overig

Kabinetsreactie advies: ‘De bodem bereikt?!’

Op 30 oktober 2020 stuurde minister Schouten van LNV, mede namens de minister van BZK, de kabinetsreactie op het Rli-advies ‘De bodem bereikt?!' dat gaat over de kwaliteit van Nederlandse rurale bodems, naar de Tweede Kamer.

Kaft met datum en titel De bodem bereikt en foto van akker met waterplassen

Het kabinet geeft aan dat de boodschap om te zorgen voor een stevigere aanpak in het bodembeleid om de vitaliteit van de Nederlandse bodems te waarborgen op een goed moment komt. De richtinggevende handreikingen om duurzamer met onze bodems om te gaan worden door het kabinet ter harte genomen. Bodemkwaliteit is in ieders belang. De minister geeft aan dat de komende periode zal worden gebruikt om de reeds ingeslagen weg ter verbetering van de bodemkwaliteit voort te zetten en te versterken.

De reactie gaat in op de zes aanbevelingen uit het advies. De aanbevelingen ‘sturen op meerdere functies en functies volgen bodem’ sluiten aan bij de nationale belangen en afwegingsprincipes die in de NOVI worden benoemd. De minister onderstreept dat een goede kwaliteit van lucht, bodem, water en voldoende natuur noodzakelijk is om een gezonde en veilige fysieke leefomgeving te kunnen bereiken en behouden. Een draagkrachtige bodem en goed functionerend bodemwatersysteem is zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied van belang. Met onder andere het aangekondigde Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), dat onder de NOVI zal worden gestart, wordt beoogd om richting te geven aan de ontwikkeling van het landelijk gebied.
De aanbeveling om wettelijke belemmeringen weg te nemen die vitale bodems in de weg staan, wordt overgenomen door het kabinet. Deels betreft het regels die ook al in het kader van de omschakeling naar kringlooplandbouw worden heroverwogen en aangepakt.

Lees de volledige reactie van het kabinet op het advies

Lees meer over het advies De Bodem bereikt?!

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, nicole.van.buren@rli.nl

 

sitecontent: 

Krijn Poppe benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Op 4 november ontving Krijn Poppe economisch onderzoeker bij de Wageningen University & Research (WUR) de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau tijdens zijn afscheid van de WUR.

portret van Krijn Poppe

Krijn Poppe ontving de koninklijke onderscheiding vanwege zijn verdiensten voor het agro- en fooddomein en zijn grote kennis hierover. Hij heeft veel invloed gehad op de beleidsontwikkeling naar een duurzamere agrosector op zowel milieu als op economisch gebied in Nederland en Europa. Krijn is sinds 2016 lid van de Rli en lid van adviescommissies over ontwikkeling van de agrarische sector in Nederland en in regio's.
Lees hier meer

sitecontent: 

Hoe werken Europese landen aan een rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving?

Van 27 – 29 oktober 2020 organiseert het Europees netwerk van adviesraden op het gebied van de leefomgeving (EEAC) hun jaarconferentie over hoe verschillende Europese landen werken aan een rechtvaardige transitie naar een duurzame samenleving. De conferentie ‘Delivering a Just Transition for All: Principles, Policies and Practice’ vindt dit jaar – online - in Ierland plaats.

titel van de conferentie met stuk van de toren van het kasteel in Dublin - Ierland waar de bijeenkomst wordt georganiseerd

U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen en in het bijzonder aan de werksessie die de Rli organiseert op woensdag 28 oktober van 12.00 – 13.30 uur over de Nederlandse aanpak. Annemieke Nijhof deelt namens de Rli de inzichten uit het traject Week van Verbindend Verduurzamen. Ayolt de Groot (Ministerie van EZK) vertelt hoe gewerkt wordt aan een rechtvaardig Klimaatakkoord. Tamara Metze (WUR) vertelt over haar onderzoek naar de vormgeving van de Regionale Energiestrategieën en Eva van Genuchten (Jonge Klimaatbeweging) vertelt over het perspectief van jongeren.

Bekijk de uitnodiging, programma en wijze van aanmelden

Lees meer over Week van Verbindend Verduurzamen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl, tel: 06-10577495.

 

sitecontent: 

Online presentatie advies Toegang tot de stad - uitnodiging

Op 15 oktober 2020 van 16:00-17.15 uur organiseert de Rli een online presentatie van het advies ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. In een tijdsbestek van vijf kwartier krijgt u een toelichting op de hoofdpunten van het advies, hoort u reacties van verschillende experts en is er gelegenheid om vragen te stellen.

buurtbewoners treffen elkaar op straat

Programma

Na een korte toelichting door de Rli op het advies vertellen praktijkmensen in een video over hun persoonlijke ervaringen: Yassine Abarkane van Stagehuis Schilderswijk en Tamara IJzendoorn van Straat Consulaat. Ook vertellen drie onderzoekers in video’s over hun bevindingen: Joke van der Zwaard, zelfstandig onderzoeker & initiator; Marietta Haffner, Faculteit Bouwkunde, TU Delft; en Jeroen Bastiaanssen, onderzoeker PBL/University of Leeds. Tussendoor is er ruimte voor vragen van de deelnemers. Hierna wordt ingezoomd op de aanbevelingen uit het advies met een korte toelichting door de Rli. Vervolgens is er tijd voor reacties en vragen van deelnemers en enkele speciale gasten: Kees van der Burg, DG Mobiliteit IenW; Erik Jan van Kempen, programma DG Omgevingswet BZK; Heleen Aarts, CEO Amvest en Johanna Besteman, wethouder Welzijn & Wonen gemeente Rijswijk.

Denk mee over de toegang tot de stad en meld je hier aan!

Lees meer over de online presentatie op 15 oktober 2020

Lees meer over het advies ‘Toegang tot de stad’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl 06 21240809 of Els Desmet els.desmet@rli.nl  0613093490.

 

sitecontent: 

Positief kabinetsoordeel over functioneren Rli in de periode 2016-2020

Het kabinet heeft op 28 september 2020 de onafhankelijke evaluatie van de Rli over de raadsperiode 2016-2020, met zijn eigen oordeel over het functioneren van de raad, aangeboden aan het parlement. De Kaderwet Adviescolleges schrijft voor dat de raad elke vier jaar wordt geëvalueerd. De evaluatie van de tweede raadsperiode (2016-2020) is uitgevoerd door de KWINK-groep.

kaft van rapport met titel Evaluatie Rli 2016-2020 door KWINKgroep

Het kabinet onderschrijft het positieve oordeel dat KWINK in zijn evaluatierapport geeft over het functioneren van de raad. Het kabinet is van oordeel dat de Rli met adviezen voeding levert aan het politiek-maatschappelijk debat. Adviezen sluiten over het algemeen goed aan bij de behoeften van de departementen en zijn agenderend, richtinggevend, gedegen en helder. Het kabinet waardeert de open werkwijze van de Rli, bijvoorbeeld door in de totstandkoming van de adviezen actief het gesprek te zoeken met overheid, wetenschappers en maatschappelijke partijen.

Positief wordt eveneens geoordeeld over de inzet van junior-raadsleden om aansluiting te vinden bij jonge generaties. Tevens moedigt het kabinet de raad aan om voort te borduren op de keuze die de raad in de afgelopen raadsperiode maakte om meer aandacht te schenken aan het burgerperspectief, zoals bijvoorbeeld is gedaan in de adviestrajecten ‘Verbindend landschap’ en ‘Verbindend verduurzamen’.

In navolging van KWINK vraagt het kabinet de raad om ook in de komende raadsperiode aandacht te schenken aan de toepasbaarheid van zijn aanbevelingen in de beleidspraktijk. Het kabinet is samenvattend van oordeel dat de Rli zijn belangrijke rol als kritisch adviseur van regering en parlement zal blijven vervullen en op basis van de evaluatie verder verbeteren.

Lees hier meer over de evaluatie van de Rli raadsperiode 2016-2020 door KWINK-groep, de aanbiedingsbrief van de Rli en het kabinetsoordeel over de Rli

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Waterhout, projectleider, bas.waterhout@rli.nl

sitecontent: 

Online bijeenkomst over verbetering internationaal personenvervoer gemist?

Heeft u de online bijeenkomst ‘Changing Tracks’ gemist op 18 september 2020 over de stappen die gezet moeten worden om internationaal personenvervoer per trein te verbeteren, of wilt u deze nog een keer terugzien?

titel van de livestream Changing Tracks met datum en tijd van de opname

Bekijk hier de livestream van het debat op 18 september 2020, de bijdragen van de sprekers en het verslag

Vooraanstaande sprekers waren onder meer: Daniel Mes – kabinet Frans Timmermans; Monika Heiming – European Rail Infrastructure Managers; Libor Lochman - Community of European Railway and Infrastructure Companies; Josef Doppelbauer - European Union Agency for Railways en Elisabeth Werner van de Europese Commissie (DG-MOVE).

De Rli heeft samen met vier andere onafhankelijke Europese adviesraden op het gebied van duurzaamheid en milieu een brief geschreven aan de Europese Commissie over het stimuleren van internationaal passagiersvervoer per trein. Vier adviesraden (uit Ierland, Portugal, Duitsland en Hongarije) hebben hun steun betuigd aan de boodschap in deze brief. Centraal in het online event ‘Changing tracks’ was een Europese corridoraanpak, een van de belangrijkste aanbevelingen uit deze brief aan de Europese Commissie.

Lees meer over de brief aan de Europese Commissie en het advies Verzet de wissel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linde Jehee, linde.jehee@rli.nl

sitecontent: 

Advies Toegang tot de stad - stad voor steeds minder mensen toegankelijk

Steeds minder mensen kunnen deelnemen aan het stedelijk leven. Een woning kunnen zij niet meer vinden of betalen en tal van voorzieningen in de stad zijn voor hen ontoegankelijk. Ook beschikken steeds minder mensen over vervoer om werk of medische voorzieningen te bereiken. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Toegang tot de stad’ dat op 1 oktober 2020 is aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat. De raad vindt dat de toegang tot Nederlandse steden voor alle burgers beter gewaarborgd moet worden.

 

kaft van het advies met titel en foto van studenten buiten in gesprek in het plantsoen voor InHolland Hogeschool

De stad wordt ontoegankelijker voor veel groepen mensen. De huidige verschillen tussen groepen burgers in toegang tot de stad zijn naar het oordeel van de Rli ongerechtvaardigd. Steeds meer mensen komen in de knel. De Rli pleit er voor dat zowel rijksoverheid als de gemeenten in hun beleid meer dan nu denken vanuit de positie van verschillende groepen mensen in de samenleving. De Rli stelt daarom voor om bij nieuw stedelijk beleid een ‘toegankelijkheidstoets’ uit te voeren.

Online presentatie advies

Op 15 oktober van 16:00-17.15 uur organiseert de Rli een online presentatie van het advies ‘Toegang tot de stad’. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen. In een tijdsbestek van vijf kwartier krijgt u een toelichting op de hoofdpunten van het advies, hoort u reacties van verschillende gasten en is er gelegenheid om vragen te stellen. We zien u graag online op 15 oktober.

Lees het persbericht ‘Stad voor steeds minder mensen toegankelijk’

Lees meer over het advies ‘Toegang tot de stad

Lees meer over de online presentatie op 15 oktober

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl 06 21240809 of of Els Desmet els.desmet@rli.nl  0613093490.

sitecontent: 

Stad voor steeds minder mensen toegankelijk

Steeds minder mensen kunnen deelnemen aan het stedelijk leven. Een woning kunnen zij niet meer vinden of betalen en tal van voorzieningen in de stad zijn voor hen ontoegankelijk. Ook beschikken steeds minder mensen over vervoer om werk of medische voorzieningen te bereiken. Dit concludeert de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Toegang tot de stad’ dat op 1 oktober 2020 is aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties respectievelijk van Infrastructuur en Waterstaat. De raad vindt dat de toegang tot Nederlandse steden voor alle burgers beter gewaarborgd moet worden.

Toegang tot wonen, publieke voorzieningen en vervoer neemt af

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Kabinetsreactie op advies ’Verzet de wissel’

De Rli heeft de kabinetsreactie op zijn advies Verzet de wissel ontvangen. Het kabinet onderstreept in zijn reactie (28 september 2020) aan de Tweede Kamer dat de trein hét duurzame en comfortabele alternatief voor het vliegtuig en de auto is, zeker voor de kortere afstanden binnen Europa. Het advies sluit goed aan op het beleid en de gesprekken, ook in het kader van de Green Deal, die nu in Europees verband gevoerd worden over het verder optimaliseren van de internationale trein als duurzaam alternatief bij internationaal reisverkeer.

kaft van het advies met titel en foto van een snelle trein

Het advies van de Rli wordt gezien als steun in de rug van de stappen die gezet moeten worden op dit onderwerp. Denk aan: het centraal zetten van de reiziger, het verkennen van de markt, de focus leggen op een Europees brede corridoraanpak, de inzet op maatregelen zoals het makkelijker boeken van spoorreizen en kopen van treintickets, een efficiënte benutting van het bestaande spoor en het nagaan of er technische of economische barrières zijn voor de zelfstandige ontwikkeling van de treindiensten door de marktpartijen ofwel dat nadere maatregelen overwogen moeten worden.

Gelet op de stappen die het afgelopen jaar zijn gezet met het Nederlands position paper, de Europees brede politieke verklaring, het Rli-advies en de aandacht vanuit het Duitse EU-voorzitterschap, alsook het vooruitzicht op het Europese Year of The Rail 2021 is nu het momentum gecreëerd om in breder Europees verband door te pakken en de optimalisatie van het internationale spoor in Europa verder te concretiseren. Verbetering van internationaal spoor vergt actie op het niveau van lidstaten, de Europese Commissie en ook de spoorsector. De door de Rli gesignaleerde verbeterpunten zullen in dat kader dan ook verder onderzocht gaan worden.

De brief gaat uitgebreid in op de aanbevelingen uit het advies.

Lees de brief aan de Tweede Kamer - Kabinetsreactie op het advies Verzet de wissel d.d. 28 september 2020

Lees meer over het advies 'Verzet de wissel'

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linde Jehee, linde.jehee@rli.nl

 

sitecontent: