overig

CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België organiseerden op 3 september 2020 samen een online bijeenkomst over de mogelijkheden voor de technieken en bijhorende infrastructuur aangaande CCU/S (Carbon Capture and Usage / Storage) en waterstof in zowel Vlaanderen als Nederland in het perspectief van een industriële transitie.

foto van de twee dagvoorzitters Rli en Minaraad

Met 180 deelnemers uit Vlaanderen en Nederland werd gesproken over kansen en hindernissen bij de inzet van deze technologieën. Onder andere CEO’s uit de industrie (ArcelorMittal Belgium en Dow Benelux) en milieu-organisaties (Natuur & Milieu en Bond Beter Leefmilieu) kwamen aan het woord. De verschillende inzichten leverden een interessante discussie! De resultaten van de bijeenkomst vormen, tezamen met de raadsadviezen aan de Vlaamse en de Nederlandse regering over de inzet van waterstof en de afvang en opslag van CO2, input voor de Vlaams-Nederlandse top in november.
“We hopen dat elke lidstaat de kansen ziet en zich in zal zetten om gezamenlijk waterstofprojecten te ontwikkelen”, aldus Sarah Nelen, adjunct hoofd kabinet, uitvoerend vice-voorzitter Timmermans (European Commission).

Het doel van de bijeenkomst was om een helder beeld te schetsen van de stand van zaken en om dieper in te gaan op de randvoorwaarden, hindernissen en opportuniteiten die nodig zijn voor een doordachte en kosten-efficiënte realisatie van concrete CCU/S- en waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland – in het kader van koolstofneutraliteit. De focus lag hierbij op de industrie, Vlaams-Nederlandse samenwerkingsopportuniteiten en de ontwikkelingskansen vanwege het Europese niveau.

Bekijk het programma en de presentaties van de sprekers

Rli-advies over waterstofbeleid

De Rli brengt eind dit jaar een advies uit over waterstofbeleid. Het advies richt zich op de volgende vraag: Wat is een realistisch perspectief voor waterstof als grondstof en/of als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie en wat betekent dat voor de inzet van de rijksoverheid en anderen?

Lees meer over het advies over waterstofbeleid

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Folmer de Haan, Rli, f.w.dehaan@rli.nl tel +31 (0) 6 2180 0302.

sitecontent: 

Rli brengt advies uit over de toegang tot de stad

Op 1 oktober 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Toegang tot de stad: hoe publieke voorzieningen, wonen en vervoer de sleutel voor burgers vormen’. Het advies gaat over de mogelijkheden die burgers in Nederland hebben om deel te nemen aan de stedelijke samenleving. Deze deelname staat onder druk: voor veel mensen is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden en tal van voorzieningen zijn niet voor iedereen bereikbaar of beschikbaar. Mensen willen toegang tot de stad omdat zij er kunnen werken of onderwijs volgen, omdat ze er gelijkgestemden of juist andersdenkenden kunnen tegenkomen, of omdat ze gebruik willen maken van het rijke voorzieningenaanbod. De raad vindt dat steden toegankelijk voor iedereen moeten zijn en blijven. Het advies wordt aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

foto stadspoort Leiden

Centraal in het advies staat de vraag: In hoeverre doen zich verschillen tussen groepen burgers voor in de mate van toegang tot onze steden op het gebied van wonen, vervoer en publieke voorzieningen? In welke opzichten zijn deze verschillen problematisch en hoe kan hierop worden gestuurd? De raad doet hiervoor een zestal aanbevelingen.

Presentatie advies

Op 15 oktober 2020 van 16.00 tot 17.15 uur organiseert de Rli een online presentatie van het advies met diverse gasten. Zodra het programma bekend is plaatsen wij dit op de website en informeren wij u daarover.

Lees meer over het advies ‘Toegang tot de stad

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Douwe Wielenga, projectleider, douwe.wielenga@rli.nl 06 21240809.

 

sitecontent: 

Uitnodiging online event over een internationale corridoraanpak voor het Europese spoor, en steun voor brief adviesraden ‘Improving international passenger rail’

Uitnodiging online event internationaal corridoraanpak spoor

Op 18 september 2020 van 10:00 – 12:00 uur organiseert de Rli een internationaal online event over een Europese corridoraanpak, een van de belangrijkste aanbevelingen uit de brief aan de Europese Commissie.
 

snelle voorbijrijdende trein in de stad

Vooraanstaande sprekers uit de sector (waaronder Kabinet Frans Timmermans, DG Move, European Infrastructure Managers (EIM), Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER), European Union Agency for Railways (ERA)) gaan in gesprek met de aanwezigen over de stappen die gezet (moeten) worden om internationaal personenvervoer per trein te verbeteren.

Wilt u de deelnemen aan de online bijeenkomst dan kunt u zich hier aanmelden.

Brief aan Europese Commissie ‘Improving international passenger rail’

De Rli heeft samen met vier andere onafhankelijke Europese adviesraden op het gebied van duurzaamheid en milieu een brief geschreven aan de Europese Commissie over het stimuleren van internationaal passagiersvervoer per trein. In de afgelopen maanden hebben nog eens vier adviesraden (uit Ierland, Portugal, Duitsland en Hongarije) hun steun betuigd en hun ‘endorsement’ aan de brief gegeven.

Lees meer over de brief aan de Europese Commissie en de endorsements

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linde Jehee, linde.jehee@rli.nl telefoon 0629187795.

 

sitecontent: 

Rli brengt advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ uit

Bodemdaling in veenweidegebieden zorgt voor steeds meer problemen. Het kabinet moet dat tegen gaan, bijvoorbeeld door op landelijk niveau doelen voor de afname van bodemdaling vast te stellen. Dit adviseert de Rli in zijn advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ dat op 3 september 2020 is aangeboden aan de ministers van BZK en LNV.

kaft van het advies met titel en foto van veenweide gebied

De bodem steeds verder laten dalen, is geen optie meer

In landelijke veenweidegebieden daalt de bodem. Dit komt doordat het grondwaterpeil wordt verlaagd om intensief landbouwgebruik mogelijk te maken. Verlaagd waterpeil leidt tot veenoxidatie, met bodemdaling als gevolg. Dat geeft aanleiding tot verdere verlaging van het waterpeil en daarmee tot verdere oxidatie van het veen. Deze neergaande spiraal moet volgens de raad worden doorbroken. Bodemdaling heeft nadelige effecten (onder andere voor natuur- en waterkwaliteit) en het leidt tot oplopende kosten voor waterbeheer. Met het oog op het tegengaan van de klimaatverandering is terugdringing van de bodemdaling zelfs onvermijdelijk. Bij de oxidatie van veen komt CO2 vrij, terwijl die uitstoot volgens het Klimaatakkoord van Parijs en de nationale Klimaatwet de komende dertig jaar juist sterk moet worden beperkt (voor Nederland met 95% in 2050 ten opzichte van 1990).

Lees het persbericht ‘Kabinet moet bodemdaling in veenweidegebieden tegengaan’

Lees meer over het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider lianne.vanduinen@rli.nl 06 1536 9330.

sitecontent: 

Kabinet moet bodemdaling in veenweidegebieden tegengaan

Bodemdaling in veenweidegebieden zorgt voor steeds meer problemen.  Het kabinet moet dat tegen gaan, bijvoorbeeld door op landelijk niveau doelen voor de afname van bodemdaling vast te stellen. Dit adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’ dat op 3 september 2020 is aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De bodem steeds verder laten dalen, is geen optie meer

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Rli brengt advies uit over bodemdaling in veenweidegebieden

Op 3 september 2020 brengt de Rli zijn advies uit ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’. In dit advies dringt de raad er op aan om te gaan sturen op een sterke afname van bodemdaling en pleit de raad voor een gebiedsgerichte uitvoering in veenweidegebieden. Het advies wordt aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Veenweidegebied bij Demmerik, rond Vinkeveen

Bodemdaling in veenweidegebieden leidt tot steeds meer problemen, zoals CO2-uitstoot en teruggang in natuur- en waterkwaliteit. Bovendien leidt het tot oplopende kosten voor waterbeheer. Voortgaan op het pad van ontwatering, met aanhoudende bodemdaling en CO2-uitstoot tot gevolg, is volgens de raad op de lange termijn geen optie.
In het advies betoogt de raad dat een omslag nodig is in het waterbeheer van veenweidegebieden: van peilverlaging naar peilverhoging. Om deze omslag te realiseren moet de overheid hier gericht op sturen. Dat gebeurt nu onvoldoende. De raad werkt dit in het advies uit in vier aanbevelingen.

Lees meer over het advies ‘Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het Groene Hart als voorbeeld’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur, anneke.verschoor@rli.nl 06 1535 9540.

sitecontent: 

Derde zittingsperiode Rli op 1 augustus 2020 officieel van start

Maak kennis met de raadsleden en junior-raadsleden
De derde zittingsperiode (2020-2024) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2020 officieel gestart. De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de volgende personen zijn benoemd tot leden en junior-leden van de raad.

•    ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff (voorzitter)
•    drs. P. (Pallas) Agterberg
•    drs. J.A. (Jeanet) van Antwerpen
•    prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman
•    J.(Jantine) Kriens
•    drs. E.M.J. (Emmy) Meijers
•    drs. K.J. (Krijn) Poppe
•    ir. C.M. (Karin) Sluis
•    prof. dr. E.T. (Erik) Verhoef
•    em. prof. dr. (André) A.N. van der Zande

fotogalerij van raadsleden en junior-raadsleden
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Derde zittingsperiode 2020-2024 Rli officieel van start

De derde zittingsperiode (2020-2024) van de Rli is met ingang van 1 augustus 2020 officieel gestart. De heer ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff is benoemd tot voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de volgende personen zijn benoemd tot leden en junior-leden van de raad.

fotogalerij van leden en junior-leden

•    ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff (voorzitter)
•    drs. P. (Pallas) Agterberg
•    drs. J.A. (Jeanet) van Antwerpen
•    prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman
•    J.(Jantine) Kriens
•    drs. E.M.J. (Emmy) Meijers
•    drs. K.J. (Krijn) Poppe
•    ir. C.M. (Karin) Sluis
•    prof. dr. E.T. (Erik) Verhoef
•    em. prof. dr. (André) A.N. van der Zande

De raad bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn voor vier jaar benoemd bij Koninklijk Besluit op basis van hun brede maatschappelijke kennis en ervaring. Ze komen uit de kring van het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en de wetenschap.

De raad heeft na een brede wervingsronde waarop meer dan 170 personen reflecteerden, drie zeer getalenteerde junior-raadsleden aangesteld. Hiermee wil de raad de kennis en ervaring van jongere generaties laten doorklinken in zijn werk. De junior-raadsleden nemen deel aan alle werkzaamheden van de raad. De junior-raadsleden zijn:
•    E. (Eva) Gaaff MSc
•    J.L. (Ludo) Groen MSc
•    Y (Yourai) Mol BPhil

Lees hier meer over de nieuwe samenstelling van de Rli

 

sitecontent: 

Advies over bodemdaling

Op 3 september 2020 brengt de Rli zijn advies uit over bodemdaling in veenweidegebieden. Bodemdaling leidt tot steeds meer problemen in landelijke veenweidegebieden.

Veenweidegebied bij Demmerik, rond Vinkeveen

Welke keuzes moeten worden gemaakt om de negatieve effecten tegen te gaan en door wie? Het Groene Hart wordt als voorbeeld besproken. Veel van de bevindingen en conclusies uit het advies zijn echter ook van toepassing op veenweidegebieden buiten het Groene Hart.

Lees meer over het advies in voorbereiding Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart

sitecontent: 

Bijeenkomst: CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in België organiseren op donderdag 3 september 2020 samen een evenement over de mogelijkheden voor de technieken en bijhorende infrastructuur aangaande CCU/S (Carbon Capture and Usage / Storage) en waterstof in zowel Vlaanderen als Nederland in het perspectief van een industriële transitie. De bijeenkomst vindt plaats in Brussel. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

foto van industrie

Het doel van de bijeenkomst is om een helder beeld te schetsen van de stand van zaken en om dieper in te gaan op de randvoorwaarden, hindernissen en kansen die nodig zijn voor een doordachte en kostenefficiënte realisatie van concrete CCU/S- en waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland – in het kader van koolstofneutraliteit. De focus zal hierbij liggen op de industrie, Vlaams-Nederlandse samenwerking en de ontwikkelingskansen op Europees niveau.

Programma en aanmelding

De bijeenkomst vindt plaats in de Nederlandse ambassade - Kortenberglaan 4-10 in Brussel 14.00 uur. Er kunnen 50 personen toegelaten worden in de plenaire zaal van de ambassade. Overige belangstellenden kunnen de bijeenkomst volgen via een live-stream.
Lees meer over de bijeenkomst op 3 september en het programma

Wilt u deelnemen aan de bijeenkomst op 3 september 2020 dan kunt u zich hier aanmelden: https://www.minaraad.be/themas/klimaat/mogelijkheden-voor-de-technieken-....

Rli-advies over waterstofbeleid

De Rli brengt eind dit jaar een advies uit over waterstofbeleid. Het advies richt zich op de volgende vraag: Wat is een realistisch perspectief voor waterstof als grondstof en/of als energiedrager in een duurzame Nederlandse economie en wat betekent dat voor de inzet van de rijksoverheid en anderen?
Lees meer over het advies over waterstofbeleid

Voor meer informatie over de bijeenkomst op 3 september en het Rli advies kunt u contact opnemen met projectleider Folmer de Haan, Rli, f.w.dehaan@rli.nl tel +31 (0) 6 2180 0302.

sitecontent: