Raad VenW

Wie ik ben en waar ik ga

Subtitel: 
Advies over de effecten van veranderingen in demografie en leefstijlen op mobiliteit
Teasertekst: 
De raad stelt in zijn advies over de effecten van veranderingen in demografie en leefstijlen op mobiliteit, dat bij ongewijzigd beleid de opmars van de auto niet te stuiten is.
Extra adviesbestanden: 
Omslagfoto: 
Omslagfoto advies Wie ik ben en waar ik ga
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

Mensen willen zelf keuzes kunnen maken, individualisme neemt toe. Gebruik van ICT opent nieuwe wegen. Er is een grote kans dat de lontjes in het verkeer nog korter worden. Dit zijn trends waar overheden en vervoerbedrijven snel op in moeten spelen.

Foto individuen in wandelende massa mensen
Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Dit constateert de Raad voor Verkeer en Waterstaat in zijn advies over de effecten van veranderingen in demografie en leefstijlen op mobiliteit ´Wie ik ben en waar ik ga´.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat constateert in zijn advies ´Wie ik ben en waar ik ga´ dat bij ongewijzigd beleid de populariteit van de auto onverminderd hoog zal blijven en de populariteit van het openbaar vervoer en de fiets onder druk komen te staan. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van stedelijke gebieden én van het platteland. Het zal het tegenovergestelde brengen van wat een duurzaam mobiliteitsbeleid nastreeft.

De raad verwacht een verschuiving in leefstijlen. Individualisme neemt toe, gezagsgetrouwheid wordt minder. De raad constateert een groeiende behoefte aan zelfsturing: mensen willen hun eigen keuzes kunnen maken. Deze verschuivingen betekenen een toename van sociale groepen die status, gemak, snelheid, flexibiliteit, transparantie, keuzevrijheid en onafhankelijkheid hoog waarderen. Deze kenmerken worden nu voornamelijk aan de auto toegedicht. Het betekent ook een risico op een toename van asociaal verkeersgedrag. Overheid en vervoerbedrijven moeten hierop inspelen door intensief gebruik te maken van ICT-toepassingen, gemak te bevorderen, keuzemogelijkheden te bieden en door de grenzen van zelfsturing consequent te handhaven.

De raad heeft het advies in mei 2010 uitgebracht.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2010/Demografie.aspx#0

Gateway Holland

Subtitel: 
Een "fundamentele keuze voor een welvarend Nederland"
Extra adviesbestanden: 
Omslagfoto: 
Omslagfoto advies Gateway Holland
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

De afgelopen jaren zijn diverse rapporten verschenen, waarin op de toekomst van de Nederlandse zeehavens werd ingegaan en waarbij het kabinet stelling nam. Inmiddels is duidelijk geworden, dat de financiële en economische crisis grote gevolgen zal hebben voor het kabinetsbeleid. De genoemde rapporten verschenen toen de crisis zich al aandiende en/of ontplooide, maar hielden nog geen rekening met de nieuwe economische realiteit.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Dit is aanleiding voor de Raad voor Verkeer en Waterstaat geweest om het briefadvies ‘Gateway Holland, fundamentele keuze voor een welvarend Nederland’ uit te brengen over de rol en verantwoordelijkheid die het Rijk moet nemen bij het benutten van de kansen voor de Nederlandse zeehavens.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat is van mening dat de zeehavens één van de groeimotoren kunnen zijn in het herstel en de modernisering van de Nederlandse economie, maar dat daarvoor nieuwe uitdagingen moeten worden aangegaan. Volgens het advies ‘Gateway Holland, fundamentele keuze voor een welvarend Nederland’ moet het Rijk het voortouw nemen in het opstellen van een Nationale HavenStrategie voor de Nederlandse zeehavens met als kern één 'Gateway Holland' in plaats van een verzameling kleine havens. 'Gateway Holland' zal bestaan uit een samenhangend netwerk van zeehavens met gezamenlijke achterlandverbindingen en achterlandterminals. Het hart van 'Gateway Holland' is een strategische alliantie, zo niet een fusie van de Rotterdamse en Amsterdamse havenbeheerders. De Nationale HavenStrategie zal tot scherpere keuzes leiden. De bijdrage aan de nationale welvaart wordt leidend in besluiten over omvangrijke rijksinvesteringen in de toegang tot de zeehavens en de achterlandverbindingen.

De raad heeft het advies op 27 april 2010 gepubliceerd.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2010/Gateway.aspx#0

Werkprogramma 2010-2011

Met het gezamenlijke werkprogramma willen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad de nadruk leggen op de integrale benadering van de adviesonderwerpen. In hun adviezen streven de raden er naar inzicht in de spanningen tussen beleidsdoelen te verbeteren en de kwaliteit van het debat over de te maken afwegingen te versterken. Hoofdlijnen zijn het verbeteren van het gebruik van de schaarse ruimte in Nederland ter versterking van het woon-, leef- en vestigingsklimaat en de fysieke infrastructuur, het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en de natuur, en het bevorderen van de transitie naar een duurzame economie met duurzame voorziening van energie, voedsel en water.

Omslagfoto: 
Omslagfoto werkprogramma Rli 2010-2011
Te bestellen: 
nee
sitecontent: 
Homepage Teasertekst: 
Met het gezamenlijke werkprogramma willen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad de nadruk leggen op de integrale benadering van de adviesonderwerpen.

Raad voor Verkeer en Waterstaat pleit voor klimaattoets bij investeringen in infrastructuur

De overheid moet klimaatverandering bij investeringsbeslissingen in infrastructuur expliciet meenemen. Zij moet daartoe een adaptatietoets klimaatverandering bij investeringsbeslissingen invoeren.

Dat adviseert de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het advies ‘Witte Zwanen, Zwarte Zwanen, advies over proactieve adaptatie aan klimaatverandering’, dat op 15 juli aan de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat is aangeboden.

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Witte zwanen, zwarte zwanen

Subtitel: 
Advies over proactieve adaptatie aan klimaatverandering
Omslagfoto: 
Omslagfoto advies witte zwanen zwarte zwanen
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

De overheid moet klimaatverandering bij investeringsbeslissingen in infrastructuur expliciet meenemen. Zij moet daartoe een adaptatie-toets klimaatverandering bij investeringsbeslissingen invoeren. Dat adviseert de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het advies Witte Zwanen, Zwarte Zwanen dat op 15 juli 2009 aan de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat is aangeboden.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

De Raad voor Verkeer en Waterstaat pleit er in zijn advies ‘Witte zwanen, zwarte zwanen’, gepubliceerd in juni 2009, voor om klimaatverandering bij infrastructuurbeslissingen expliciet mee te nemen. Dat is echter minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt. We hebben bij klimaatverandering immers met grote onzekerheden te maken, onzekerheden over het tempo van de verandering en over de omvang. Voor politiek en bestuur zijn dat soort onzekerheden lastig om mee om te gaan. In het algemeen baseert men de te nemen beslissingen graag op zekerheden. Bij grote onzekerheden over de toekomstige ontwikkeling bestaat de neiging om beslissingen voor zich uit te schuiven. Een andere reactie is het zekere voor het onzekere te nemen en nu investeringen te plegen die achteraf niet nodig blijken te zijn. De Raad geeft in zijn advies een recept hoe bij de beleidsvoorbereiding en de besluitvorming over infrastructuur met de grote onzekerheden die met klimaatverandering gepaard gaan, kan worden omgegaan. 

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2009/Adaptatie.aspx#0

Mobiliteit in de toekomst - verknoopt en robuust

Hoe houden we de Randstad en andere stedelijke gebieden in de toekomst bereikbaar? Die vraag is pregnant door de onzekerheid over de kilometerheffing en de weerstand tegen grote infrastructuuruitbreidingen. Wegen en trein zijn overvol. De Raad voor Verkeer en Waterstaat (RVW) en de VROM-raad komen met een aantal praktische oplossingen voor mobiliteit en verstedelijking om de Randstad en andere stedelijke regio’s beter te laten functioneren. Deze oplossingen betreffen zowel de verkeers- en vervoersnetwerken als de verstedelijkingsstructuur. De twee adviezen van de raden zijn vanmiddag aangeboden aan minister Cramer en minister Eurlings.

De RVW pleit in zijn advies De Randstad altijd bereikbaar voor een zodanige ontwikkeling van het infrastructuurnetwerk dat relatief kleine, lokale verstoringen, bijvoorbeeld een forse regenbui of een vrachtwagen met pech, niet langer tot aanzienlijke vertragingen op een groot deel van het netwerk leiden. Vooral goed netwerkbeheer verdient volgens de RVW meer structurele aandacht. De VROM-raad wijst in zijn advies Acupunctuur in de hoofdstructuur op het belang van betere afstemming van verstedelijking op de infrastructuur.

Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Reizigers gebaat bij meer ondernemerschap in het regionaal openbaar vervoer

Het regionaal openbaar vervoer moet meer dan nu het geval is, de prikkel voelen zoveel mogelijk reizigers binnen te halen. Alleen dan zal de rol van het regionaal openbaar vervoer toenemen. Daarvoor moet het ondernemerschap in het openbaar vervoer in stad en regio worden versterkt. De Raad voor Verkeer en Waterstaat roept provincies en stadsregio’s op vervoerondernemingen de ruimte te geven te ondernemen met de focus op dienstverlening aan reizigers. De vervoerondernemingen moeten met innovaties en investeringen het regionaal openbaar vervoer aantrekkelijk maken.

Regionaal openbaar vervoer is van groot maatschappelijk belang. Het regionaal openbaar vervoer draagt bij aan de vitaliteit en attractiviteit van met name dichtbevolkte gebieden die te maken hebben met ruimtegebrek, congestie en onder druk staande leefbaarheid, zoals de Randstad. Dat is door het Kabinet onderkend in het Regeerakkoord "Samen werken, samen leven". De Wet Personenvervoer 2000 beoogt door marktwerking het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken.

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

De Randstad altijd bereikbaar

Subtitel: 
Advies over robuuste verkeers- en vervoersnetwerken
Omslagfoto: 
Omslagfoto advies de Randstad altijd bereikbaar
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

Op 18 mei 2009 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat het advies De Randstad altijd bereikbaar, Advies over robuuste verkeers- en vervoersnetwerken tijdens een minisymposium aan de Minister van Verkeer en Waterstaat aangeboden. De Raad gaat in dit advies in op het betrouwbaar functioneren van de verkeers- en vervoersnetwerken, ook onder onverwachte omstandigheden (zoals bij ongelukken, regen).

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Extra capaciteit op wegen en spoorwegen kan wel erkende knelpunten wegnemen of ontlasten, maar maakt het verkeers- en vervoersnetwerk niet automatisch minder kwetsbaar voor verstoringen. De Raad voor Verkeer en Waterstaat adviseert het beleid ook te richten op het treffen van voorzieningen om de onverwachte, incidentele files als gevolg van bijvoorbeeld slecht weer of ongevallen tegen te gaan. De kosten van zulke incidentele files zullen 4 miljard euro per jaar bedragen in 2030 en vormen daarmee een steeds groter deel van de totale fileomvang. Om incidentele files te verminderen, moet het netwerk robuuster worden gemaakt. Dat kan door voldoende reservecapaciteit in te bouwen en door omleidingsroutes te creëren. Verder moeten het wegennet en het openbaarvervoernet beter worden verknoopt, zodat men bij verstoringen makkelijker kan overstappen. Dit vergt een nieuwe aanpak in het netwerkontwerp en het netwerkbeheer, waarbij verschillende partijen en bestuurslagen samenwerken om bestaande netwerken zo betrouwbaar mogelijk te maken.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘De Randstad altijd bereikbaar’ in maart 2009 uitgebracht.

Gerelateerde adviezen: 
Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2009/BBR.aspx#0

Ondernemend regionaal openbaar vervoer voor meer reizigers

Subtitel: 
Een advies over reizigersgroei door modernisering van de toepassing van het concessiestelsel
Omslagfoto: 
Omslagfoto advies Ondernemend regionaal openbaar vervoer voor meer reizigers
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

Op 14 mei 2009 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat het advies ‘Ondernemend regionaal openbaar vervoer voor meer reizigers’ uitgebracht en aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat aangeboden. Het doel van het advies is eraan bij te dragen dat het regionaal openbaar vervoer zo aantrekkelijk wordt, dat het voor iedereen een serieus alternatief is, zodat meer mensen er gebruik van maken.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Enkele jaren geleden is in het openbaar vervoer het concessiestelsel geïntroduceerd. Het concessiestelsel heeft de afgelopen jaren weliswaar tot meer efficiëntie geleid, maar het aantal reizigers is niet substantieel toegenomen. Wat betreft reizigersgroei, marktaandeel en klanttevredenheid moet volgens de Raad meer mogelijk zijn. Daarom moet het regionaal openbaar vervoer meer dan nu het geval is, de prikkel voelen zoveel mogelijk reizigers binnen te halen. Alleen dan zal de rol van het regionaal openbaar vervoer toenemen. Daarvoor moet het ondernemerschap in het regionaal openbaar vervoer worden versterkt. De Raad roept provincies en stadsregio’s op vervoerondernemingen de ruimte te geven te ondernemen met de focus op dienstverlening aan reizigers. De vervoerondernemingen moeten met innovaties en investeringen het regionaal openbaar vervoer aantrekkelijk maken.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Ondernemend regionaal openbaar vervoer voor meer reizigers’ in maart 2009 uitgebracht.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2009/ROV.aspx#0