overig

Rli brengt advies uit over de transitie naar een duurzame economie

Op 10 december 2019 brengt de Rli zijn advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities.’ uit.

fabrieksschoorstenen met windmolens op de achtergrond

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst. Het rapport bevat adviezen over hoe de rijksoverheid kan sturen op de transitie naar een duurzame economie.

Over het advies

De raad heeft wetenschappelijke inzichten over de rol van de overheid bij transities toegepast op drie actuele dossiers: de energietransitie, de grondstoffentransitie en de voedseltransitie. Op basis daarvan formuleert de raad aandachtspunten en aanbevelingen over hoe de overheid visievorming en doelbepaling kan inzetten om transities te sturen, hoe de overheid om dient te gaan met de spanning tussen gevestigde belangen en nieuwe ontwikkelingen, de verschillende instrumenten van de overheid en hoe die in te zetten om de transitiedoelen te realiseren en over de rolverdeling tussen overheid, maatschappelijke partijen én de samenleving in brede zin bij de transities.

Lees meer over het advies ‘Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl

 

sitecontent: 

De website van de Rli is vernieuwd

De Rli heeft zijn website vernieuwd. De vormgeving is aangepast zodat de informatie over onze adviezen, de onderwerpen waar wij aan werken helderder en overzichtelijker gepresenteerd wordt.

Het ontwerp is naar onze mening consistenter en meer gebruiksvriendelijk van opzet, waardoor de website rustiger oogt. Wij hopen dat u zo makkelijker uw weg kunt vinden in de informatie en interactie die de Rli-website biedt.

Bekijk hier de vernieuwde website www.rli.nl

 

sitecontent: 

Kabinetsreactie op advies: Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw

In de kamerbrief (30 oktober 2019) geeft minister Carola Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) haar reactie op het advies van de Rli: Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw.

bloemrijke akkerland

De minister concludeert dat het advies goed aansluit bij de inzet voor het toekomstige GLB en bijdraagt aan het kabinetsstreven naar kringlooplandbouw.

Zij onderschrijft de aanbeveling van de raad om een groeiend deel van het GLB-budget onder de eerste pijler aan ecoregelingen te besteden. Daarmee wordt invulling gegeven aan het kabinetsstreven, zoals verwoord in het regeerakkoord en de transitie naar kringlooplandbouw, dat het GLB minder gericht wordt op inkomensondersteuning en meer op de maatschappelijke opgaven. De omvang en het tempo waarmee dit gebeurt zal moeten zijn afgestemd op de kansen en mogelijkheden van agrarische ondernemers om gebruik te kunnen maken van de ecoregelingen.

Het werken met kritische prestatie indicatoren en een puntensysteem, zoals de raad voorstelt wordt door de minister omarmd. Evenals de mogelijkheid om het puntensysteem ook te koppelen aan duurzaamheidsschema’s van het bedrijfsleven om zo ook de keten te betrekken bij de omslag naar kringlooplandbouw.

Lees de hele kabinetsreactie

Lees meer over het advies Europees landbouwbeleid

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Hannah Koutstaal, projectleider, hannah.koutstaal@rli.nl

sitecontent: 

Verslag van de presentatie van advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

Laten we toerisme ongebreideld groeien, of gaan we gericht sturen op waardevol toerisme?

Op 12 september 2019 presenteerde de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’.

Marjolein Demmers presenteert het advies Waardevol toerisme

Dagvoorzitter Renze Klamer voerde het gesprek met bestuurders, ondernemers en wetenschappers over de vraag hoe gestuurd kan worden op waardevol toerisme.

De deskundigen waren het eens met de Rli dat er breder gekeken moet worden naar de impact die de groei van toerisme heeft. Niet alleen de economie, maar ook de leefomgeving en de samenleving moeten in beschouwing worden genomen om zowel kansen te benutten als bedreigingen te beheersen. De stelling van de raad dat de gereedschapskist van overheden om te sturen op waardevol toerisme vol zit werd door velen gedeeld. Wel is er meer aandacht nodig voor het vraagstuk hoe te grote aantallen bezoekers te verminderen. Bij het maken van beleid zijn overheden aan zet, maar de stem van bewoners en ondernemers moet goed meegewogen worden. Daarbij ligt de nadruk op het niveau van toeristische regio’s, maar er is ook het nodige werk te doen voor het Rijk en de sector.

Lees het verslag van de bijeenkomst

Bekijk de foto’s van de bijeenkomst

Lees meer over het advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider,douwe.wielenga@rli.nl

sitecontent: 

Verslag van de werkconferentie Regio 2050: Werken aan een duurzame toekomst

Duurzaamheidsopgaven raken elkaar in toenemende mate

Op 11 september 2019 organiseerde de Rli een werkconferentie in het Muntgebouw in Utrecht. Aanleiding was de Rli-verkenning ‘De som der delen’ over de aanpak van samenvallende duurzaamheidsopgaven in de regio.

foto met de uitkomsten van de workshops op tegeltjes

Dagvoorzitter Ruben Maes leidde de discussie met de deelnemers over dit vraagstuk.

Nederland staat voor een aantal grote opgaven om de samenleving en de economie te verduurzamen. Energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en kringlooplandbouw zijn hier voorbeelden van. Deze opgaven komen op het regionale schaalniveau bij elkaar en moeten daar ook nog worden opgepakt in samenhang met de eigen opgaven van de regio. In de praktijk staat het werken aan die duurzaamheidsopgaven nog in de startblokken. Maar het samenvallen van opgaven wordt urgenter: de samenhang op de inhoud neemt toe, en er ontstaat concurrentie op schaarse middelen in termen van ruimte, menskracht, politieke aandacht en middelen.

Lees het verslag van de werkconferentie Regio 2050

Bekijk de foto’s van de werkconferentie

Lees meer over de verkenning ‘De som der delen’

Voor meer informatie over de verkenning kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl

sitecontent: 

Boerenprotest vraagt langetermijnbeleid

Opinie-artikel in Boerderij  - 12 oktober 2019

Niet een gedwongen inkrimping van de veestapel, maar een marktgericht milieubeleid is de weg naar verduurzaming van de landbouw, vinden Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff, raadslid Krijn Poppe en secretaris Ron Hillebrand.

Het Malieveld was vorige week het toneel van boeren en tractoren. Boeren voelen zich machteloos en niet gewaardeerd door de maatschappij. De burger heeft wel sympathie voor de individuele boer, maar zijn kritiek op onze voedselvoorziening neemt toe. Het economisch succes van onze landbouw levert kosten op voor natuur, milieu en gezondheid. Boeren staan zwak in het systeem van voedselproductie en zien de bui al weer hangen. Het is dus geen wonder dat de crisis rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS) veel onrust onder veehouders veroorzaakt.

Lees het hele blog in Boerderij - 12 oktober 2019

Lees meer over het advies Duurzaam en gezond

sitecontent: 

Samenwerken voor het algemeen belang bij herinrichting van de ruimte

Interview met Rli-voorzitter Jan Jaap de Graeff over solidariteit - VNG Magazine nummer 14, 27 september 2019

Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de ruimte. Om de transities op het gebied van de landbouw, energie, waterhuishouding en circulaire economie te doen slagen, geldt solidariteit tussen de overheden en tussen inwoners als basisvoorwaarde. Dat vraagt wat betreft Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), om een doortimmerd verhaal over onze toekomstige leefomgeving, waarbij overheden samen optrekken.

sitecontent: 

Bijeenkomst over advies Waardevol toerisme – 12 september 2019

Op 12 september 2019 presenteert de Rli zijn advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het’ tijdens een openbare bijeenkomst in Den Haag. Het advies richt zich op de impact die de groei van toerisme heeft op de economie, de leefomgeving en de samenleving met specifieke aandacht voor wat de overheid kan doen om zowel kansen te benutten als bedreigingen te beheersen. Wij nodigen u hiervoor graag uit. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

foto van de kaft van het advies met titel Waardevol toerisme

Programma

Dagvoorzitter Renze Klamer voert het gesprek met deelnemers en deskundigen over de vraag hoe gestuurd kan worden op waardevol toerisme. Marjolein Demmers (raadslid en voorzitter van de commissie) licht het advies toe. Het analysemodel en de concrete adviezen worden vervolgens besproken in een aantal gespreksrondes met verschillende tafelgasten: wethouders van gemeenten, ondernemers uit de toeristische sector, onderzoekers van kennisinstellingen en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

U kunt zich aanmelden via deze uitnodiging

Lees meer over het programma

Lees meer over het advies ‘Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het.

Op 6 september 2019 heeft de Rli het advies uitgebracht.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen Anneke Koose-Verschoor, anneke.verschoor@rli.nl

 

sitecontent: