overig

Denk mee over advies Vitale bodem

Voor het advies ‘Vitale bodem’ vraagt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uw inbreng. Het adviestraject is in volle gang. Met uw inbreng wil de raad zijn advies aan regering en parlement optimaliseren. Een aantal deskundigen heeft in opdracht van de Rli de stand van zaken beschreven aangaande de bodemkwaliteit.

foto van droge akker met een bloeiende plant

Het betreft vier fact finding papers over:

 • de bodembiodiversiteit door Wim van der Putten (NIOO)
 • de chemische samenstelling van de bodem door Wim Beltman (WUR), Jos Boesten (WUR), Gert Jan Reinds (WUR), Arjan Reijneveld (Eurofins Agro), René Rietra (WUR), Paul Römkens (WUR) en Gerard Velthof (WUR)
 • het organisch stofgehalte van de bodem door Chris Koopmans en Mieke van Opheusden (Louis Bolk Instituut)
 • de verdichting van de bodem door Jan van den Akker (WUR)

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze fact finding papers. Heeft u inhoudelijk commentaar of inhoudelijke aanvullingen of andere inhoudelijke opmerkingen die relevant zijn voor de raad om mee te nemen in het adviesproces, dan kunt u contact opnemen met nicole.van.buren@rli.nl, projectleider, 06-10172005. U kunt reageren tot 3 februari.

Lees de fact finding papers:

 1. Bodembiodiversiteit in Nederlandse landbouw, bos en (droge) natuur
 2. Chemische Bodemkwaliteit in Nederland
 3. Organische stof in de Nederlandse bodem, Feiten en discussie in perspectief
 4. Bodemverdichting: ondergrond en bovengrond

Het advies wordt naar verwachting in juli 2020 uitgebracht.

Lees meer over het advies Vitale bodem

sitecontent: 

Kabinetsreactie op advies Waardevol toerisme

Op 13 december stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘Waardevol toerisme’ naar de Tweede Kamer.

kaft van het advies met foto van vol terras

In de reactie wordt het advies waardevol genoemd en de samenvatting kernachtig weergegeven. Vervolgens wordt gereageerd op de vijf aanbevelingen. Het kabinet omarmt het aangereikte analysekader en de menukaart voor instrumenten en legt de nadruk op de regionale schaal. Wat betreft de aanbevelingen aan de rijksoverheid worden twee concrete actiepunten genoemd. Ten eerste wordt verkend of er bij gemeenten en provincies behoefte is aan kennisuitwisseling over het gebruik van het analysekader voor toeristische druk en draagkracht van de leefomgeving, wat mogelijk concreet vorm kan worden gegeven tijdens de aankomende Toerismetop in Gelderland, in oktober 2020. Ten tweede neemt het ministerie initiatief om te onderzoeken of een gezamenlijke kennisagenda van diverse partijen haalbaar is.

Lees de kabinetsreactie op het advies ‘Waardevol toerisme’

Lees meer over het advies ‘Waardevol toerisme’

 

sitecontent: 

Werkprogramma 2020-2021 is vastgesteld

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft het Rli-werkprogramma voor de periode 2020-2021 op 10 december 2019 mede namens de bewindslieden van BZK, EZK en LNV en de Minister voor Milieu en Wonen aangeboden aan de Tweede Kamer. Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

illustratie van radertjes die in elkaar grijpen

De raad heeft de ambitie om in de komende jaren bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van de uitdagingen in de fysieke leefomgeving zullen de meeste adviezen van de raad zich uitstrekken over de grenzen van de vier departementen in het fysieke domein. 

Een aantal onderwerpen uit voorgaande werkprogramma’s loopt door in 2020:

-    Gevaarlijke stoffen (werkprogramma 2019-2020)
-    Vitale bodem (werkprogramma 2019-2020)
-    Digitalisering (werkprogramma 2018-2019)
-    Conferentie inclusieve transities (werkprogramma 2019-2020)

De vijf nieuwe thema’s die de raad oppakt zijn:
-    De sociale stad
-    Internationale bereikbaarheid per spoor
-    Veenweidegebied, de casus Groene Hart
-    Biodiversiteitsherstel in de openbare ruimte
-    Waterstofeconomie

Lees het Werkprogramma 2020-2021 met een korte uitwerking van de onderwerpen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met algemeen secretaris Ron Hillebrand, ron.hillebrand@rli.nl

 

sitecontent: 

Conferentie Verbindend Verduurzamen – 26 maart 2020

Op 26 maart 2020 gaat de Rli tijdens de conferentie ‘Verbindend Verduurzamen’ in gesprek met iedereen die beroepshalve bijdraagt aan de verduurzaming van de samenleving en daarbij de ideeën, zorgen en kansen van burgers een goede plek wil geven. De raad ziet dat de verduurzaming van de samenleving de gemoederen flink bezighoudt. Kan verduurzaming ook bijdragen aan grotere verbondenheid in de samenleving? Hoe betrekken we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzamingsbeleid?

foto van zonnepark, windmolens en groep mensen

Programma

Tijdens deze conferentie staan dialoog en intervisie rond de ervaringen, vragen en inzichten van de deelnemers centraal. Wat herkennen we van elkaar, wat kunnen we van elkaar leren, waar moeten we verder mee aan de slag? Er is een inspirerend plenair programma met bijdragen van o.a. Kim Putters, Daan Roovers, Sandor Gaastra en Annemieke Nijhof. Dagvoorzitter is Ruben Maes.

Doe en denk mee

Wij nodigen u van harte uit om mee te denken, te praten en te doen tijdens deze conferentie.
De conferentie vindt plaats in De Woonindustrie, Nieuwegein van 10.00 – 16.00 uur
U kunt zich hier aanmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de conferentie, de sprekers en het programma kunt u terecht op onze webpagina. Of mail naar verbindendverduurzamen@rli.nl

sitecontent: 

Jongerenparticipatie in klimaatbeleid: Nederland deelt ervaringen op COP25

Op maandag 9 december 2019 vond de workshop Meaningful Youth Participation plaats tijdens de klimaatconferentie COP25 in Madrid. Steeds meer jongeren van over de hele wereld willen een ambitieus klimaatbeleid en willen dat mede vormgeven. De piek in wereldwijde CO2-emissies is nog niet in zicht en de urgentie van klimaatverandering wordt steeds meer gevoeld. De workshop had als doel om aan de hand van Nederlandse voorbeelden in gesprek te gaan met de internationale deelnemers en jongeren te inspireren om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Sybren Bosch, junior-raadslid Rli, nam deel aan de workshop.

foto van deelnemers aan de workshop jongerenparticipatie COP25 in Madrid

 “Jongeren zijn de voornaamste reden dat ik nog hoop heb om het klimaatprobleem op te lossen,” zo stelde Kitty van der Heijden, directeur-generaal internationale samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. “We hebben nog vijf jaar de tijd om het tij te keren en wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot anderhalve graad. Mijn generatie gaat de verandering niet brengen.” Serieuze jongerenparticipatie is dus cruciaal.

“We moeten een manier vinden om jongeren niet alleen nationaal, maar ook internationaal structureel te betrekken. Het symbolisch uitnodigen van jongeren is daarin niet genoeg: het moet gaan om een inhoudelijke bijdrage,” aldus Eefke van de Wouw, VN Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling namens Nederland. “En het is aan ons als jongeren om beleidsmakers te helpen om te laten zien hoe dat kan.” Of, zoals Zachary Makanya (Kenia) het samenvatte: “We need the youth of today for the future of tomorrow!”

Lees de gezamenlijke bijdrage van de zeven Nederlandse deelnemende organisaties

Bekijk de video ‘Youth Participation in Climate Policy | Experiences from the Netherlands’

Voor meer informatie over de workshop kunt u contact opnemen met Sybren Bosch sybrenbosch@gmail.com

 

sitecontent: 

Advies ‘Naar een duurzame economie‘ uitgebracht

Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en afnemende biodiversiteit maken de transitie naar een duurzame economie onvermijdelijk. Om deze transitie goed te laten verlopen moet de overheid hierop sterker sturen, en wel vanuit een richtinggevende visie waarin het streven naar brede welvaart centraal staat. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities’ dat in ontvangst is genomen door de minister van Economische Zaken en Klimaat, en tevens is aangeboden aan de ministers voor Wonen en Milieu en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De voorzitter van de Rli overhandigt het advies aan minister Wiebes van EZK

Duurzame economie vraagt om visie gebaseerd op brede welvaart

De Nederlandse overheid heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelen geformuleerd voor de korte en lange termijn, zoals 49% CO2-reductie in 2030 en een volledig circulaire economie in 2050. Maar een samenhangende visie op de vraag hoe een duurzame samenleving er uit zal zien en welke route moet worden afgelegd om daar te komen ontbreekt. Zo’n visie zou een verbinding moeten leggen tussen economische, sociaal-maatschappelijke en ecologische doelstellingen.

Lees het persbericht ‘Overheid moet sterker sturen op transitie naar duurzame economie’

Lees meer over het advies ‘Naar een duurzame Economie: overheidssturing op transities’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl 06 1057 7495.

sitecontent: 

Overheid moet sterker sturen op transitie naar duurzame economie

10 december 2019 - Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en afnemende biodiversiteit maken de transitie naar een duurzame economie onvermijdelijk. Om deze transitie goed te laten verlopen moet de overheid hierop sterker sturen, en wel vanuit een richtinggevende visie waarin het streven naar brede welvaart centraal staat. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities’ dat in ontvangst is genomen door de minister van Economische Zaken en Klimaat, en tevens is aangeboden aan de ministers voor Wonen en Milieu en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Duurzame economie vraagt om visie gebaseerd op brede welvaart

Aanbieding advies ‘Naar een duurzame economie’ v.l.n.r.: Martijn van der Steen (extern commissielid), Fred van Beuningen (extern commissielid), Jan Jaap de Graeff (voorzitter Rli), Eric Wiebes (minister EZK), Hans Stegeman (extern commissielid) Foto Fred Ernst
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Jongerenparticipatie op de klimmaattop COP25

Op maandag 9 december 2019 neemt Sybren Bosch, junior-raadslid Rli, deel aan de workshop Meaningful Youth Participation op COP25. In Nederland werken veel jongerenorganisaties aan een duurzame wereld en effectief klimaatbeleid. Jongeren laten hun stem steeds duidelijker horen. Maar jongerenparticipatie bij discussies over en het opstellen van klimaatbeleid blijkt in veel landen nog lastig. Tijdens de COP25 wordt een workshop georganiseerd over hoe jongeren te betrekken bij het klimaatbeleid. Doel van de workshop is om aan de hand van Nederlandse voorbeelden in gesprek te gaan met de internationale deelnemers en jongeren te inspireren om daadwerkelijk aan de slag te gaan.

portretfoto Sybren Bosch

Programma

Sprekers bij de workshop zijn:

 • Sigrid Kaag (minister Ontwikkelingssamenwerking & Buitenlandse Handel) deelt haar visie rondom jongerenparticipatie in klimaatbeleid, wereldwijd.
 • Marcel Beukeboom (klimaatgezant) deelt zijn ervaringen met jongerenparticipatie vanuit zijn huidige rol, en gaat in op de bijdrage die jongeren naar zijn ervaring kunnen leveren.
 • Eefke van de Wouw (jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling) deelt haar ervaringen, inclusief de verschillen tussen diverse landen en de potentie die zij nog ziet.

Voorbeelden

In Nederland zijn er verschillende initiatieven waarbij jongeren worden betrekken. De Nederlandse voorbeelden – de deelnemende organisaties – worden als handvat gebruikt bij de workshop.

 • YES-DC, young professional network in de energiesector
 • Nationale Jeugdraad (NJR), koepelorganisatie van alle jongeren in Nederland
 • Jongeren Klimaatbeweging (JKB), brede jongerenbeweging rondom klimaatbeleid
 • Klimaat- en Energiekoepel (KEK), koepel die jongerenstem brengt in Klimaatakkoord
 • Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad heeft drie junior-raadsleden aangesteld, die bijdragen aan hun advieswerk
 • Studenten voor Morgen (Morgen), het landelijk studentennetwerk voor een duurzame toekomst
 • Jongeren Milieu Actief (JMA), de jongerenorganisatie van Milieudefensie en Nederlandse tak van Young Friends of the Earth
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken, de klimaatgezant als formele vertegenwoordiging vanuit het Rijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sybren Bosch sybrenbosch@gmail.com

sitecontent: