RLG

Werkprogramma 2012-2013

Dit is een gezamenlijk werkprogramma van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad. De raden verwachten samen te gaan in de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en werken daarom gezamenlijk aan een integrale benadering van het fysieke domein. De ervaringen met samenwerking sterken de raden in de overtuiging dat integratie tot meerwaarde leidt.

Dit werkprogramma geeft de prioriteiten aan zoals vastgesteld in de zomer van 2011. De dynamiek in het beleid (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, topsectorenbeleid, woonvisie) kan reeds op korte termijn leiden tot nieuwe adviesvragen. Daarom is er voor gekozen om ruimte in het programma te houden. In het najaar van 2011 wordt in gesprek te gaan met de ministers en staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu (IenM) , Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de verdere invulling van het programma.

Het werkprogramma 2012-2013 biedt ruimte voor ongeveer tien adviesthema’s. Zeven adviezen zijn geprogrammeerd (waaronder één briefadvies) en de organisatie van een internationaal congres. Het werkprogramma is gebaseerd op discussies met de departementen van IenM, EL&I en BZK (WWI), de Vaste commissies voor IenM, EL&I en BZK en discussie in de raad. Vier onderwerpen lopen door vanuit het werkprogramma 2011-2012; ten dele met een geactualiseerde vraagstelling op basis van de voorbereiding van het werkprogramma 2012-2013. Drie onderwerpen zijn nieuw. Ter voorbereiding op de gesprekken met de ministers in het najaar 2011 zijn zes potentiële adviesonderwerpen geïdentificeerd (paragraaf 4).

Het werkprogramma is gericht op het adviesdomein van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur zoals formeel geldend in september 2011. Het werkterrein van de RLI wordt mogelijk in de loop van 2011 en 2012 uitgebreid met strategische advisering over (delen van) beleidsterreinen die nu behartigd worden door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) en de Algemene Energieraad (AER). Zodra aan de RLI bij wet nieuwe taken worden toebedeeld, zal het werkprogramma geactualiseerd worden.

Omslagfoto: 
Omslagfoto werkprogramma Rli 2012-2013
Te bestellen: 
nee
sitecontent: 
Homepage Teasertekst: 
Het gezamenlijke werkprogramma van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad.

Adviesraden: zet Europees landbouwbeleid doelgericht in voor versterking positie land- en tuinbouw

Nederland en Europa moeten strategische keuzes durven maken om de positie van de eigen land- en tuinbouw te behouden en te versterken. Laat de verandering naar een concurrerende, innovatieve en duurzame land- en tuinbouwsector leidraad zijn bij de komende onderhandelingen over het nieuwe Europees Landbouwbeleid (GLB). Dit stellen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad in hun gezamenlijk advies 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw', dat vandaag is aangeboden aan regering en parlement.

Een forse hervorming van het Europees Landbouwbeleid is in voorbereiding. Voorstellen worden momenteel besproken in Europese en nationale besluitvormende organen. Deze herfst komen concrete wetgevingsvoorstellen waar in de loop van 2012 besluitvorming over plaatsvindt. De nieuwe wetgeving zal vanaf 2014 in werking treden.

Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Raad voor het Landelijk Gebied

De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert, gevraagd en ongevraagd, de regering en parlement op hoofdlijnen van beleid. De raad richt zich op strategische adviezen op de lange en middellange termijn en incidenteel op actuele zaken. Het werkterrein van de raad betreft het beleidsveld van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innnovatie.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de samenvoeging van de taken van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. De afzonderlijke raden zijn bij de instelling van de Rli  op 17 januari 2012 opgeheven.

Raad: 
sitecontent: 

Noodzaak tot bezuinigen op rijksuitgaven is kans voor verduurzaming samenleving

De noodzaak om te bezuinigen op de rijksuitgaven is een kans om hervormingen te realiseren, die nodig zijn voor een duurzame samenleving en een internationaal concurre­rende economie. Verduurzaming van de samenleving kan heel goed samen gaan met bezuinigen. Bezuinigen alleen is niet het juiste antwoord op de crisis. Een toekomstvisie met daarop geënte beleidshervormingen is nodig voor behoud en versterking van onze welvaart. Dit stellen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Water­staat en de VROM-raad in hun gezamenlijk advies ‘Maak ruimte voor vernieuwing: investeren en besparen in het fysieke domein’ dat zij hebben uitgebracht aan het kabinet, de Eerste en de Tweede Kamer en de informateurs Rosenthal en Wallage.

De raden benoemen een aantal hervormingen die noodzakelijk zijn voor een duurzame samenleving en de financiële houdbaarheid van het beleid. De overgang naar een duurzame samenleving heeft alleen kans van slagen als burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven zich achter de hervormingen scharen. Er zijn al veel initiatieven in de private sector die getuigen van een enorme maatschappelijke veranderkracht. De overheid moet zich daarbij krachtig aanslui­ten en er dankbaar gebruik van maken.

Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Werkprogramma 2010-2011

Met het gezamenlijke werkprogramma willen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad de nadruk leggen op de integrale benadering van de adviesonderwerpen. In hun adviezen streven de raden er naar inzicht in de spanningen tussen beleidsdoelen te verbeteren en de kwaliteit van het debat over de te maken afwegingen te versterken. Hoofdlijnen zijn het verbeteren van het gebruik van de schaarse ruimte in Nederland ter versterking van het woon-, leef- en vestigingsklimaat en de fysieke infrastructuur, het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en de natuur, en het bevorderen van de transitie naar een duurzame economie met duurzame voorziening van energie, voedsel en water.

Omslagfoto: 
Omslagfoto werkprogramma Rli 2010-2011
Te bestellen: 
nee
sitecontent: 
Homepage Teasertekst: 
Met het gezamenlijke werkprogramma willen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad de nadruk leggen op de integrale benadering van de adviesonderwerpen.

Bevolkingsdaling biedt platteland kansen

Vergrijzing, bevolkingsafname en daling van het aantal jongeren, hebben verstrekkende gevolgen voor het Nederlandse platteland. Het versneld verdwijnen van voorzieningen zoals scholen en waardedaling van onroerend goed zijn belangrijke negatieve effecten. Maar de ontwikkelingen bieden het platteland ook kansen. Door de verminderde vraag naar ruimte nemen de mogelijkheden toe voor verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. De raad concludeert in zijn advies ‘Kansen voor een krimpend platteland’ dat een fundamentele herziening van het plattelandsbeleid noodzakelijk is om die kansen optimaal te kunnen benutten.

Het ministerie van LNV zal het initiatief moeten nemen om de demografische vraagstukken op het platteland te agenderen. Het Rijk, de provincies en de gemeenten zijn samen met de maatschappelijke partners en burgers aan zet.

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Kansen voor een krimpend platteland

Subtitel: 
Advies over de gevolgen van bevolkingsdaling voor het platteland
Omslagfoto: 
Omslagfoto advies kansen voor een krimpend platteland
Adviesnummer: 
RLG 09/7
Te bestellen: 
ja

Ook al groeit Nederland als geheel nog tot circa 2038, in die periode kennen we een toenemend aantal krimpende regio's naast groeiregio's. Die krimp slaat versterkt neer op het platteland. Daarnaast kan krimp ook positieve gevolgen hebben voor het platteland. Het advies voorziet in de urgente behoefte aan inzicht in wat de demografische veranderingen betekenen voor het platteland en welke maatregelen dat van de actoren vraagt.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Vergrijzing, bevolkingsafname en daling van het aantal jongeren, hebben verstrekkende gevolgen voor het Nederlandse platteland. Het versneld verdwijnen van voorzieningen zoals scholen en waardedaling van onroerend goed zijn belangrijke negatieve effecten. Maar de ontwikkelingen bieden het platteland ook kansen. Door de verminderde vraag naar ruimte nemen de mogelijkheden toe voor verbetering van de kwaliteit van het landelijk gebied. De raad concludeert in zijn advies 'Kansen voor een krimpend platteland' dat een fundamentele herziening van het plattelandsbeleid noodzakelijk is om die kansen optimaal te kunnen benutten.

De raad doet in zijn advies aanbevelingen aan Rijk provincies en gemeenten. Zij zijn samen met de maatschappelijke partners en burgers aan zet. Het ministerie van LNV zal het initiatief moeten nemen om de demografische vraagstukken op het platteland te agenderen. De toekomst van het platteland hangt af van de manier waarop overheden en burgers op de uitdaging van de krimp reageren.

De Raad voor het Landelijk Gebied heeft zijn advies ‘Kansen voor een krimpend platteland’ over de gevolgen van bevolkingsdaling voor het platteland op 16 december 2009 in Elburg aangeboden aan vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van de P10-gemeenten (de 10 grootste plattelands-gemeenten) en het gemeentebestuur van Elburg. Het advies is eerder in een verkorte versie opgenomen in het advies van de raad 'Braakliggend veld' (november 2009).

In april 2010 heeft de minister van LNV haar officiële reactie op het advies gegeven. Zij kan instemmen met de opgaven die de raad signaleert. Aangegeven wordt dat deze opgaven inmiddels in het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling verwerkt zijn en geleid hebben tot een aantal acties, waarmee de erkenning van de urgentie van de problematiek rond de bevolkingsdaling inmiddels een feit is geworden.

Oorspronkelijke url: 
http://www.rlg.nl/adviezen/097/097.html

Landelijk gebied: van stiefkind naar troetelkind

Het landelijk gebied is van belang voor de leefbaarheid van Nederland. Het betrekken van de burgers in het maatschappelijk debat, verbetering van de besluitvorming en de demografische ontwikkeling zijn dé kansen om de kwaliteit van het landelijk gebied te verhogen. Dit stelt de Raad voor het Landelijk Gebied in zijn advies ‘Braakliggend veld’ over de toekomst van het landelijk gebied. De raad heeft zijn advies vandaag aangeboden aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Burgers het bos in gestuurd

De Raad voor het Landelijk Gebied is ervan overtuigd dat zorg voor de groene leefomgeving een levensvoorwaarde is en geen luxe. Het landelijk gebied is de omgeving waar de sociale en economische dimensies van onze samenleving zich ontwikkelen. Deze dimensies komen meer en meer van elkaar af te staan met vervreemding als gevolg. In wezen is het landelijk gebied er voor de gezondheid van de burger: gezond voedsel, gezonde lucht en een betekenisvolle omgeving. De raad vindt het belangrijk dat de band tussen de dimensies wordt hersteld.

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Braakliggend veld

Subtitel: 
Slotadvies over de toekomst van het landelijk gebied
Omslagfoto: 
Omslagfoto advies Braakliggend veld
Adviesnummer: 
RLG 09/8
Te bestellen: 
nee

Het advies pretendeert een doorkijk te bieden op het landelijk gebied voor een langere periode. Het moge als opstap en aangever dienen voor de nieuw te vormen Raad voor de Leefomgeving.

Foto platteland met gezicht op de stad
Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Het landelijk gebied is van belang voor de leefbaarheid van Nederland. Het betrekken van de burgers in het maatschappelijk debat, verbetering van de besluitvorming en de demografische ontwikkeling zijn dé kansen om de kwaliteit van het landelijk gebied te verhogen. De Raad voor het Landelijk Gebied is ervan overtuigd dat zorg voor de groene leefomgeving een levensvoorwaarde is en geen luxe. Het landelijk gebied is de omgeving waar de sociale en economische dimensies van onze samenleving zich ontwikkelen. Deze dimensies komen meer en meer van elkaar af te staan met vervreemding als gevolg. In wezen is het landelijk gebied er voor de gezondheid van de burger: gezond voedsel, gezonde lucht en een betekenisvolle omgeving. De raad vindt het belangrijk dat de band tussen de dimensies wordt hersteld. Het kennen en erkennen van de inbreng van de burger staat hierbij centraal. In zijn advies 'Braakliggend veld' geeft de raad aan wat daarvoor nodig is. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de belangrijkste dragers van het landelijk gebied: landbouw en natuur.

Het advies 'Braakliggend veld' biedt een doorkijk op het landelijk gebied voor een langere periode. De raad richt zich met het advies op alle partijen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving en daardoor ook verantwoordelijk zijn voor het landelijk gebied: burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Deze partijen zijn aan zet om de toekomst van het landelijk gebied verder vorm te geven.

De raad heeft zijn advies op 23 november 2009 gepresenteerd aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Oorspronkelijke url: 
http://www.rlg.nl/adviezen/098/098.html