VROM-raad

Werkprogramma 2012-2013

Dit is een gezamenlijk werkprogramma van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad. De raden verwachten samen te gaan in de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en werken daarom gezamenlijk aan een integrale benadering van het fysieke domein. De ervaringen met samenwerking sterken de raden in de overtuiging dat integratie tot meerwaarde leidt.

Dit werkprogramma geeft de prioriteiten aan zoals vastgesteld in de zomer van 2011. De dynamiek in het beleid (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, topsectorenbeleid, woonvisie) kan reeds op korte termijn leiden tot nieuwe adviesvragen. Daarom is er voor gekozen om ruimte in het programma te houden. In het najaar van 2011 wordt in gesprek te gaan met de ministers en staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu (IenM) , Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de verdere invulling van het programma.

Het werkprogramma 2012-2013 biedt ruimte voor ongeveer tien adviesthema’s. Zeven adviezen zijn geprogrammeerd (waaronder één briefadvies) en de organisatie van een internationaal congres. Het werkprogramma is gebaseerd op discussies met de departementen van IenM, EL&I en BZK (WWI), de Vaste commissies voor IenM, EL&I en BZK en discussie in de raad. Vier onderwerpen lopen door vanuit het werkprogramma 2011-2012; ten dele met een geactualiseerde vraagstelling op basis van de voorbereiding van het werkprogramma 2012-2013. Drie onderwerpen zijn nieuw. Ter voorbereiding op de gesprekken met de ministers in het najaar 2011 zijn zes potentiële adviesonderwerpen geïdentificeerd (paragraaf 4).

Het werkprogramma is gericht op het adviesdomein van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur zoals formeel geldend in september 2011. Het werkterrein van de RLI wordt mogelijk in de loop van 2011 en 2012 uitgebreid met strategische advisering over (delen van) beleidsterreinen die nu behartigd worden door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) en de Algemene Energieraad (AER). Zodra aan de RLI bij wet nieuwe taken worden toebedeeld, zal het werkprogramma geactualiseerd worden.

Omslagfoto: 
Omslagfoto werkprogramma Rli 2012-2013
Te bestellen: 
nee
sitecontent: 
Homepage Teasertekst: 
Het gezamenlijke werkprogramma van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad.

Adviesraden: zet Europees landbouwbeleid doelgericht in voor versterking positie land- en tuinbouw

Nederland en Europa moeten strategische keuzes durven maken om de positie van de eigen land- en tuinbouw te behouden en te versterken. Laat de verandering naar een concurrerende, innovatieve en duurzame land- en tuinbouwsector leidraad zijn bij de komende onderhandelingen over het nieuwe Europees Landbouwbeleid (GLB). Dit stellen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad in hun gezamenlijk advies 'Het Europees landbouwbeleid als transitie-instrument voor de land- en tuinbouw', dat vandaag is aangeboden aan regering en parlement.

Een forse hervorming van het Europees Landbouwbeleid is in voorbereiding. Voorstellen worden momenteel besproken in Europese en nationale besluitvormende organen. Deze herfst komen concrete wetgevingsvoorstellen waar in de loop van 2012 besluitvorming over plaatsvindt. De nieuwe wetgeving zal vanaf 2014 in werking treden.

Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Actualisatie Nota Ruimte kans voor ruimtelijke kwaliteit

VROM-raad: ‘economie zet ruimtelijke kwaliteit op de kaart’

De door minister Schultz aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid biedt een uitmuntende kans om de zorg om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te zetten. Dat meent de VROM-raad, die daarover vandaag een verkenning heeft aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

De VROM-raad meent dat ruimtelijke kwaliteit vaak ten onrechte een ‘enge’ interpretatie krijgt. Ruimtelijke kwaliteit zou gaan om het ‘mooie’, een extra verflaagje voor een gebouw of maatregelen voor inpassing van een snelweg. Ruimtelijke kwaliteit wordt snel afgedaan als ‘de kers op de taart’ waar men in deze economisch uitdagende tijd niet altijd geld voor over heeft. Op deze manier wordt ruimtelijke kwaliteit neergezet als tegengesteld belang van bijvoorbeeld de economie.

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

VROM raad

De VROM-raad adviseert regering en parlement over beleid voor een duurzame leefomgeving, in het bijzonder op het gebied van wonen, ruimte en milieu. De VROM-raad bestaat uit onafhankelijke deskundigen met uiteenlopende achtergronden.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de samenvoeging van de taken van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. De afzonderlijke raden zijn bij de instelling van de Rli  op 17 januari 2012 opgeheven.

Raad: 
sitecontent: 

Verkenning, VROM-raad Ruimtelijke kwaliteit

februari 2011
Ruimtelijke kwaliteit
Teasertekst: 
In deze verkenning, aangeboden aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu stelt de VROM-raad dat de aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid een uitmuntende kans is om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te zetten.
Te bestellen: 
ja

De VROM-raad stelt in zijn verkenning ‘ Ruimtelijke kwaliteit’ dat de aangekondigde herziening van het nationaal ruimtelijk beleid een uitmuntende kans is om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te zetten. De internationale concurrentiepositie van Nederland is gebaat bij een aantrekkelijke woonomgeving, bij veilige, gezonde en bereikbare werklandschappen, bij uitnodigende natuur van voldoende schaal en een goed aanbod van voorzieningen en recreatiemogelijkheden. De raad presenteert in deze verkenning verschillende aanbeveling ter versterking en borging van ruimtelijke kwaliteit in planningsprocessen.

Foto Kinderen die op trampoline springen
Raad: 
sitecontent: 

De VROM-raad heeft deze verkenning op 25 februari 2011 uitgebracht. In het voorjaar volgt een bijeenkomst waarin de verkenning wordt gepresenteerd en bediscussieerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lianne.vanduinen@rli.nl, projectleider.

Adviestype: 

Het oordeel over de ruimtelijke kwaliteit van Nederland is de laatste jaren niet uitzonderlijk positief. Er wordt geklaagd over verrommeling, over leegstaande kantoren, over versnipperd landschap met bedrijventerreinen en kassen en het verdwijnen van stad-landcontrasten. Dit negatieve oordeel is opmerkelijk, gezien het feit dat ruimtelijke kwaliteit in de afgelopen decennia een steeds centralere, explicietere plek in ruimtelijk beleid is gaan innemen. Ruimtelijke kwaliteit is sinds de jaren tachtig tot het centrale doel van nationaal ruimtelijk beleid benoemd. Sindsdien zijn er vele pogingen gedaan om het kwaliteitsbegrip te concretiseren en te verankeren in het planproces. Ondanks deze inzet, en ondanks de goede resultaten die op lokaal niveau met ruimtelijke kwaliteit behaald zijn, blijft het oordeel matig. Kennelijk zijn er belemmeringen in het huidige proces van ruimtelijke ordening, die de realisering van ruimtelijke kwaliteit bemoeilijken. Dit is aanleiding voor de VROM-raad om de opgave van ruimtelijke kwaliteit opnieuw aan de orde te stellen. Daarbij is nadrukkelijk oog voor de veranderende praktijk van de ruimtelijke ordening sinds de invoering van de nieuwe Wro, met nieuwe verantwoordelijkheden en instrumenten. Hoe kan ruimtelijke kwaliteit in Nederland worden versterkt en in planningsprocessen worden geborgd? Op  25 februari 2011 heeft de VROM-raad zijn verkenning Ruimtelijke kwaliteit aangeboden aan aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

vr, 2011-04-29 13:48

Noodzaak tot bezuinigen op rijksuitgaven is kans voor verduurzaming samenleving

De noodzaak om te bezuinigen op de rijksuitgaven is een kans om hervormingen te realiseren, die nodig zijn voor een duurzame samenleving en een internationaal concurre­rende economie. Verduurzaming van de samenleving kan heel goed samen gaan met bezuinigen. Bezuinigen alleen is niet het juiste antwoord op de crisis. Een toekomstvisie met daarop geënte beleidshervormingen is nodig voor behoud en versterking van onze welvaart. Dit stellen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Water­staat en de VROM-raad in hun gezamenlijk advies ‘Maak ruimte voor vernieuwing: investeren en besparen in het fysieke domein’ dat zij hebben uitgebracht aan het kabinet, de Eerste en de Tweede Kamer en de informateurs Rosenthal en Wallage.

De raden benoemen een aantal hervormingen die noodzakelijk zijn voor een duurzame samenleving en de financiële houdbaarheid van het beleid. De overgang naar een duurzame samenleving heeft alleen kans van slagen als burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven zich achter de hervormingen scharen. Er zijn al veel initiatieven in de private sector die getuigen van een enorme maatschappelijke veranderkracht. De overheid moet zich daarbij krachtig aanslui­ten en er dankbaar gebruik van maken.

Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Duurzame verstedelijking moet ruimtelijke ordening weer op de kaart zetten

Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van Nederlandse regio’s. Dit stelt de M-raad in zijn advies ‘Duurzame verstedelijking’ dat de raad heeft aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI) en vandaag in Den Haag heeft gepresenteerd. Terwijl duurzame ontwikkeling over de hele wereld is uitgegroeid tot hét centrale thema in de ruimtelijke planning van steden, blijft Nederland daarin achter. Dit moet anders. Pas dan zal de verstedelijking in Nederland voorbereid zijn op een duurzame toekomst en kan de Nederlandse ruimtelijke ordening weer toonaangevend worden.

In de Nederlandse ruimtelijke ordening ontbreekt het momenteel aan inspirerende en mobiliserende beelden voor de manier waarop stad en land op elkaar worden afgestemd. Beiden staan met de rug naar elkaar toe, met een verrommeling van het overgangsgebied als gevolg. In zijn advies stelt de raad voor om het gedachtegoed van een duurzame ontwikkeling in te zetten voor een betere ruimtelijke planning van stad en land in onderling verband. Duurzame ontwikkeling moet dan wel breed en op regionale schaal worden toegepast. Dat is momenteel niet het geval.

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Werkprogramma 2010-2011

Met het gezamenlijke werkprogramma willen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad de nadruk leggen op de integrale benadering van de adviesonderwerpen. In hun adviezen streven de raden er naar inzicht in de spanningen tussen beleidsdoelen te verbeteren en de kwaliteit van het debat over de te maken afwegingen te versterken. Hoofdlijnen zijn het verbeteren van het gebruik van de schaarse ruimte in Nederland ter versterking van het woon-, leef- en vestigingsklimaat en de fysieke infrastructuur, het verbeteren van de kwaliteit van het landschap en de natuur, en het bevorderen van de transitie naar een duurzame economie met duurzame voorziening van energie, voedsel en water.

Omslagfoto: 
Omslagfoto werkprogramma Rli 2010-2011
Te bestellen: 
nee
sitecontent: 
Homepage Teasertekst: 
Met het gezamenlijke werkprogramma willen de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad de nadruk leggen op de integrale benadering van de adviesonderwerpen.

Stap voor stap

Subtitel: 
Naar hervorming van het woningmarktbeleid
Advies bestand: 
Omslagfoto: 
Omslagfoto advies stap voor stap
Adviesnummer: 
77
Te bestellen: 
ja

In dit advies reikt de VROM-raad overwegingen aan ten behoeve van de lopende beleidsdiscussie. Naar het oordeel van de raad is het gewenst dat de regering een toekomstvisie op het woonbeleid formuleert: dit geeft houvast aan partijen. Ook dient een hervormingspad aangegeven te worden en zijn korte termijnmaatregelen nodig die gericht zijn op het verkleinen van risico’s.

Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

In het advies ´Stap voor stap; naar hervorming van het woningmarktbeleid’ reikt de VROM-raad overwegingen aan ten behoeve van de lopende beleidsdiscussie. De raad put hierbij onder meer uit zijn advies ‘Tijd voor keuzes. Perspectief op een woningmarkt in balans’ uit 2007. Naar het oordeel van de raad is het gewenst dat de regering een toekomstvisie op het woonbeleid formuleert: dit geeft houvast aan partijen. Ook dient een hervormingspad aangegeven te worden en zijn er korte termijnmaatregelen nodig die gericht zijn op het verkleinen van risico’s. Deze drie zaken liggen in elkaars verlengde.

Op basis van een hervormingsplan voor de langere termijn kunnen maatregelen naar voren worden gehaald die de huidige crisis bestrijden en die de hervorming in gang zetten. De raad noemt als voorbeeld vermindering dan wel afschaffing van de overdrachtsbelasting en hij ziet mogelijkheden om te beginnen met aanpassingen in de fiscale behandeling van de eigen woning en het huurbeleid.

Daarnaast bepleit de raad het vormen van een nieuw investeringsfonds met bijdragen van de woningcorporaties en de vennootschapsbelasting. Besparingen in de sector wonen op het vlak van subsidies en fiscale steun zijn zeer wel mogelijk, maar de termijn waarop een en ander wordt gerealiseerd, let wel nauw.

Met een stapsgewijze aanpak is besparing en herschikking goed mogelijk. Gezien de crisis is het onverstandig om abrupte wijzigingen door te voeren. Het vinden van middelen in de woonsector om de rijksbegroting te ontlasten, is een oefening in geduld. Met een traject van hervormingen kan toegewerkt worden naar een woningmarkt die evenwichtig, stabiel, doelmatig en rechtvaardig is. Hierbij is marktwerking een middel om maatschappelijke doelen te bereiken en geen doel op zich zelf. Overheidsoptreden moet niet alleen als marktverstoring worden gezien.

De VROM-raad heeft dit advies op 11 februari 2010 aangeboden aan minister Van der Laan van Wonen Wijken en Integratie. 

Oorspronkelijke url: 
http://www.vromraad.nl/Download/a077_Stap%20voor%20stap2.pdf

Duurzame verstedelijking

Duurzame verstedelijking
Teasertekst: 
Duurzame ontwikkeling moet het centrale uitgangspunt worden bij de verdere planning van de Nederlandse regio’s is de conclusie van de VROM-raad in zijn advies over duurzame verstedelijking.
Omslagfoto: 
Omslagfoto advies duurzame verstedelijking
Adviesnummer: 
076
Te bestellen: 
ja

In dit advies constateert de VROM-raad dat over de hele wereld duurzame ontwikkeling een leidend thema is geworden in de ruimtelijke planning van stedelijke regio’s. Het is hét adagium geworden voor het vormgeven aan stad en stedelijkheid. Achtergrond is het groeiende besef dat duurzame ontwikkeling geen keuze is, maar pure noodzaak, juist bij verstedelijkingsopgaven.

Landschapsfoto met uitkijk op stedelijke omgeving
Adviestype: 
Raad: 
sitecontent: 

Het debat daarover en onderzoek daarnaar blijft in Nederland echter achter bij internationale ontwikkelingen. Enerzijds bestaat ook in Nederlandse stedelijke regio’s duidelijk animo voor een duurzame ontwikkeling, anderzijds is er sprake van een zoektocht naar de juiste aanpak.

In het advies ‘Duurzame verstedelijking’ constateert de VROM-raad dat over de hele wereld duurzame ontwikkeling een leidend thema is geworden in de ruimtelijke planning van stedelijke regio’s. Het is hét adagium geworden voor het vormgeven aan stad en stedelijkheid. Achtergrond is het groeiende besef dat duurzame ontwikkeling geen keuze is, maar pure noodzaak, juist bij verstedelijkingsopgaven. Het debat daarover en onderzoek daarnaar blijft in Nederland echter achter bij internationale ontwikkelingen. Enerzijds bestaat ook in Nederlandse stedelijke regio’s duidelijk animo voor een duurzame ontwikkeling, anderzijds is er sprake van een zoektocht naar de juiste aanpak.

Twee zaken vallen daarbij op. Op de eerste plaats beperken duurzaamheidsinitiatieven zich nog te zeer tot ecologische aspecten, uitgewerkt in klimaatdoelen, energiedoelstellingen (CO2-neutraal), eisen van duurzaam bouwen en andere milieueisen. Er is een algemene wens om het perspectief te verbreden met economische en sociaal-culturele aspecten, om niet in de val te lopen van een sectorale benadering. Juist het vermogen om diverse belangen/waarden te verbinden maakt duurzame ontwikkeling tot een sterk verhaal voor het doordenken van ‘slimmere’ ruimtelijke vormen en verbanden.

Op de tweede plaats beperkt de toepassing zich nog te zeer tot het gebouw- of wijkniveau en ontbreekt een toepassing op het hogere schaalniveau van de stedelijke regio. Juist op dit laatste schaalniveau gaat het om de planning van ruimtelijke verbanden van mobiliteit en bereikbaarheid; slimmere koppelingen tussen wonen, werken en recreëren; de schakeling tussen stad en land; een duurzame verbinding van ecologische structuren, leefmilieus en vervoersstromen; de relatie tussen voedselproductie, consumptie, landschap en economie.

De uitdaging is om de werelden van ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘ruimtelijke ordening’ systematischer met elkaar te verknopen. In dit advies presenteert de VROM-raad aanbevelingen hiertoe. De raad pleit voor een sterkere regionale differentiatie en operationalisering van duurzaamheidsthema’s; voor een rijksvisie met keuzes op het gebied van ten minste energie, duurzame mobiliteit en bovenregionale kwaliteit; voor een kennisimpuls; en voor een verkenning van alternatieve financieringswijzen.

Om aan de urgentie van de opgave van duurzame verstedelijking tegemoet te komen, ook in verband met het achterblijven van ons land in internationaal verband, stelt de VROM-raad voor om een commissie in te stellen die zich gaat buigen over een stimuleringsprogramma voor duurzame verstedelijking in Nederland. De commissie zal een soortgelijk gewicht moeten krijgen als de Deltacommissie. Ze moet immers invulling geven aan een weliswaar regionaal gedifferentieerde maar overigens nationaal en transsectoraal samenhangende verstedelijkingsagenda. De commissie moet bovendien uitwerking geven aan een stimulerende duurzaamheidsparagraaf bij ruimtelijke planprocessen. Alleen zo is de verstedelijking in Nederland voorbereid op een duurzame toekomst en kan de Nederlandse ruimtelijke ordening weer toonaangevend worden.

De VROM-raad heeft het advies op 16 april 2010 aangeboden aan de demissionaire ministers Huizinga-Heringa (VROM) en Van Middelkoop (WWI).

Oorspronkelijke url: 
http://www.vromraad.nl/Download/a076_Duurzame%20verstedelijking.pdf