overig

Kies na coronacrisis voor groen herstel

Na de coronacrisis moet het kabinet het herstel van de economie op gang helpen brengen. Daarbij kan het best gekozen worden voor herstelmaatregelen die economie en werkgelegenheid op de korte termijn bevorderen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame economie op de langere termijn. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Groen uit de crisis’ dat op 10 juli 2020 is aangeboden aan de ministers en staatsecretarissen van BZK, EZK, IenW en LNV.

Het kabinet kan tal van maatregelen nemen om het herstel van de economie in Nederland te ondersteunen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt die ook gevolgen hebben voor de Nederlandse economie op de lange termijn. De duurzaamheidsdoelen die het kabinet voor de toekomstige economie heeft gesteld, kunnen helpen om herstelprogramma’s te kiezen die niet alleen bijdragen aan snel herstel, maar die ook toekomstige generaties zullen helpen.

Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Rli heeft advies ‘Groen uit de crisis’ uitgebracht

Na de coronacrisis moet het kabinet het herstel van de economie op gang helpen brengen. Daarbij kan het best gekozen worden voor herstelprogramma’s die economie en werkgelegenheid op de korte termijn bevorderen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame economie op de langere termijn. Dat concludeert de Rli in zijn advies ‘Groen uit de crisis’ dat op 10 juli is aangeboden aan de ministers en staatssecretarissen van BZK, EZK, IenW en LNV.

foto van stationstraverse met grote sticker op de grond met tekst 'Zorg voor elkaar, houd 1,5 m afstand'

De Rli vindt dat de duurzaamheidsopgaven op dit moment nog onvoldoende worden meegewogen in de politieke afweging die over het herstelbeleid wordt gemaakt. De raad presenteert daarom een eenvoudig toepasbaar beoordelingskader dat beleidsmakers en politieke partijen kan helpen bij het ontwerpen van groen herstelbeleid, het opstellen van op groen herstel gerichte verkiezingsprogramma’s en bij de opstelling van het volgende regeerakkoord. In zijn advies doet de Rli concrete suggesties voor maatregelen voor groen herstel. Het betreft onder andere voorstellen voor de verduurzaming van woningen, versnelling van de nieuwbouw van woningen, het aanleggen van een toekomstbestendige energie-infrastructuur, de verduurzaming van het landelijk gebied, en de bevordering van emissieloze mobiliteit en klimaatadaptatie.

Lees het persbericht ‘Kies na coronacrisis voor groen herstel’

Lees meer over het advies ‘Groen uit de crisis’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel; bart.swanenvleugel@rli.nl, 0652012691.

 

sitecontent: 

Inzichten Week van verbindend verduurzamen samengevat in digitaal magazine

Van 25 – 29 mei 2020 organiseerde de Rli de Week van Verbindend Verduurzamen. Tijdens deze online conferentie stond de vraag centraal hoe we bij de verduurzaming van de samenleving de ideeën en energie, maar ook de zorgen en twijfels, van mensen een plek kunnen geven.

Kaft van het magazine met een screenshot van de deelnemers online en de titel Week van Verbindend Verduurzamen

De conferentie bracht uiteenlopende partijen bij elkaar, van overheden en kennisinstellingen tot maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven. De week leverde een veelheid aan ideeën en inzichten op over hoe verbinding en verduurzaming gelijk op kunnen lopen. Over je – soms letterlijk – verplaatsen in het standpunt van een ander. Over de kunst van het respectvol afscheid nemen. Over de rol van het ‘milde midden’ als brug in het maatschappelijk debat. Over kennis ten dienste van een gesprek over waarden. Over de tijd die nodig is om verbinding te maken. Over de waarde van emoties.
Om de veelheid aan invalshoeken, inzichten en ideeën vast te houden is de week samengevat in een digitaal magazine. Hier treft u de verslagen van de themasessies en het webinar, links naar de inleidingen, de keynote, cartoons, een podcast, achtergrondrapporten, filmpjes en meer.

De raad hoopt dat de inzichten uit de conferentie helpen bij het verder verduurzamen van de samenleving op een manier die ervoor zorgt dat iedereen zijn plek in de duurzame samenleving kan vinden.

Lees het digitaal magazine Week van Verbindend Verduurzamen

Voor meer informatie over de Week van Verbindend Verduurzamen kunt u contact opnemen met projectleider Luc Boot, luc.boot@rli.nl

sitecontent: 

Rli brengt op 10 juli advies uit over herstelbeleid na coronacrisis: ‘Groen uit de crisis’

Op 10 juli 2020 brengt de Rli zijn advies ‘Groen uit de crisis' uit. In dit advies pleit de raad voor een groen herstel na de coronacrisis en doet voorstellen voor herstelbeleid waarmee de economie, de werkgelegenheid en een duurzame leefomgeving worden versterkt. Het advies is gericht aan de bewindspersonen van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

foto van stationstraverse met grote sticker op de grond met tekst 'Zorg voor elkaar, houd 1,5 m afstand'

De raad constateert dat op dit moment de verduurzaming van economie en leefomgeving nog onvoldoende onderdeel is in de afwegingen over het herstelbeleid na de coronacrisis. De raad biedt in zijn briefadvies een beoordelingskader aan dat beleidsmakers en politieke partijen kan helpen bij het ontwerpen van groen herstelbeleid, bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s en bij het maken van een volgend regeerakkoord. De raad doet tal van concrete suggesties voor groen herstel.

Lees meer over het briefadvies ‘Groen uit de crisis’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met projectleider Bart Swanenvleugel; bart.swanenvleugel@rli.nl, 0652012691.

sitecontent: 

Advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’ uitgebracht

Reizen met de internationale trein moet extra worden gestimuleerd. In de nasleep van de coronacrisis neemt het internationale verkeer weer toe. Nú is het moment om de internationale trein beter te benutten als duurzaam alternatief voor de auto en het vliegtuig. Daarvoor hoeft niet meteen nieuw spoor te worden aangelegd. Want er is op korte termijn veel te winnen met betere informatie, ticketverkoop en passagiersrechten. Ook kan bestaande spoorcapaciteit beter worden benut.

hogesnelheidstrein rijdt door de stad, bewegend beeld van de trein met op de achtergrond scherp de gebouwen

Het stimuleren van de internationale trein vraagt om intensieve internationale samenwerking op de belangrijkste Europese spoorcorridors. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Verzet de wissel; naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’, dat op 1 juli 2020 is aangeboden aan Staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Gelijktijdig stuurde de raad hierover samen met andere Europese adviesraden een brief aan de Europese Commissie.

Lees het persbericht: ‘Meer inzet nodig voor internationale trein’

Lees meer over het advies:  ‘Verzet de wissel; naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’

Lees de brief van de Rli en andere Europese adviesraden aan de EU-commissie ‘Improving international passenger rail’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl, telefoon: 06 5287 4404.

sitecontent: 

Meer inzet nodig voor internationale trein

Reizen met de internationale trein moet extra worden gestimuleerd. In de nasleep van de coronacrisis neemt het internationale verkeer weer toe. Nú is het moment om de internationale trein beter te benutten als duurzaam alternatief voor de auto en het vliegtuig. Daarvoor hoeft niet meteen nieuw spoor te worden aangelegd. Want er is op korte termijn veel te winnen met betere informatie, ticketverkoop en passagiersrechten. Ook kan bestaande spoorcapaciteit beter worden benut. Het stimuleren van de internationale trein vraagt om intensieve internationale samenwerking op de belangrijkste Europese spoorcorridors. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Verzet de wissel; naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’, dat op 1 juli is aangeboden aan staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Gelijktijdig stuurde de raad hierover samen met andere Europese adviesraden een brief aan de Europese Commissie.

De internationale reiziger in de trein

Om internationale reizigers vaker te laten kiezen voor de trein is een toegankelijk, eenvoudig en overzichtelijk boekingsproces nodig waarin trajecten en prijzen van de verschillende vervoerders worden gecombineerd en gemakkelijk zijn te vergelijken. Ook de passagiersrechten moeten worden verbeterd. Zodat reizigers zich minder zorgen hoeven te maken bij vertraging of een gemiste overstap.

De voorzitter van de ‘Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) Jan Jaap de Graeff (r), overhandigt het advies Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’ aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) 1  juli 2020
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Advies over de vitaliteit van de bodem ‘De bodem bereikt?!’ uitgebracht

De vitaliteit van de rurale bodems in Nederland staat onder druk en het huidige bodembeleid is ontoereikend om dit te stoppen. Doelen ten aanzien van bodem, natuur, water en klimaat worden hierdoor niet gehaald en landbouwopbrengsten staan onder druk.

akker met waterplassen

De overheid moet ervoor zorgen dat bodems voor meerdere functies geschikt zijn, maar ook dat activiteiten daar worden uitgevoerd waar de bodem er ook daadwerkelijk geschikt voor ís. Daarvoor is onder meer aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk. De raad concludeert dit in zijn advies ‘De bodem bereikt?!’ dat op 29 juni is uitgebracht. De raad wil met zijn advies het bodembeleid hoger op de agenda plaatsen.

Lees het persbericht Bodembeleid moet steviger

Bekijk de video met korte uitleg van het advies (3,5 min)

Lees meer over het advies ‘De bodem bereikt?!’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, nicole.van.buren@rli.nl tel. 06 1017 2005.

 

sitecontent: 

Bodembeleid moet steviger

De vitaliteit van de rurale bodems in Nederland staat onder druk en het huidige bodembeleid is ontoereikend om dit te stoppen. Doelen ten aanzien van natuur, water en klimaat worden hierdoor niet gehaald en ook landbouwopbrengsten staan onder druk. De overheid moet er beter voor zorgen dat bodems voor meer functies geschikt zijn, maar ook dat activiteiten daar worden uitgevoerd waar de bodem er ook daadwerkelijk geschikt voor ís. Daarvoor is onder meer aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert dit in zijn advies ‘De bodem bereikt?!’ dat op 29 juni 2020 is aangeboden aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De raad wil met zijn advies het bodembeleid hoger op de agenda plaatsen.

Intensief gebruik en gevaarlijke stoffen zetten de vitaliteit van de rurale bodems in Nederland onder druk. Bodems hebben last van verzuring, vermesting, verdichting, verdroging en een verhoogde kwetsbaarheid. De internationaal afgesproken doelen voor verbetering van bodem, natuur, water en klimaat worden daardoor niet gehaald.

Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Voordracht benoeming nieuwe leden Rli

De ministerraad heeft op voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de voordracht voor benoeming van de raadsleden van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Voor de derde zittingsperiode van de Rli (2020-2024) worden zes nieuwe leden benoemd en vier leden herbenoemd.

De zes nieuwe raadsleden zijn: Pallas Agterberg, Jeanet van Antwerpen, Jantine Kriens, Emmy Meijers, Karin Sluis en Erik Verhoef

De vier leden die zijn herbenoemd zijn: Jan Jaap de Graeff (voorzitter), Niels Koeman, Krijn Poppe en André van der Zande.
De benoemingen gaan in op 1 augustus 2020.

Pallas Agterberg is directeur strategie van Alliander, het bedrijf dat de distributie van energie verzorgt in delen van Nederland. Zij vervult toezichthoudende functies bij Stichting OnePlanet Research en MVO Nederland.

Jeanet van Antwerpen is algemeen directeur van de Schiphol Area Development Company, het bedrijf dat werklocaties ontwikkelt rondom Amsterdam en Schiphol. Zij is tevens lid van de raad van commissarissen van AT Osborne en Woningcorporatie Dunavie.

Jantine Kriens was algemeen directeur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en wethouder in Rotterdam. Zij is lid van de raad van commissarissen van de Bank Nederlandse gemeenten.

Emmy Meijers is algemeen directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij was eerder programmadirecteur voor het Deltaprogramma en directeur Water en Scheepvaart bij Rijkswaterstaat.

Karin Sluis is algemeen directeur van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Zij is lid van het Topteam van de Topsector Water en van de raad van toezicht van Saxion Hogescholen.

Erik Verhoef is voltijds hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Hij is tevens lid van de Raad van advies Verkeers- en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat, Fellow van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en lid van de raad van toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Jan Jaap de Graeff is sinds 2012 lid van de Rli en sinds 1 januari 2016 voorzitter. Hij was dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Schieland en algemeen directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Hij vervult nevenfuncties bij Lysias Advies, de Stichting Twickel en de Unie van Bosgroepen.

Niels Koeman is sinds 2012 lid van de Rli. Hij was staatsraad bij Raad van State, advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in het milieurecht en het ruimtelijke ordeningsrecht, en deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Koeman is NAI-arbiter en bestuurslid van de Grotius Academie.

Krijn Poppe is sinds 2016 lid van de Rli. Hij is research manager en senior economist bij Wageningen Economic Research (WUR). In de periode 2009-2011 was hij Chief Science Officer van het toenmalige ministerie van LNV. Hij vervult een aantal bestuurs- en adviesfuncties.

André van der Zande is sinds 2017 lid van de Rli. Hij was directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en secretaris-generaal van het ministerie van LNV. Hij is voorzitter van de Technische Commissie Bodem en Wetlands International en president van de International Association of Public Health Institutes.

Lees het persbericht van 26 juni 2020 van de Rijksoverheid

 

sitecontent: 

Rli brengt op 1 juli advies uit over internationale bereikbaarheid per spoor

Op 1 juli 2020 brengt de raad zijn advies uit ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’. In het advies, gericht aan de staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, worden aanbevelingen gegeven waarmee het internationale treinverkeer kan worden gestimuleerd.

hogesnelheidstrein op het station

Over het advies

De raad constateert dat het internationale reizigersverkeer per spoor minder sterk is gegroeid dan het auto- en vliegverkeer. Reizen met de trein is echter vergeleken met andere vervoerswijzen veiliger en beter voor milieu en klimaat. Dit was aanleiding voor de raad om te onderzoeken hoe de overheid het internationale reizigersverkeer kan stimuleren. De Rli heeft voor zijn advies een analyse gemaakt van de vele knelpunten die een betere internationale bereikbaarheid per spoor in de weg staan. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de barrières die de internationale treinreiziger ervaart. De raad geeft elf aanbevelingen.

Brief aan Europese commissie

Een betere internationale spoorbereikbaarheid vergt ook een goede samenwerking tussen landen. In dat licht heeft de raad samen met een aantal andere Europese adviesraden een brief geschreven aan de Europese Commissie ‘Improving International Passenger rail’. Deze brief brengt de Rli op 1 juli uit tegelijk met het advies.

Lees meer over het advies ‘Verzet de wissel: naar beter internationaal reizigersverkeer per trein’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, projectleider, tim.zwanikken@rli.nl, telefoon: 06 5287 4404.

 

sitecontent: