overig

Rli brengt op 10 februari advies uit over integraal afgewogen bereikbaarheidsbeleid

Op 10 feb 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’ uit. De Tweede Kamer heeft de Rli gevraagd om advies te geven over de vraag hoe een meer integraal bereikbaarheidsbeleid in de praktijk kan worden gerealiseerd. Een integrale benadering in het bereikbaarheidsbeleid gaat verder dan het mogelijk maken van een efficiënte verplaatsing per auto, fiets of openbaar vervoer. Zo’n benadering doet recht aan nieuwe mogelijkheden en innovaties op het gebied van mobiliteit. Ruimtelijke oplossingen en spreiding van mobiliteit over de dag worden in de afwegingen betrokken. Het beleid houdt een open oog voor digitale alternatieven voor fysieke verplaatsingen. Een integrale benadering houdt bovendien rekening met andere opgaven in de leefomgeving, zoals verstedelijking, veiligheid en klimaat.

Een grote groep mensen die allemaal op weg zijn om hun bestemming te bereiken

De Rli doet in het advies een drietal hoofdaanbevelingen: over hoe de samenhang tussen bereikbaarheid en andere aspecten van de leefomgeving te verbeteren, over verschillende oplossingsrichtingen en hoe die in het bereikbaarheidsbeleid een plek kunnen krijgen en over het verbeteren van de samenwerking tussen het Rijk, decentrale overheden en private partijen.

Lees meer over het advies ‘Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl of 06 1057 7495.

sitecontent: 

Rli start advies over plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel

Woningcorporaties verhuren relatief goedkope woningen aan enkele miljoenen huishoudens. Aan welke maatschappelijke opgaven kunnen en moeten corporaties in de komende decennia efficiënt en effectief bijdragen? Wat zijn hierbij de benodigde randvoorwaarden? De Rli is gestart met een advies over de plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel.

Foto van twee bewoners die de stoep aanvegen voor hun huis

Aanleiding voor het advies is dat woningcorporaties worden gezien als een vehikel om diverse beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit speelt onder andere bij het tegengaan van het steeds verder oplopende woningtekort, het beperken van de stijgende prijzen van het wonen en het verduurzamen van de woningvoorraad om de klimaatdoelstellingen behalen. Maar woningcorporaties worden ook gezien als oplossing voor de huisvesting van kwetsbare mensen die behoefte hebben aan zorg, van dak- en thuislozen en als oplossing voor stabiele woonomgevingen waar mensen elkaar hulp kunnen bieden. En terwijl al deze maatschappelijke wensen worden geformuleerd is er argwaan richting de corporaties, omdat er in het verleden excessen zijn geweest van zeer risicovol en soms strafbaar gedrag van corporaties, omdat de waarde van het vastgoed enorm is en omdat er een grote autonomie bestaat bij het nemen van (investerings)beslissingen. De Rli constateert dat de omvang en maatschappelijke betekenis van de woningcorporaties groot is, maar dat het onduidelijk is aan welke wensen en verwachtingen ze de komende decennia moeten voldoen en wat de benodigde randvoorwaarden daarvoor zijn.
Centraal in het advies staat de vraag: welke rol kunnen en moeten woningcorporaties spelen om te voorzien in maatschappelijke behoeften in een veranderende woningmarkt? Welke organisatievorm, regelgeving en (financiële) spelregels passen daarbij?

De Rli verwacht het advies in het najaar van 2021 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider: douwe.wielenga@rli.nl of 06 21 24 08 09.

 

sitecontent: 

Waterstof onmisbaar in duurzame economie

Klimaatneutrale waterstof vormt een onmisbare schakel in de toekomstige energie- en grondstoffenvoorziening. Een markt voor klimaatneutrale waterstof ontstaat echter niet vanzelf. Daarvoor is nodig dat de overheid infrastructuur aanlegt, nieuwe technologie financiert en de vraag naar waterstof met maatregelen stimuleert. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Waterstof, de ontbrekende schakel’. Sandor Gaastra, directeur-generaal Klimaat en Energie, nam het advies op 25 januari 2021 namens minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat in ontvangst.

Klimaatneutrale waterstof essentieel in de toekomstige energie- en grondstoffenvoorziening

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Advies ‘Waterstof de ontbrekende schakel’

Klimaatneutrale waterstof vormt een onmisbare schakel in de toekomstige energie- en grondstoffenvoorziening. Een markt voor klimaatneutrale waterstof ontstaat echter niet vanzelf. Daarvoor is nodig dat de overheid infrastructuur aanlegt, nieuwe technologie financiert en de vraag naar waterstof met maatregelen stimuleert. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn advies ‘Waterstof, de ontbrekende schakel’.

foto van de kaft met datum en titel en foto van schakels uit een ketting

Sandor Gaastra directeur-generaal Klimaat en Energie nam het advies op 25 januari 2021 namens minister Bas van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat in ontvangst.

Jan Jaap de Graeff (l), voorzitter Rli,  overhandigt het advies aan Sandor Gaastra directeur-generaal Klimaat en Energie  (r) Foto: Fred Ernst

Lees het persbericht ‘Waterstof onmisbaar in duurzame economie’

Lees meer over het advies ‘Waterstof de ontbrekende schakel

Voor uw reactie of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl

 

sitecontent: 

Plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel

Verwacht najaar 2021
Teasertekst: 
Woningcorporaties verhuren relatief goedkope woningen aan enkele miljoenen huishoudens. Aan welke maatschappelijke opgaven kunnen corporaties in de komende 15-20 jaar efficiënt en effectief bijdragen? Wat zijn hierbij de benodigde randvoorwaarden?

Aanleiding en adviesvraag

De Rli ziet dat woningcorporaties geregeld in de publieke en politieke belangstelling staan. Zij worden gezien als een vehikel om diverse beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit speelt onder andere bij het tegen gaan van het steeds verder oplopende woningtekort, het beperken van de stijgende prijzen van het wonen en het verduurzamen van de woningvoorraad om de klimaatdoelstellingen te behalen. Maar woningcorporaties worden ook gezien als oplossing voor de huisvesting van kwetsbare mensen die behoefte hebben aan zorg, van dak- en thuislozen en als oplossing voor stabiele woonomgevingen waar mensen elkaar hulp kunnen bieden. En terwijl al deze maatschappelijke wensen worden geformuleerd is er argwaan richting de corporaties, omdat er in het verleden excessen zijn geweest van zeer risicovol en soms strafbaar gedrag van corporaties, omdat de waarde van het vastgoed enorm is en omdat er een grote autonomie bestaat bij het nemen van (investerings)beslissingen.

De Rli constateert dat de omvang en maatschappelijke betekenis van de woningcorporaties groot is, maar dat het onduidelijk is aan welke wensen en verwachtingen ze de komende decennia moeten voldoen en wat de benodigde randvoorwaarden daarvoor zijn.

Er is in de afgelopen decennia veel veranderd in de organisatie van corporaties, het beleid en de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen. De doelgroepen waar de corporaties zich op richten, de financiële kaders waarbinnen ze opereren, de wettelijke kaders en het toezicht: al deze zaken zijn meermaals en fundamenteel gewijzigd. Dit gebeurde in een context waarin de maatschappelijke behoeften veranderen, denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing, de zorg, de vraag naar en de betaalbaarheid van woningen, de noodzaak om woningen te verduurzamen en de behoefte aan flexibele huisvesting. De huidige organisatievorm, regelgeving en financiële spelregels zijn in belangrijke mate vormgegeven bij de verzelfstandiging van de corporaties in 1995 en in de Woningwet 2015 (en de herziening daarvan).

Dit alles leidt tot de volgende adviesvraag:
Welke rol kunnen en moeten woningcorporaties spelen om te voorzien in maatschappelijke behoeften in een veranderende woningmarkt? Welke organisatievorm, regelgeving en (financiële) spelregels passen daarbij?

 

Foto van twe bewoners die de stoep vegen voor hun huis

Planning

De verwachting is dat het advies in het najaar van 2021 wordt uitgebracht.

Samenstelling raadscommissie

Niels Koeman, raadslid en commissievoorzitter
Ludo Groen, junior-raadslid
Jantine Kriens, raadslid

Externe commissieleden

Chris Schaapman
Jan van der Schaar

Informatie of reactie: 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider: douwe.wielenga@rli.nl of 06 21 24 08 09.

 

sitecontent: 

Uitnodiging online bijeenkomst advies over waterstofbeleid

Op 25 januari 2021 van 15.00-17.00 uur biedt de Rli tijdens een online bijeenkomst zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ aan minister Bas van 't Wout van Economische Zaken en Klimaat aan. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Sandor Gaastra directeur-generaal Klimaat en Energie neemt het advies namens de minister in ontvangst. Aansluitend op de overhandiging zal hij een reactie op het advies geven.

trein op het perron met symbolen H en O op de zijkant geschlderd

Programma

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een inhoudelijke toelichting op het advies, hoort u de reacties van een drietal panelleden en bent u in de gelegenheid deel te nemen aan de discussie door online vragen te stellen. De panelleden zijn:
•    Catrinus Jepma (hoogleraar Energie en Duurzaamheid, faculteit economie en bedrijfskunde, RUG)
•    Noé van Hulst (Chair inter-governmental International Partnership for Hydrogen and Fuel Cells in the Economy, International Energy Agency)
•    Anton van Beek (President DOW Benelux)

Discussieer en denk mee over de rol van waterstof in de toekomstige klimaatneutrale energie- en grondstoffenvoorziening en meld je aan!

Lees meer over de bijeenkomst, het programma en de wijze van aanmelding 

Lees meer over het advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’

Voor meer informatie over het advies en de bijeenkomst op 25 januari 2021 kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl of 06 4615 2496.

 

sitecontent: 

Herijking natuurbeleid

verwacht: begin 2022
Teasertekst: 
Natuur is van levensbelang. De wereldwijd afnemende biodiversiteit baart grote zorgen. In dit adviestraject verkent de Rli hoe in Nederland de zorgelijke afname in natuurkwaliteit en biodiversiteit op tijd kan worden omgebogen naar herstel van een veerkrachtige natuur.

Het is slecht gesteld met de natuur in Nederland en beleidsdoelen op het gebied van natuur- en biodiversiteitsherstel worden niet gehaald. De natuur kampt onder andere met effecten van verdroging, verzuring, vermesting en ook versnippering. Het beeld komt naar voren dat de huidige beleidsinzet niet voldoende is. Daarbij speelt mee dat een samenhangende bestuurlijke aanpak onvoldoende van de grond komt en de relatie met de burger soms onder spanning staat.

Het natuurbeleid in Nederland is gericht op een natuur die ‘tegen een stootje kan’. De Rli onderscheidt in het huidige beleid vier typen natuurdoelen:

1. Beschermen van specifieke soorten en habitats (vogel- en habitatrichtlijn of Natura-2000-doelen);

2. Uitbreiden en inrichten van het areaal beschermde gebieden (Natuurnetwerk Nederland);

3. Verbeteren van de relatie tussen natuur enerzijds en economie en samenleving anderzijds (natuurinclusiviteit) en

4. Duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten (bijvoorbeeld bestuiving van gewassen).

Uitgaande van de vier typen natuurdoelen, verkent dit advies de noodzaak en de mogelijkheden om substantiële stappen te zetten richting een meer veerkrachtige natuur, en hoe deze vertaling kunnen krijgen in een effectief en samenhangend beleid. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de maatschappelijke inbedding van het natuurbeleid en vraagstukken op het gebied van governance.

De raad wil met dit advies de volgende adviesvraag beantwoorden:
Welke wijzigingen in het natuurbeleid zijn wenselijk of nodig gelet op actuele inzichten over het belang van biodiversiteit, veranderende klimaatomstandigheden, veranderende waarden in de samenleving en over de relatie tussen natuurbeleid en andere ruimtelijke belangen? Welke consequenties heeft dit voor de governance in het natuurbeleid?

