Raad VenW

Meer markt, andere overheid

Subtitel: 
Advies over de veranderende relatie tussen markt en overheid op terreinen van Verkeer en Waterstaat
Advies bestand: 
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

Raad pleit voor meer markt en andere overheid. De markt kan beter overweg met veranderende consumentenwensen dan de overheid. Consumenten willen steeds meer op maat worden bediend. De markt speelt hierop in met innovatie en differentiatie van producten en diensten. De overheid moet daarom de "presterende" taken zoveel mogelijk aan de markt overlaten en zich toeleggen op haar eigenlijke taak: de beleidsvorming en -bepaling.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Meer overlaten aan de markt betekent niet dat de rol van de overheid beperkter wordt. Hij wordt wel anders. Sturen op afstand vergt - maar maakt tegelijkertijd ook mogelijk - dat publieke belangen explicieter worden geformuleerd en gecontroleerd. Meer markt komt dus ook de kwaliteit van de overheid ten goede.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/2000/Meermarktandereoverheid.aspx#0

Nederland, let op uw saeck

Subtitel: 
Advies Technologie, economie en levensstijl; over de betekenis van informatie- en communicatietechnologie
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

Nederland moet beter inspelen op de kansen die de informatie- en communicatie-technologie (ICT) biedt. Het ambitieniveau moet hoger liggen dan het kabinet nu van plan is: Nederland dient binnen afzienbare termijn te beschikken over de modernste ICT-infrastructuur om zo een voorsprong op te bouwen. De overheid moet dit stimuleren door het initiatief te nemen voor een grootschalig experiment.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Dit is de kern van het advies "Nederland, let op uw saeck", dat de Raad voor verkeer en waterstaat in oktober 2010 heeft uitgebracht aan minister Netelenbos en staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/1999/Nederlandletopuwsaeck.aspx#0

Ruimtelijke vernieuwing internationaal goederenvervoer

Subtitel: 
Advies lange-termijnbeleid goederenvervoer, deel 2
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

De raad pleit voor 'Nederland regieland'. We moeten op een vernieuwende manier ruimte geven aan de ontwikkeling van het goederenvervoer, want dat is noodzakelijk voor de economie en voor verbetering van de leefomgeving. Dat betekent dat we onze koers moeten richten op "Nederland regieland".

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Ook moeten alle externe kosten van transport, dus ook van schaarse ruimte, worden doorberekend voor een betere afweging tussen de vraag naar transport en het aanbod van transportmogelijkheden. Verder moeten we selectief zijn bij het aantrekken van internationale goederenstromen via de havens.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/1999/Ruimtelijkevernieuwinginternationaalgoederenvervoer.aspx#0

Van eindige zaken en blijvende taken

Subtitel: 
Advies verkeer en waterstaat in Europa
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

De interne markt blijft de komende jaren de bepalende factor voor de Europese Unie. De huidige op liberalisering gerichte beleidslijn in de EU heeft echter belangrijke bezwaren. Als in EU-kader geen harde afspraken gemaakt worden over sociale aspecten, leefbaarheid en veiligheid, gaat daarvoor een minimumniveau gelden.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

De Raad voor Verkeer en Waterstaat is daarom van mening dat het V&W-beleid ten aanzien van de EU niet alleen moet draaien om het vervolmaken van de vrije markt, maar ook om het afslijpen van de onaantrekkelijke kanten ervan. Al in de nabije toekomst moet de aandacht verlegd worden naar het stellen van randvoorwaarden waaronder de Europese markt kan en mag functioneren.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/1999/Vaneindigezakenenblijvendetaken.aspx#0

Van de lucht blijven leven

Subtitel: 
Advies Toekomst van de Luchtvaart in Nederland
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

Schiphol moet zich als mainport kunnen ontwikkelen. En wel zodanig dat (te stellen) grenzen vanuit milieu en veiligheid niet worden overschreden. Bij de sector zelf hoort de vraag te liggen wat bij een mainport past. Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen bepalen zelf hoe zij binnen de door de overheid gestelde randvoorwaarden invulling geven aan de groei, hoe selectiviteit in die groei tot stand kan worden gebracht passend in hun bedrijfsplannen.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Dit kan echter alleen als de overheid al op korte termijn duidelijkheid biedt: over heldere eenduidige normen m.b.t. geluid, veiligheid en emissies, maar ook over locaties.

Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/1998/Vandeluchtblijvenleven.aspx#0

Ambities bundelen

Subtitel: 
Advies over de inpassing van Infrastructuur
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

Kwalitatief hoogwaardige inpassing van infrastructuur vergt heroverweging van besluitvormingsprocedures. Samen op zoek gaan naar ambities die in een infrastructuurproject kunnen worden gebundeld. Dat is nodig om de problemen rond de inpassing van infrastructuur fors te verminderen. Bovendien levert deze aanpak meer kwaliteit op.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 
Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/1998/Ambitiesbundelen.aspx#0

SVV-III: Nee, tenzij

Subtitel: 
Advies lange-termijnbeleid voor verkeer en vervoer
Advies bestand: 
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

Raad adviseert kabinet keuzen te maken. Een nieuw lange-termijnbeleid voor verkeer en vervoer heeft alleen zin als aan drie basisvoorwaarden wordt voldaan. Het kabinet moet komen tot een eenduidige en integrale visie op welvaart, mobiliteit, economie en milieu. Voor deze visie zijn keuzen noodzakelijk en daaraan moeten heldere doelstellingen en randvoorwaarden worden gekoppeld. Hieraan moet bestuurlijk Nederland zich committeren. Tevens moet het voorgestelde beleid zich lenen voor monitoring en evaluatie.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 
Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/1998/SVVIIIneetenzij.aspx#0

Ruimtelijke vernieuwing voor het goederenvervoer

Subtitel: 
Advies lange termijnbeleid voor het goederenvervoer
Adviesnummer: 
Te bestellen: 
ja

In het advies "Ruimtelijke Vernieuwing voor het Goederenvervoer" komt de Raad voor Verkeer en Waterstaat met een aantal vernieuwende ideeën voor het binnenlandse goederenvervoer op lange termijn. Meest in het oog springende voorstellen zijn de koppeling van prijzen aan schaarse ruimte, de instelling van een vervoerfonds gekoppeld aan de oprichting van een onafhankelijke vervoersautoriteit, en de ontwikkeling van ondergronds transport en stedelijke distributiecentra.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 
Oorspronkelijke url: 
http://www.raadvenw.nl/extdomein/raadvenw/Publicaties/Adviezen/1998/Ruimtelijkevernieuwinggoederenvervoer.aspx#0