overig

Advisory councils sent a joint letter to EU co-legislators to share views on added value of European Climate Change Council

In the context of the ongoing negotiations on the EU climate law, governmental and parliamentarian advisory councils have been following the debate on the establishment of a Climate Change Council at the European level. Following these negotiations, the advisory councils sent a letter (March 9, 2021) to the European Council, The Portuguese Minister on the Environment, The European Commission’s EVP Timmermans, and members of Parliament to share their views on the added value that advisory councils have, and how this added value would also apply to a potential European Climate Change Council.

The Rli signed this letter among 12 other councils.

Read the joint letter Added value of a European Climate Change Council to the European Council, the Council of the European Union, the European Commission and the European Parliament

For more information please contact Folmer de Haan, Chair of the Climate and Energy Working group in The European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network and staff member of the Dutch Council for the Environment and Infrastructure (Rli) f.w.dehaan@rli.nl +31 (0)6 4615 2496.

sitecontent: 

Invitation for webinar on better policies for food systems

The OECD and EEAC Network organize a joint webinar on the findings from the OECD’s recently released Making Better Policies for Food Systems report and their implications for food systems policy development programmes. The public webinar will take place virtually on Tuesday 13 April 2021, 10:00am-12:00pm (CET).

The new OECD report Making Better Policies for Food Systems brings together decades of OECD research and policy recommendations into a coherent view on food systems, to support policy makers around the world develop better policies for food systems.

Following a presentation on the report and an assessment of possible policy implications from the representatives of the European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network (EEAC Network), you are invited to engage in open dialogue.

Discussions will cover some of the following topics: A) What has been the actual performance of the global food system, and what has been the role of policies? B) How should policy makers design policies that are coherent across different dimensions such as food security and nutrition, livelihoods, and environmental sustainability? C) What are common factors complicating the task of achieving better policies – and how can they be addressed? D) What are the key priorities for food system policy approaches and the likely implications?

Read more about the programme and registration at the website of the EEAC

Read more about the report Making Better Policies for Food Systems

sitecontent: 

Kabinetsreactie op advies Stop bodemdaling in veenweidegebieden

Op 12 februari 2021 stuurde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de reactie van het kabinet op het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ naar de Tweede Kamer.

kaft met titel en datum advies Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’

In de reactie laat het kabinet weten het advies te zien als een steun in de rug voor de richting die met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), het Veenplan 1e fase en de Beleidstafel Droogte is ingezet. Het kabinet deelt het belang van sturen op vermindering van bodemdaling via een nationaal beleidskader. Dat kader kan opgenomen worden in een volgende actualisatie van de NOVI. Ook is er steun voor de aanbevelingen over gebiedsgericht werken en over transparantie van financiering en bekostiging van een aanpak van bodemdaling. De aanbeveling voor het aanwijzen van een verantwoordelijk bewindspersoon neemt het kabinet echter níet over. De huidige verantwoordelijkheidsverdeling legt volgens het kabinet al een goede basis voor een samenhangende aanpak. Ook het vastleggen van doelen voor het verminderen van veenbodemdaling krijgt geen steun: dit heeft in de ogen van het kabinet geen toegevoegde waarde ten opzichte van de geldende doelen voor reductie van broeikasgassen. Wel houdt het kabinet de aanbeveling in gedachten met het oog op het concretiseren van de 2e fase van het Veenplan met de inzet tot 2050, en de actualisatie van de NOVI.

Lees de volledige reactie van het kabinet op het advies 'Stop bodemdaling in veenweidegebieden'

Lees meer over het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider, lianne.vanduinen@rli.nl

sitecontent: 

Kabinetsreactie op advies Groen uit de crisis

Op 18 maart 2021 stuurde minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) mede namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK), van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en de staatssecretaris van IenW, de kabinetsreactie op het advies ‘Groen uit de crisis’ naar de Tweede Kamer.

foto van stationstraverse met grote sticker op de grond met tekst 'Zorg voor elkaar, houd 1,5 m afstand'

Het kabinet is de Rli erkentelijk voor dit briefadvies, dat in de veelheid aan beleidsadviezen over (post-)corona meerwaarde vindt in de doordachte redeneerlijn en de constructieve advisering. Het advies Groen uit de crisis reikt een beoordelingskader aan waarmee de duurzaamheidsopgaven in de fysieke leefomgeving onderdeel kunnen worden van de afwegingen voor een groen herstelbeleid. Het beoordelingskader kan op de langere termijn beleidsmakers en politieke partijen helpen bij het ontwerpen van herstelbeleid, en bij het opstellen van het regeerakkoord. Het advies is daarmee ook belangrijk voor het volgend kabinet.

Het kabinet neemt de suggestie van de raad ter harte om geplande maatregelen met onherroepelijke consequenties (zoals investeringen, aanbestedingen) aan te houden en tijd te nemen voor reflectie om keuzes uit het verleden te heroverwegen en daarover de dialoog te voeren. De Rijksoverheid werkt samen met planbureaus en gemeenten, provincies en regio’s aan een perspectief voor hoe Nederland kan herstellen en vernieuwen naar aanleiding van de coronacrisis. Om tot de juiste prioriteiten te komen, gaat het kabinet vanaf februari tot en met medio 2021 de dialoog aan met burgers, bedrijven, het middenveld, wetenschappers en (dwars)denkers. Welke uitdagingen en kansen kunnen we gezamenlijk onderscheiden? Welke dilemma’s ontstaan bij overkoepelende thema’s?

Het kabinet beaamt de insteek van de raad om niet alleen te focussen op herstel, maar ook mogelijkheden te zien in het vernieuwen van bestaand overheidsbeleid naar aanleiding van de coronacrisis: “We moeten niet herstellen wat in perspectief van de gewenste transities juist afgebouwd moet worden, soms moet beleid worden aangepast als bestaande doelen of de nieuwe werkelijkheid daar om vragen.

Lees de volledige kabinetsreactie op het advies ‘Groen uit de crisis’

Lees meer over het advies ‘Groen uit de crisis’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel, bart.swanenvleugel@rli.nl

sitecontent: 

Kabinetsreactie op advies Toegang tot de stad

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurde mede namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de kabinetsreactie op het advies ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’ naar de Tweede Kamer.

kaft met titel en datum advies Toegang tot de stad

Het kabinet herkent het signaal van de raad dat niet iedereen toegang heeft tot de stad voor wat betreft publieke voorzieningen, wonen en vervoer en deelt het beeld dat huren betaalbaar moet zijn en dat mensen met een laag inkomen toegang moeten hebben tot de sociale woningvoorraad. Er moeten meer woningen worden gebouwd, meer zorg zijn voor leefbare wijken en woningen moeten sneller verduurzamen. Ook de constatering van de Rli dat de publieke voorzieningen in de steden en de toegang ertoe onder druk staan wordt herkend. Nabijheid van publieke voorzieningen is voor iedereen van groot belang. Betere bereikbaarheid van voorzieningen en werk door middel van bijvoorbeeld openbaar vervoer is daarbij essentieel. De aandacht die de raad vraagt voor het feit dat niet iedereen de gewenste vervoersbewegingen kan maken waardoor niet iedereen volwaardig kan deelnemen aan de stedelijke samenleving is terecht. De inzet van het kabinet is erop gericht om binnen de beschikbare middelen de bereikbaarheid van activiteitenbestemmingen, zoals werk en voorzieningen maximaal te bevorderen.

Het advies biedt volgens het kabinet meerwaarde, omdat het juist de samenhang van diverse beleidsmaatregelen in de praktijk belicht. Bij het zoeken naar een oplossing voor de door de raad geschetste problematiek, is de samenhang tussen de verschillende domeinen (fysiek en sociaal) dan ook essentieel. Het kabinet geeft aan dat het advies uitstekend past bij de samenhangende benadering van het beleid voor de fysieke leefomgeving die is ingezet met de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De minister zal het advies en de aanbevelingen onder de aandacht brengen bij de overheden en andere partijen die samenwerken bij de implementatie van de Omgevingswet en de uitvoering van de NOVI, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse NOVI-conferentie.

Lees de volledige kabinetsreactie op het advies 'Toegang tot de stad'

Lees meer over het advies 'Toegang tot de stad'

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl 

sitecontent: 

Bereikbaarheidsbeleid teveel gericht op uitbreiding infrastructuur

In het bereikbaarheidsbeleid ligt de focus te eenzijdig op het wegnemen van verkeerskundige knelpunten en op investeringen in projecten voor nieuwe infrastructuur. Andere oplossingen, zoals spreiding van verkeer gedurende de dag, digitale alternatieven of slim verstedelijkingsbeleid, zouden zwaarder mee moeten wegen in de keuzes om de bereikbaarheid te verbeteren. Kabinet en Kamer kunnen daarbij actiever inspelen op de maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen die andere oplossingen mogelijk maken. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’ dat op verzoek van de Tweede Kamer is opgesteld. Kamerlid Rutger Schonis (D66) nam het advies op 10 februari 2021 namens de Tweede Kamer in ontvangst.

Het potentieel van andere bereikbaarheidsoplossingen wordt onderbenut

Kamerlid Rutger Schonis (D66) nam het advies op 10 februari 2021 namens de Tweede Kamer op de online bijeenkomst in ontvangst.
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

Bereikbaarheidsbeleid teveel gericht op uitbreiding infrastructuur

In het bereikbaarheidsbeleid ligt de focus te eenzijdig op het wegnemen van verkeerskundige knelpunten en op investeringen in projecten voor nieuwe infrastructuur. Andere oplossingen, zoals spreiding van verkeer gedurende de dag, digitale alternatieven of slim verstedelijkingsbeleid, zouden zwaarder mee moeten wegen in de keuzes om de bereikbaarheid te verbeteren. Kabinet en Kamer kunnen daarbij actiever inspelen op de maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen die andere oplossingen mogelijk maken. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’ dat op verzoek van de Tweede Kamer is opgesteld. Kamerlid Rutger Schonis (D66) nam het advies op 10 februari 2021 namens de Tweede Kamer in ontvangst.

Een man werkt thuis op zijn laptop met op de achtergrond zijn racwfiets en op het behang staat de skyline van een stad op zijn kop afgebeeld

De Tweede Kamer heeft een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat alle beleidsalternatieven volwaardig worden meegenomen in het bereikbaarheidsbeleid. In de Tweede Kamer ligt de nadruk in het debat en de besluitvorming echter nog vaak op afzonderlijke projecten. Als controleur van de regering zou de Kamer erop toe moeten zien dat gebruikte afwegingskaders en beslisinstrumenten voldoende zijn ingericht op het maken van integrale afwegingen. En de Kamer zou het kabinetsbeleid nadrukkelijker moeten beoordelen op verbindingen met ander relevant beleid (verstedelijking, digitalisering) en op samenwerking tussen departementen en bestuurslagen.

Op de online bijeenkomst nam Kamerlid Rutger Schonis (D66) het advies in ontvangst.

Lees het persbericht ‘Bereikbaarheidsbeleid teveel gericht op uitbreiding infrastructuur’

Lees meer over het advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl of 06 10577495.

sitecontent: 

Advies Digitaal duurzaam

Overheid moet sturen op duurzame digitalisering

Digitale technologie en datagebruik veranderen onze samenleving ingrijpend. Dit heeft grote gevolgen voor de duurzaamheid van onze leefomgeving. Hoewel digitalisering en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, is hiervoor onvoldoende aandacht in het overheidsbeleid. In zijn advies ‘Digitaal duurzaam’ concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat de overheid veel krachtiger moet ingrijpen in en gebruik maken van de digitale wereld om duurzaamheid te bevorderen. Het advies werd op 9 februari 2021 aangeboden aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat.

kaft met foto en titel en datum Digitaal Duurzaam februari 2021

De overheid voert actief beleid om de leefomgeving te verduurzamen en neemt tal van maatregelen in de fysieke leefomgeving om doelen op het gebied van broeikasgassen, klimaat en grondstoffengebruik te bereiken. De digitale kant van de leefomgeving krijgt in het beleid echter onvoldoende aandacht. De overheid is verantwoordelijk voor een duurzame leefomgeving en de digitalisering verandert de aangrijpingspunten om hierop te sturen. Door de digitalisering ontstaan nieuwe mogelijkheden voor overheidssturing. De Rli doet drie hoofdaanbevelingen voor actieve overheidssturing:

  1. De overheid moet digitale technologie en data zelf vaker inzetten in haar duurzaamheidsbeleid;
  2. De overheid moet ook in zijn digitaliseringsbeleid ervoor zorgen dat digitalisering van de samenleving duurzaam is; en
  3. Overheidsorganisaties moeten zich beter voorbereiden op digitale ontwikkelingen.

Lees het persbericht ‘Overheid moet sturen op duurzame digitalisering'

Lees meer over het advies ‘Digitaal duurzaam’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl 06 52012691.

sitecontent: 

Overheid moet sturen op duurzame digitalisering

Digitale technologie en datagebruik veranderen onze samenleving ingrijpend. Dit heeft grote gevolgen voor de duurzaamheid van onze leefomgeving. Hoewel digitalisering en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, is hiervoor geen aandacht in het overheidsbeleid. In zijn advies ‘Digitaal duurzaam’ concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) dat de overheid veel krachtiger moet ingrijpen in en gebruik maken van de digitale wereld om duurzaamheid te bevorderen. Het advies werd 9 februari 2021 aangeboden aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat.

De gedigitaliseerde leefomgeving is niet per se duurzaam

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Rli brengt op 9 februari advies uit over digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving

Op 9 februari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Digitaal duurzaam’ uit. Digitalisering verandert onze samenleving ingrijpend, met grote gevolgen voor de duurzaamheid. Andersom kunnen data en digitale technologieën gericht worden ingezet om duurzaamheid te bevorderen. Het advies richt zich op de samenhang tussen digitalisering en duurzaamheidsopgaven en gaat specifiek in op drie verschillende domeinen: energie, mobiliteit en circulaire bouweconomie. Het advies wordt aangeboden aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de bewindspersonen van Economische Zaken en Klimaat.

foto fragment van een toetsenbord entertoets met afbeelding weegschaal

Hoewel digitalisering en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, is hiervoor onvoldoende aandacht in het overheidsbeleid. De raad doet zes aanbevelingen over hoe overheidssturing vorm kan krijgen en drie aanbevelingen hoe overheidsorganisaties zich beter kunnen voorbereiden op digitale ontwikkelingen.

Lees meer over het advies ‘Digitaal duurzaam’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel@rli.nl 06 52012691.

sitecontent: