’ en ‘schoon’ te ver op de achtergrond zijn geraakt door de discussies over liberalisering en marktwerking. Het klimaatbeleid en de toenemende afhankelijkheid van olie en gas uit geopolitiek kwetsbare gebieden moeten in de komende periode tot de kernthema’s van het energiedebat uitgroeien.

nee
Raad: 
sitecontent: 

Duurzame mobiliteit

Subtitel: 
Teasertekst: 
Briefadvies aan de minister van Economische Zaken
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
nee

Aardgas verdient de aandacht als mogelijke brandstof ter vervanging van fossiele brandstoffen. Waterstof is iets voor de lange termijn, terwijl biobrandstoffen weliswaar bijdragen aan de CO2-reductie, maar tegelijk lang niet altijd de luchtverontreiniging verminderen, aldus wat aandachtspunten uit dit briefadvies.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Gas voor morgen

Subtitel: 
Teasertekst: 
Advies van de Energieraad over Nederlandse beleidsopties in een veranderende mondiale en Europese gasmarkt
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
nee

Advies van de Energieraad over Nederlandse beleidsopties in een veranderende mondiale en Europese gasmarkt

Binnen niet afzienbare tijd zullen enkele grote aanbieders van gas, met name Rusland en het Midden Oosten, de markt gaan domineren. De economieën die in toenemende mate grote hoeveelheden gas gaan importeren, zoals de VS, Europa en Azië, zullen met elkaar moeten concurreren om het gas naar hun markt te krijgen. Nederland kan in deze marktomstandigheden haar sterke inkooppositie en grote gasreserves strategisch benutten. Daarbij is het belangrijk dat de staat als beheerder van de Nederlandse gasvoorraden een belang houdt in een Nederlands gasinkoopbedrijf

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: