overig

Werving leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is gestart met de werving van nieuwe leden voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voldoet u aan het profiel en wilt u zich inzetten voor de duurzame ontwikkeling van Nederland? Meldt u dan aan.

foto van de rivier met natuur, recreatie,  landbouw en bebouwing

Kent u anderen die geschikt zijn, laat het ons dan ook weten.

Sollicitaties kunt u tot uiterlijk 29 februari 2020 indienen.

Lees de vacature werving nieuwe raadsleden

sitecontent: 

Studenten van Saxion Hogeschool in gesprek met studenten van ROC Aventus

Studenten bestuurskunde en klimaat & management van Saxion Hogeschool gingen in gesprek met MBO-studenten van het ROC Aventus in Deventer en Apeldoorn over verduurzaming. De meeste MBO-studenten hebben het beeld dat er in Nederland al genoeg wordt gedaan aan verduurzaming. Duurzaamheidsthema’s die de MBO-studenten belangrijk vinden zijn ‘minder plastic’, ‘afvalscheiding’ en ‘meer openbaar vervoer’. De MBO-ers gaven aan dat ze het heel leuk vonden dat hen gevraagd werd naar hun mening en dat er naar ze geluisterd werd; ze hebben vaak het idee dat ze niet gehoord worden.

Video: Studenten Saxion Hogeschool in gesprek met studenten van ROC Aventus
sitecontent: 

Video: Veranderaars en critici, zo denkt Nederland over Verbindend Verduurzamen

Hoe betrek je de zorgen, ideeën en kansen van inwoners bij de verduurzamingsstrategie van Nederland? Deze vraag heeft de Rli gesteld op verschillende plekken in Nederland. De reacties zijn veelzijdig en veelkleurig. Waar de een zijn best doet zo duurzaam mogelijk te leven vraagt de ander zich af of dat wel nut heeft. “De vraag is: in hoeverre hebben wij mensen daar invloed op”. De een vraagt om meer regels van de overheid terwijl de ander denkt dat het wel wat minder kan en twijfelt aan de oprechtheid van de politiek, maar iedereen is bereid te werken aan een prettige leefomgeving.

Video: Veranderaars en critici, zo denkt Nederland over Verbindend Verduurzamen
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Conferentie Verbindend Verduurzamen

Op 26 maart 2020 gaat de Rli tijdens de conferentie ‘Verbindend Verduurzamen’ in gesprek met iedereen die beroepshalve bijdraagt aan de verduurzaming van de samenleving en daarbij de ideeën, zorgen en kansen van burgers een goede plek wil geven. De raad ziet dat de verduurzaming van de samenleving de gemoederen flink bezighoudt. Kan verduurzaming ook bijdragen aan grotere verbondenheid in de samenleving? Hoe betrekken we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzamingsbeleid?

Duurzaamheid in Nederland

De Rli heeft ter voorbereiding van de conferentie ‘Verbindend Verduurzamen’ laten onderzoeken hoe verschillende groepen burgers denken over duurzaamheid; in het algemeen en rond specifieke thema’s zoals vervoer, voeding en wonen. Motivaction heeft dit onderzoek gedaan in de vorm van een e-Safari. Hieruit blijkt onder meer dat alle groepen een grotere voorbeeldrol van overheid én grote bedrijven verwachten.

Lees meer over houding, beleving en gedrag van deze groepen in het rapport Duurzaamheid in Nederland (pdf, 8,5Mb)

Jongeren over een duurzame toekomst

Eind november ging de Rli langs bij Fawaka Ondernemersschool voor een klankbordsessie Verbindend Verduurzamen. Elf jongeren hebben nagedacht over de vraag hoe zij verwachten dat zij over twintig jaar duurzaam zullen wonen, eten en reizen.

Bekijk de video Rli in gesprek met studenten van Fawaka Ondernemersschool over een duurzame toekomst

Lees het bijbehorende verslag van de klankbordsessie met jongeren over hun toekomstbeeld

Verduurzamen doe je samen: interview met Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof is voorzitter van de commissie die de conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020 voorbereidt. Zij legt uit waarom het voor de Rli belangrijk is om verbindend te verduurzamen en daarbij het gesprek met de burger aan te gaan. “We praten met mensen voor wie we duurzaamheidsbeleid maken, maar die we normaliter nooit horen. In een samenleving die steeds meer lijkt te polariseren willen we meer weten over de zorgen die mensen hebben, de kansen die zij zien en de hoop die zij koesteren. We willen niet hun gevoelens en ervaringen over het hoofd zien en over vijftien jaar erachter komen dat we hier een blinde vlek voor hadden.”

Lees het interview met Annemieke Nijhof

Aanmelden conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020

Wilt u meepraten over de vraag hoe we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzamingsbeleid kunnen betrekken? Kom dan naar de conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020 in De Woonindustrie in Nieuwegein en discussieer mee. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

sitecontent: 

Rli brengt advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ uit

Op woensdag 11 maart 2020 brengt de Rli zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ uit. Minister voor Milieu en Wonen (IenW), Stientje van Veldhoven, neemt het advies in ontvangst.

foto; plastic walvis In Catharijnesingel Utrecht

Over het advies
Er zijn in de samenleving zorgen over de effecten van gevaarlijke stoffen op gezondheid en veiligheid van mensen en op de biodiversiteit van de ecosystemen. Waar de concentraties van veel stoffen in de leefomgeving dalen, neemt tegelijk het aantal stoffen toe en introduceren nieuwe toepassingen van stoffen nieuwe mogelijke gevaren. De zorgen worden gevoed door incidenten of onzekerheid over nadelige effecten van stapeling van stoffen in de leefomgeving. Deze zorgen worden pregnanter in het licht van de transitie naar een circulaire economie.

Het overheidsbeleid voor het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen heeft de afgelopen decennia weliswaar risico’s voor mens en milieu gereduceerd, maar de huidige aanpak lijkt niet meer toereikend om de ontwikkelingen in de toekomst in goede banen te leiden. De Rli gaat in zijn advies in op de vraag of een veiliger omgang met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving nodig is en welke stappen daartoe moeten worden gezet.

Lees meer over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl, 06 27020642.

sitecontent: 

Rli start met advies ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving’

De voortgaande digitalisering zal fundamentele veranderingen teweegbrengen in onze samenleving maar is nog nauwelijks georiënteerd op duurzaamheid. Digitale technologie draagt vooralsnog vooral bij aan efficiëntie en groei in bestaande markten en er zijn signalen dat de huidige ontwikkeling van digitale technologie duurzaamheidsproblemen dreigt te vergroten.

foto fragment van een toetsenbord entertoets met afbeelding weegschaal

Het advies ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving’ richt zich op de betekenis van de digitale transitie voor de overgang naar een duurzame leefomgeving. In het adviestraject legt de raad de nadruk op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), die Nederland onderschreven heeft, voor zover die specifiek over de leefomgeving gaan. Centraal staat de vraag:

“Hoe hangen digitalisering en duurzaamheidstransities samen en welke rol van de overheid is mogelijk, nodig en effectief om digitalisering te laten bijdragen aan de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving?”

Dit advies wordt naar verwachting eind 2020 uitgebracht.

Lees meer over het advies ‘Digitalisering en de transitie naar een duurzame samenleving’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider, bart.swanenvleugel.nl tel. 06 5201 2691.

sitecontent: 

Advies Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart

De Rli is gestart met zijn advies 'Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart' In veel gebieden in Nederland zakt de bodem. Vooral in veenweidegebieden is dit het geval. Dit proces is al eeuwenlang gaande, maar is de afgelopen honderd jaar geïntensiveerd door peilverlaging en schaalvergroting. De bodemdaling is niet gering. Op sommige plekken zakt de bodem met enkele centimeters per jaar. Bodemdaling zorgt voor problemen, zoals verzakking van infrastructuur en gebouwen, CO2-uitstoot door veenoxidatie, achteruitgang van waterkwaliteit en bodemleven. Het heeft bovendien negatieve gevolgen voor het gebruik van landbouwgronden. De gangbare manier om hiermee om te gaan, namelijk verlaging van het waterpeil, is op de lange termijn niet overal houdbaar. Daarbij is in het klimaatakkoord afgesproken dat CO2-emissies drastisch omlaag moeten, ook die van de veenweidegebieden.

luchtfoto van veenweidegebied bij Demmerik, rond Vinkeveen

De adviesvraag luidt: Welke inhoudelijke en organisatorische keuzes moeten worden gemaakt in verband met de negatieve effecten van bodemdaling in het veenweidegebied Groene Hart, bezien vanuit de (combinaties van) bodemdalingsstrategieën die mogelijk zijn en de samenhang met andere opgaven in het gebied? Wie zijn verantwoordelijk voor het maken van die keuzes en de uitvoering daarvan? En wat is de rol van het Rijk daarbij?

De verwachting is dat dit advies voor de zomer 2020 wordt uitgebracht.

Lees meer over het advies Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Lianne van Duinen, projectleider lianne.vanduinen@rli.nl  06 15369330

sitecontent: 

Rli start met advies over de toegang tot de stad

De raad is gestart met een advies over de toegang tot dat wat de stad te bieden heeft, bezien vanuit de fysieke leefomgeving: wonen (de gebouwde omgeving, huisvesting, leefbaarheid van de wijken), vervoer (bereikbaarheid van werk en onderwijs) en de voorzieningen in de publieke ruimte die de mogelijkheid bieden tot ontmoeten.

foto van de stadspoort van Leiden

Er zijn verschillende signalen dat er spanning staat op de stad, dat de toegang voor verschillende groepen niet vanzelfsprekend is. De wachtlijsten voor sociale woningen worden steeds langer. Het aantal dak- en thuislozen kent een sterke toename en zij hebben bovendien een steeds bredere herkomst. In steeds grotere delen van steden is het lastig om een woning te vinden voor groepen met lage en middeninkomens, zoals bijvoorbeeld leraren, verpleegkundigen, taxichauffeurs, schoonmakers en politieagenten. In andere wijken treedt een concentratie op van kansarme bewoners en bewoners met problemen. Bovendien is het aanbod van maatschappelijke voorzieningen, zoals bibliotheken en welzijn in de afgelopen jaren verschraald.

De vraag die centraal staat is: In hoeverre zijn er verschillen tussen groepen in de mate van toegang tot onze steden op het gebied van wonen, vervoer en de publieke ruimte, nemen die verschillen toe, is dat problematisch en op welke wijze kan hierop worden gestuurd?

De verwachting is dat het advies in het najaar van 2020 wordt uitgebracht.

Lees meer over het advies Toegang tot de stad

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl, 06-21240809.

 

sitecontent: 

Rli is gestart met advies 'Internationale bereikbaarheid spoor'

Nederland heeft een goed functionerend binnenlands spoorwegnetwerk voor personenvervoer maar, enkele uitzonderingen daargelaten, de treinverbindingen van en naar het buitenland laten nog te wensen over. De reistijden zijn te lang, de aansluitingen zijn slecht, de aanschaf van tickets is lastig en de prijzen zijn hoog. Deze en andere problemen ontstaan door een aantal factoren die de internationale spoorbereikbaarheid van en vanuit Nederland belemmeren. Het gaat hierbij om meer dan ontbrekende schakels en technisch/fysieke beperkingen in de infrastructuur. Er zijn ook ‘zachte’ factoren zoals een gebrek aan beschikbare reisinformatie, problemen met de aanschaf van internationale treinkaartjes (ticketing), de prijsvorming, niet-compatibele internationale regelgeving en een gebrek aan samenwerkingsbereidheid die een betere bereikbaarheid in de weg staan. De raad focust zich in dit advies op de bereikbaarheid voor het personenvervoer.

foto van hogesnelheidstrein op station

De centrale adviesvraag die de raad wil beantwoorden is: Hoe kunnen belemmeringen worden weggenomen die in de weg staan van een betere bereikbaarheid (van en vanuit Nederland) per spoor?

De raad verwacht het advies in juli 2020 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Internationale bereikbaarheid per spoor’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl, 06-52874404.

sitecontent: 

Rli start met advies ‘Waterstofbeleid’

Waterstof kan op twee manieren een rol spelen in het verduurzamen van de Nederlandse economie: als energiedrager én als grondstof voor industrie. Zowel het klimaatakkoord, het klimaatplan als de toekomstscenario’s van verschillende sectoren dichten waterstof een belangrijke rol toe. Ook internationaal is er veel aandacht voor waterstof, getuige de vele strategieën, visies, rapporten en investeringen van overheden en wereldwijd opererende bedrijven. De potentie van waterstof is dan ook groot.

H2-formule en belletjes

Op dit moment wordt waterstof in Nederland gewonnen uit aardgas en grootschalig ingezet als grondstof. Vanwege de hogere kosten voor waterstof in verhouding tot elektriciteit en fossiele bronnen wordt waterstof nu nog nauwelijks ingezet als energiedrager. De verwachting is echter dat prijzen gaan dalen en dat waterstof rond 2050 een grote rol speelt in de vier sectoren industrie, energievoorziening, gebouwde omgeving en mobiliteit.

Het advies richt zich op de volgende vraag: Wat is een realistisch perspectief voor waterstof als grondstof en/of als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie en wat betekent dat voor de inzet van de rijksoverheid en anderen?

Het streven is dit advies in september 2020 af te ronden.

Lees meer over het advies ‘Waterstofbeleid’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl of 06 4615 2496.

sitecontent: