Raad VenW

Anders betalen voor mobiliteit

Adviesnummer: 
Te bestellen: 
nee

Reactie op rapport commissie Nouwen.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Het Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit heeft interessante voorstellen gedaan voor een meer marktgerichte benadering van mobiliteit. Hoewel de Raad voor Verkeer en Waterstaat de samenhang van de voorstellen begrijpt en qua richting ook onderschrijft acht de Raad de combinatie van voorstellen dermate ingrijpend dat de kans op realisering ervan binnen afzienbare termijn in de Nederlandse politiek-bestuurlijke verhoudingen beperkt lijkt. De Raad heeft zich daarom afgevraagd wat de minimum-bestandddelen zijn voor een model dat enerzijds tegemoet komt aan de achterliggende wensen van zoveel mogelijk partijen en waarmee anderzijds een gedifferentieerde kilometerprijs op redelijk korte termijn landelijk ingevoerd kan worden. Zo'n model duiden we verder aan met de term "transitiemodel". 

In een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat van 24 juni jl. heeft de Raad aangegeven op welke principiële beleidskeuzen dat transitiemodel gebaseerd dient te zijn. De Raad doet in de brief een aantal concrete aanbevelingen om op zo kort mogelijke termijn tot invoering van de kiometerbeprijzing te kunnen komen. 

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2005/andersbetalenvoormobiliteit.aspx#0

Samenwerken aan regionale mobiliteit

Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

In deze uitwerking van de reactie van de Raad op de Nota Mobiliteit pleit de Raad voor een gezamenlijke aanpak van rijk en regio bij het oplossen van regionale mobiliteitsproblemen.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Provincie, WGR-plusregio, grotere gemeenten en rijk zullen in de nationaal stedelijke netwerken gezamenlijk een samenhangend regionaal verkeers- en vervoerbeleid inclusief een uitvoeringsprogramma moeten opstellen. Zij moeten zich bestuurlijk aan het afgesproken uitvoeringsprogramma binden door de afspraken één op één te verwerken in hun financiële schema’s. 

De regio zal meer invloed op het stadsgewestelijk railvervoer op het hoofdrailnet moeten krijgen. Het rijk zal er voor moeten zorgen dat de regio binnen de bestaande concessiesystematiek met NS kan gaan onderhandelen over verbetering van stadsgewestelijk railvervoer op het hoofdrailnet.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Samenwerken aan regionale mobiliteit’ in april 2005 uitgebracht.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2005/samenwerkenaanregionalemobiliteit.aspx#0

De EU: nu en straks

Subtitel: 
Dé sturende factor voor Nederland
Advies bestand: 
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

In dit advies stelt de Raad dat de EU nog te veel een zaak van de “kenners” is.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

In het advies ‘De EU: nu en straks’ stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat dat de EU nog te veel een zaak van de “kenners” is. Om in een alsmaar belangrijker wordende EU de Nederlandse belangen goed te behartigen zal de overtuiging dat de EU steeds meer de sturende factor voor Nederland wordt breed ingang moeten vinden: veel breder dan nu het geval is. 

Verkeer en Waterstaat heeft het in de afgelopen jaren zeker niet slecht gedaan in Brussel. Om echter ook in de toekomst de Nederlandse belangen in Brussel goed tot hun recht te laten komen zal het ministerie van hoog tot laag nog beter doordrongen moeten zijn van de sturende rol van de EU. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat staat voor de serieuze uitdaging 'Europa' tussen de oren te krijgen van al zijn ambtenaren en niet alleen van de ambtenaren die de EU in hun takenpakket hebben.
Kennis van en een positief, actieve houding tegenover de Europese Unie zal Verkeer en Waterstaat slagvaardiger maken in de onderhandelingen in Brussel en sterker in de juiste interpretatie en inpassing van de Europese wet- en regelgeving in eigen land. 

Het advies is in maart 2005 uitgebracht.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2005/deeunuenstraks.aspx#0

Meer dynamiek, beter bereikbaar

Subtitel: 
Reactie op de Nota Mobiliteit
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

De samenhang in het kabinetsbeleid tussen economie, ruimte en mobiliteit is volgens de Raad een grote stap voorwaarts. De bereikbaarheidsproblematiek vergt echter een dynamischer aanpak dan het kabinet in de Nota Mobiliteit voorstelt. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in zijn reactie op de Nota Mobiliteit.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Om de bereikbaarheid substantieel te verbeteren moet het rijk het bedrijfsleven, provincies en gemeenten, Europa en burgers intensiever bij de uitvoering van het beleid betrekken. Maak bedrijven verantwoordelijk voor hun bereikbaarheid. Geef provincies en gemeenten de ruimte effectief verkeers- en vervoersbeleid te voeren. Maak beter gebruik van Europese regelingen.

Met de nota ‘Pieken in de Delta’, de  ‘Nota Ruimte’ en de ‘Nota Mobiliteit’  legt het kabinet de basis voor de versterking van onze economie. De Nota Mobiliteit is volgens de Raad echter te veel een infrastructuurnota geworden. Dat is jammer,  ook  omdat het rijk  te weinig geld heeft om met investeringen in infrastructuur de bereikbaarheid substantieel te verbeteren. De Raad pleit niet voor meer geld. Ook met de huidige beperkte middelen ziet de Raad mogelijkheden de bereikbaarheid te verbeteren. Het rijk moet zwaarder inzetten op het aanspreken van andere partijen. De Raad doet daarvoor in zijn reactie op de Nota een aantal concrete voorstellen. De Raad vraagt het kabinet de voorstellen in deel 3 van de Nota Mobiliteit en de bijbehorende uitvoeringsagenda te concretiseren.

De reactie van de Raad bevat onder meer de volgende voorstellen:

 • Probeer verladers via financiële prikkels te bewegen om meer gebruik te maken van de capaciteit van de binnenvaart, de korte vaart en het spoor.
 • Maak meer gebruik van Europese regelingen om geld te genereren voor logistieke projecten.
 • Schep een nationaal kader voor stedelijke distributie en maak een einde aan de lappendeken van lokale regels.
 • Begin nog in deze kabinetsperiode met het variabel beprijzen van het wegverkeer.
 • Laat bedrijven mee betalen aan verbeteringen van de infrastructuur. Dit bijvoorbeeld door de overheid te laten delen in de winsten van grondwaardestijgingen als gevolg van deze verbeteringen.
 • Voer op termijn een Brede Regionale Belasting in als vervanging van de Brede Doeluitkering.
 • Stuur de NS aan op publieke doelen in plaats van operationele aspecten en pas de concessie hierop aan.
 • Geef de vervoerder en reizigers de ruimte om met elkaar te onderhandelen over operationele aspecten van het openbaar vervoer.   

Reacties en publiciteit

In deel 3 van de Nota Mobiliteit en de bijbehorende uitvoeringsagenda zal de minister nader ingaan op de voorstellen van de Raad.

De Raad heeft het advies toegelicht bij de fractiewoordvoerders van de grotere partijen in de Tweede Kamer. Bij de Kamer bleek grote belangstelling voor de analyse en voorstellen van de Raad te bestaan.

In verschillende dagbladen zijn artikelen over het advies verschenen. Ook in de vakpers was het advies soms onderwerp van heftige discussie. Sommige organisaties vonden dat de Raad had moeten pleiten voor meer financiële middelen om de bereikbaarheid op peil te brengen.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Meer dynamiek, beter bereikbaar’ in januari 2005 uitgebracht.

Overige bijlagen: 
Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/test_Raad-Publicatie.aspx#0

Behoud de meerderheid…

Subtitel: 
Second opinion bij het kabinetsvoornemen tot privatisering van de N.V. Luchthaven Schiphol
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

In het advies 'Behoud de meerderheid…' geeft de Raad aan dat er goede redenen zijn om over te gaan tot het naar de beurs brengen door de overheid van een minderheidsbelang in de N.V. Luchthaven Schiphol.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Tegelijk met het advies 'Behoud de meerderheid...' is het bijbehorende rapport 'Privatisering Schiphol' verschenen. Gezamenlijk vormen de documenten een reactie op het kabinetsvoornemen tot privatisering van een minderheidsaandeel van de N.V. Luchthaven Schiphol (NVLS) van 9 juli 2004.

In het advies beoordeelt de Raad in hoeverre het kabinetsvoornemen een minderheidsbelang in de N.V. Luchthaven Schiphol (NVLS) te vervreemden de publieke belangen die daarbij een rol spelen beïnvloedt.

De ontwikkelingen in de internationale luchtvaart maken een gedeeltelijke privatisering van de luchthaven gewenst en op termijn onontkoombaar. De Raad adviseert het kabinet echter ook op termijn een meerderheid in Schiphol te behouden.

De meeste publieke belangen zijn met wet- en regelgeving goed te borgen. Bescherming van het publieke mainportbelang met wet- en regelgeving is volgens de Raad echter niet afdoende. In noodgevallen moet de overheid het aandeelhouderschap kunnen gebruiken om het mainportbelang veilig te stellen. Behoud van een meerderheidsaandeel beschermt de luchthaven tevens tegen vijandige overnames. Het intrekken van de exploitatievergunning als de exploitant het mainportbelang in gevaar brengt is volgens de Raad geen optie. Dit middel zal immers niet zonder grote bijkomende schade kunnen worden ingezet. Intrekking van de exploitatievergunning is dus een (te) bot wapen.

De Raad geeft in zijn advies voorts nog een aantal aanvullende adviezen.

Reacties en publiciteit

De Staatssecretaris geeft in haar reactie aan dat het kabinetsvoornemen het naar de beurs brengen van een minderheid van de aandelen betreft. Of op langere termijn een verdergaande beursgang moet worden overwogen is nu niet aan de orde.

Het kabinet onderschrijft de stelling van de Raad dat via wet- en regelgeving het mainportbelang opgevat als netwerkkwaliteit niet (voldoende) geborgd kan worden. Ook het aandeelhouderschap is geen garantie voor behoud van de netwerkkwaliteit volgens het kabinet. De netwerkkwaliteit is namelijk niet in de eerste plaats afhankelijk van de luchthaven maar meer van de luchtvaartmaatschappijen samen met de andere spelers. Het publiek belang waar de luchthaven op aangesproken wordt is “continuïteit van de luchthaven als vitale schakel in de mainport”.

De intrekbaarheid van de exploitatievergunning is volgens het kabinet het sluitstuk van een reeks van bevoegdheden om verwaarlozing van het mainportbelang te voorkomen. Informatieplicht en aanwijzingsbevoegdheid moeten toepassing van de intrekking onnodig maken. Van de dreiging van een intrekking van de vergunning zou een afdoende afschrikwekkende werking uitgaan. Het kabinet is het op dit punt dan ook niet volledig met de Raad eens. Toch zal het kabinet bezien of in noodsituaties het wegsturen van de Raad van Commissarissen een minder drastische en effectievere route is dan intrekking van de exploitatievergunning.

De aanvullende adviezen zal het kabinet overnemen.

Het advies is vooral door de politiek met belangstelling ontvangen. De Raad heeft het advies bij de grote fracties in de Kamer toegelicht. Tevens heeft de Raad op verzoek een presentatie gegeven in de gemeenteraad van Amsterdam. Amsterdam is na het rijk de belangrijkste aandeelhouder in de luchthaven Schiphol.

Voor de privatisering van Schiphol bestaat in de pers veel belangstelling. Onder meer in de vorm van interviews met leden van de Raad is in de pers veel aandacht besteed aan het advies.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2004/Behouddemeerderheid.aspx#0

De waarde van het openbaar vervoer

Omslagfoto: 
Omslagfoto advies de waarde van het openbaar vervoer
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

In dit advies gaat de Raad in op de manier waarop de overheid de publieke belangen van het openbaar vervoer kan waarborgen en aantrekkelijk openbaar vervoer kan realiseren.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 
Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2004/Dewaardevanhetopenbaarvervoer.aspx#0

Ieder zijn deel

Subtitel: 
Locatiebereikbaarheid anders aanpakken
Advies bestand: 
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

Met dit advies spreekt de Raad alle betrokkenen rond locatiebereikbaarheid aan op hun verantwoordelijkheid.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

De bereikbaarheid van veel plaatsen in Nederland kan en moet worden verbeterd. Bij grootschalige evenementen, zoals pretparken of popconcerten lukt dat goed. De organisator zorgt voor de bereikbaarheid en maakt het daarmee aantrekkelijk voor bezoekers om te komen. Dus exploiteer locaties als een dagelijks evenement, ofwel behandel bezoekers aan uw locatie als gasten op een feest. Dit is één van de conclusies die de Raad voor Verkeer en Waterstaat trekt in zijn advies 'Ieder zijn deel – bereikbaarheid anders aanpakken'.

De Raad geeft hierin diverse adviezen om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. De recent gelanceerde plannen voor extra wegen en nieuwe vormen van betalen per kilometer laten onverlet dat ook gewerkt moet worden aan een andere organisatie en financiering van bereikbaarheid.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft voor dit advies onderzocht wat de nieuwe rolopvatting van de overheid betekent voor locatiebereikbaarheid en hoe dit onderwerp op andere manieren kan worden aangepakt. In onze eigen analyse zijn we uitgegaan van de locatie in plaats van de file.

Naast de Minister van Verkeer en Waterstaat en het parlement spreken we met dit advies alle andere partijen aan die belang hebben bij goede bereikbaarheid van locaties.

In het onderstaand overzicht staan alle adviezen per partij opgesomd:

Adviezen aan de locatiegebruiker 

 • Werk samen met de overige gebruikers
 • Maak van goede bereikbaarheid een kostenbespaarder en/of een inkomstenbron

Adviezen aan de locatie-exploitant

 • Exploiteer de locatie als dagelijks evenement
 • Zorg voor balans bij de exploitatie van vastgoed en ontsluiting

Adviezen aan de locatieontwikkelaar

 • Ontwikkel vastgoed als de bereikbaarheid is gegarandeerd
 • Zorg voor balans bij de exploitatie van vastgoed en ontsluiting

Adviezen aan de rijksoverheid in het bijzonder

 • Scherp de verantwoordelijkheidsverdeling en samenwerking aan
 • Pas wetgeving aan zodat er ruimte voor nieuwe bereikbaarheidsoplossingen ontstaat
 • Ontwikkel en trek een actieprogramma “naar dienstverlening in bereikbaarheid”
 • Kies in de Nota Mobiliteit voor een duidelijke (her)verdeling van rijksgelden
 • Verbreedt het financiële instrumentarium voor bereikbaarheid

Adviezen aan overheden in het algemeen voor verdeling van geld en aandacht

 • Kies voor verschillende schaalniveaus
 • Kies voor een combinatie van criteria
 • Bepaal vooraf de spelregels voor de keuze 

Reacties en publiciteit

De Raad geeft in haar advies een zeer bruikbare zienswijze op de bereikbaarheid van locaties, zo stelt minister Peijs in haar reactie op het advies. In de aanbevelingen aan het rijk gaat de Raad in op vraagstukken van aansturing, verantwoordelijkheidsverdeling en prioriteitstelling. In de Nota Mobiliteit zal op deze punten een heldere lijn geformuleerd worden. Het lijkt de minister daarom voor de hand liggend een eventuele discussie over de aanbevelingen van de Raad te voeren in het kader van deze nota. De minister ziet in het advies van de Raad geen aanleiding tot grote beleidswijzigingen. Wel zal zij het bedrijfsleven actief benaderen en aansporen de inzichten op het gebied van locatiebereikbaarheid toe te passen.

Vooral in de vakpers is aan het advies veel aandacht besteed. Het advies “Ieder zijn deel” is voorts onderwerp van discussie geweest op diverse congressen en seminars, o.a. tijdens de studiemiddag “Vastgoed en Mobiliteit” van de Vereniging Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) op 17 september 2004 en het congres “Aan de slag met de Nota Mobiliteit” van 30 september 2004.

Op 8 december 2004 hebben het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KPVV) en het Kenniscentrum Grote Steden (KCGS) het symposium "De Aanpak van Locatiebereikbaarheid" georganiseerd. Dit symposium is gebaseerd op het advies Ieder zijn deel.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2004/Iederzijndeel.aspx#0

De waarde van het openbaar vervoer - hoofdlijnen

Subtitel: 
Een advies op hoofdlijnen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

In dit advies op hoofdlijnen stelt de Raad dat goed openbaar vervoer onmisbaar is voor een verstedelijkte samenleving als Nederland. De overheid moet dan ook een belangrijke rol daarbij (blijven) spelen.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

De overheid draagt fors bij aan het openbaar vervoer. De doelen van de overheidsinvesteringen zijn echter lang niet altijd even duidelijk. De overheid heeft de publieke belangen van het openbaar vervoer niet concreet gedefinieerd. Het advies ‘De waarde van  het openbaar vervoer’ gaat in op de vraag wat de publieke belangen van het openbaar vervoer zijn en op de vraag hoe de publieke belangen het best geborgd kunnen worden.

De wat-vraag

De raad maakt een onderscheid tussen maatschappelijke waarde, de publieke belangen en de collectieve gebruikersbelangen van het openbaar vervoer. De maatschappelijke waarde is de bijdrage aan het welzijn en de welvaart van mensen in Nederland:

 • Openbaar vervoer  is een voorwaarde voor ruimtelijke en economische ontwikkeling.
 • Openbaar vervoer biedt iedereen de mogelijkheid om mobiel te zijn en waarborgt daarmee de deelname aan sociale en economische activiteiten van individuen.
 • Openbaar vervoer draagt bij aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid.

De publieke belangen van het openbaar vervoer zijn die maatschappelijke waarden die alleen tot stand komen als de overheid zich met het openbaar vervoer bemoeit. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in nieuwe openbaarvervoerlijnen ter ondersteuning van ruimtelijke ontwikkelingen of de bereikbaarheid van werk, onderwijs en medische zorg in minder dichtbevolkte gebieden. De nationale en regionale overheden moeten volgens de Raad de publieke belangen concretiseren en prioriteren.

De hoe-vraag

Het hoofdrailnet omvat het openbaar vervoer met een nationaal belang. Daarom is het rijk verantwoordelijk. Het hoofdrailnet moet volgens de Raad economische centra en landsdelen met elkaar verbinden. Redenerend vanuit dit centrale doel en vanuit de publieke belangen geeft de Raad een aantal adviezen over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijksoverheid, de NS, ProRail en de reizigers.

Regionaal en stedelijk openbaar vervoer én de spoorlijnen die niet tot het hoofdrailnet behoren zijn op regionale schaal belangrijk voor de bovengenoemde maatschappelijke waarden. De verantwoordelijkheid voor het regionaal en stedelijk openbaar vervoer moet ook decentraal liggen, zoals in de huidige situatie al voor een deel het geval is. Provincies en WGR-plusregio’s moeten beslissen over het openbaar vervoer om een optimale borging van de publieke belangen te realiseren. Daarvoor moeten zij ook meer mogelijkheden krijgen om zelfstandig middelen te verwerven. Voor dit laatste is een nieuwe manier van financiering van mobiliteit, waaronder het regionaal en stedelijk openbaar vervoer, noodzakelijk.

Reacties en publiciteit

De minister van Verkeer en Waterstaat geeft in haar reactie op het advies aan dat in haar vraagstelling het accent op de wat-vraag lag. Zij constateert dat het goed is dat de Raad een aantal publieke belangen op een rij zet. Tegelijkertijd ziet zij weinig aanknopingspunten voor afweging en prioritering van de belangen. In haar reactie geeft de minister aan dat de Nota Mobiliteit de visie van het kabinet op de te borgen publieke belangen van het openbaar vervoer zal uitwerken.

Waar het gaat om de adviezen over de manier waarop publieke belangen het best geborgd zouden kunnen worden concentreert de minister zich in haar reactie op het hoofdrailnet. De reactie plaatst voornamelijk kanttekeningen bij de adviezen. Deze lopen uiteen van constateringen dat de huidige regels al voorzien in het geadviseerde tot afwijzing van het geadviseerde.

De adviezen over de verantwoordelijkheidsverdeling rond het regionaal en stedelijk openbaar vervoer en over de financieringsstructuur komen in de reactie van de minister niet aan bod.

De Raad heeft het advies toegelicht bij de fractiewoordvoerders van de grotere partijen in de Tweede Kamer. De belangstelling bij de kamerleden was groot. Bij de discussie over de concessies aan NS en ProRail is door de verschillende fracties actief gebruik gemaakt van het gedachtegoed van de Raad.
Zowel de algemene als de vakpers heeft veel aandacht aan het advies besteed. Voorts heeft de Raad het advies op diverse symposia en bijeenkomsten gepresenteerd.

Gerelateerde adviezen: 
Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2004/Dewaardevanhetopenbaarvervoeradvies.aspx#0

Hoezo marktwerking…?

Subtitel: 
Over de borging van publieke belangen en effectief trajectmanagement bij veranderingen in de marktordening van vitale infrastructuurgebonden sectoren
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

De overheid moet zorgvuldiger omgaan met ingrijpende veranderingen in infrastructuurgebonden sectoren. Liberalisering, privatisering, verzelfstandiging en deregulering zijn tegenwoordig aan de orde van de dag. Te vaak kiest men voor prachtige blauwdrukken die zelden realiteit worden. Veel te weinig aandacht is er voor het veranderingsproces zelf. Wat zijn de succes- en faalfactoren waarmee rekening moet worden gehouden?

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Prachtige vergezichten die zelden realiteit worden. Dat is de taaie werkelijkheid bij veranderingen in de marktordening van infrastructuurgebonden sectoren. Of het nu gaat om spoor, wegverkeer, kabel of elektriciteit. Meestal wil de overheid vraagsturing bevorderen. Zelden is daarbij sprake van echt vrijgeven voor onderlinge concurrentie en overbrengen naar de markt.

In dit advies geeft de Raad voorbeelden van hoge verwachtingen die zelden uitkomen. Neem de verzelfstandiging van de NS of de liberalisering van de taximarkt. Doorgaans heeft men veel te weinig oog voor de valkuilen tijdens de lastige veranderingstrajecten. Daar oog voor krijgen, naar handelen en effectieve regie op zetten is wat de Raad voorstaat. Bijvoorbeeld door meerdere varianten uit te werken, onderweg bij te sturen en de positie van toezichthouders te versterken.  Tal van concrete aanbevelingen staan in het advies.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Hoezo marktwerking…?’ in januari 2004 uitgebracht.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2004/Hoezomarktwerking.aspx#0

Logistieke uitdagingen voor de Nederlandse economie

Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

Meer efficiency in de binnenlandse distributie, beter benutten van infrastructuur en bedrijven ruimtelijke bijeenbrengen zijn stuk voor stuk logistieke uitdagingen voor Nederland. Opdrachtgevers van het transport, verladers en ontvangers staan daarbij centraal. Vraag is hoe integraal logistiek beleid een sleutel kan zijn voor economische groei en duurzaamheid.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Met een Actieprogramma de 3 grootste logistieke uitdagingen van deze tijd aangaan:
- verhogen van de efficiency van de binnenlandse distributie met 20 procent binnen 5 jaar
- wegvervoer binnen 5 jaar met 10 procent verplaatsen naar bijvoorbeeld spoor, binnenvaart of kustvaart
- bedrijven of waardeketens clusteren en locaties filevrij met elkaar verbinden.

Alleen zó blijft Nederland aantrekkelijk als vestigingsplaats voor bedrijvigheid. De focus van de Raad voor Verkeer en Waterstaat richt zich op het verladende bedrijfsleven. Zij zijn immers de belangrijkste opdrachtgevers in de logistieke keten. In feite roept de Raad op tot een integraal keten- en innovatiebeleid.

Innovatieve maatregelen

Van belang is de economische positie van Nederland in de supply chains van het bedrijfsleven te versterken. Dit kan met slimme innovatieve maatregelen en beperkte inzet van de overheid: inspelen op investeringspotentieel en goede ideeën en projecten ondersteunen. Bijvoorbeeld:

Een Taskforce Logistiek en Economie kan naar analogie van het Innovatieplatform overheid en bedrijfsleven bewegen logistieke innovaties tot stand te brengen.

De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft het advies ‘Logistieke uitdagingen voor de Nederlandse economie’ in juni 2003 uitgebracht.

Overige bijlagen: 
Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2003/LogistiekeuitdagingenvoordeNederlandseeconomie.aspx#0