Hierbij worden de volgende deelvragen gesteld:

  • Wat willen we bereiken met het natuur- en biodiversiteitsbeleid?
  • Is de huidige beleidsaanpak adequaat?
  • Wat zijn oplossingsrichtingen in termen van beleidsdoelen, aanpak en governance?
jong meisje in de natuur, blaast naar een blaasbloem/paardenbloem

Planning

De verwachting is dat dit advies begin 2022 wordt afgerond.

Samenstelling raadscommissie

André van der Zande, raadslid en commissievoorzitter
Karin Sluis, raadslid en commissielid
Yourai Mol, junior-raadslid en commissielid

Externe commissieleden

André Jansen, landschapsecoloog bij Stichting Bargerveen
Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland (België) en voorzitter Raad van Europarc Federation 
Esther Turnhout, hoogleraar bos- en natuurbeleid (WUR)

Informatie of reactie: 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider: yvette.oostendorp@rli.nl of 06 27020642.

sitecontent: 

Rli brengt op 25 januari 2021 advies uit over waterstofbeleid

Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Het advies richt zich op de volgende vragen: Wat is de betekenis van klimaatneutrale waterstof als grondstof, brandstof en als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie? Hoe reëel zijn de verwachtingen ten aanzien van waterstof en passen daar al eindbeelden bij? Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst.

Over het advies

Zowel in Nederland als in het buitenland is de interesse voor waterstof groot. Op tal van plaatsen wordt hierover gediscussieerd en gepubliceerd. Daarbij lopen de meningen over de inzetbaarheid van waterstof en de condities waaronder die moeten plaatsvinden uiteen. De raad geeft in dit advies antwoorden op vragen die steeds weer terugkomen.

Persbericht
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Rli brengt advies uit over waterstofbeleid

Op 25 januari 2021 brengt de Rli zijn advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’ uit. Het advies richt zich op de volgende vragen: Wat is de betekenis van klimaatneutrale waterstof als grondstof, brandstof en/of als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie? Hoe reëel zijn de verwachtingen ten aanzien van waterstof en passen daar al eindbeelden bij? Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt het advies in ontvangst.

H2-formule met belletjes

Waterstof zal een cruciale schakel gaan vormen in de toekomstige klimaatneutrale energie- en grondstoffenvoorziening. De vraag naar waterstof zal inzet vragen van de overheid. De raad doet hiervoor een zestal aanbevelingen.

Lees meer over het advies ‘Waterstof: de ontbrekende schakel’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Folmer de Haan, projectleider, f.w.dehaan@rli.nl of 06 4615 2496.

sitecontent: 

Rli start met advies over natuurbeleid

Natuur is van levensbelang. De wereldwijd afnemende biodiversiteit baart grote zorgen. Hoe kan de zorgelijke afname van natuurkwaliteit en biodiversiteit in Nederland op tijd worden omgebogen naar herstel van een veerkrachtige natuur? De Rli is gestart met een advies over herijking van het natuurbeleid.

jong meisje in de natuur, blaast naar een blaasbloem/paardenbloem

Het is slecht gesteld met de natuur in Nederland en beleidsdoelen op het gebied van natuur- en biodiversiteitsherstel worden niet gehaald. De natuur kampt onder andere met effecten van verdroging, verzuring, vermesting en ook versnippering. Het beeld komt naar voren dat de huidige beleidsinzet niet voldoende is. Daarbij speelt mee dat een samenhangende bestuurlijke aanpak onvoldoende van de grond komt en de relatie met de burger soms onder spanning komt te staan.

De raad wil met dit advies de volgende adviesvraag beantwoorden: Welke wijzigingen in het natuurbeleid zijn wenselijk of nodig gelet op actuele inzichten over het belang van biodiversiteit, veranderende klimaatomstandigheden, veranderende waarden in de samenleving en over de relatie tussen natuurbeleid en andere ruimtelijke belangen? Welke consequenties heeft dit voor de governance in het natuurbeleid?

De raad verwacht het advies begin 2022 uit te brengen.

Lees meer over het advies herijking natuurbeleid

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl 06 27020642.

sitecontent: