overig

Kabinetsreactie op advies 'Naar een duurzame economie'

Op 19 juni stuurde Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, de kabinetsreactie op het advies ‘Naar een duurzame economie’ naar de Tweede Kamer.

illustratie van een wereldbol op weg van grijs naar groen

De kabinetsreactie noemt het advies een rijke beschouwing op transities en transitiebeleid in Nederland. Het kabinet ziet het advies als handvat om de complexe transitieprocessen (beter) hanteerbaar te maken voor de overheid op diverse terreinen, van energie tot kringlooplandbouw, van circulaire economie tot grote vraagstukken als wonen, bereikbaarheid, zorg en natuur. De reactie bevat een beschouwing over strategische keuzes die het kabinet heeft gemaakt in zijn transitiebeleid, aan de hand van de door de Rli aangereikte ordening. Het kabinet onderschrijft onder meer het belang van een breed gedragen visie op een duurzame economie en verwijst daarbij naar de Groeistrategie over duurzaam economisch verdienvermogen voor Nederland en naar sectorale toekomstperspectieven zoals de Visie verduurzaming basisindustrie 2050.

Lees de kabinetsreactie op advies ‘Naar een duurzame economie’

Lees meer over het advies ‘Naar een duurzame economie

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Luc Boot, projectleider, luc.boot@rli.nl

 

sitecontent: 

Op 29 juni brengt de Rli zijn advies uit over vitaliteit van de bodem ‘De bodem bereikt?!’

Op 29 juni 2020 brengt de Rli zijn advies ‘De bodem bereikt?!’ uit. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, neemt het advies in ontvangst. Het advies wordt tevens aangeboden aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

droge akker, gebarsten klei, met een bloeiende plant

De raad constateert dat het niet goed gaat met rurale bodems in Nederland. De vitaliteit van de bodems staat onder druk. Ondanks (inter)nationaal beleid en richtlijnen hebben de bodems last van verzuring, vermesting, verdichting, verdroging en de kwetsbaarheid neemt toe. De afgesproken beleidsdoelen voor bodem, natuur, water en klimaat worden daardoor niet gehaald. Hierdoor staan landbouwopbrengsten onder druk en wordt de natuur- en bosbouwfunctie verstoord. In zijn advies ‘De bodem bereikt?!’ pleit de Rli voor ander bodembeleid. De overheid heeft hierin een belangrijke taak. De raad geeft zes aanbevelingen.

Lees meer over het advies ‘De bodem bereikt?!’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Nicole van Buren, projectleider, nicole.van.buren@rli.nl tel. 06-10172005.

sitecontent: 

Rli start met advies ‘Herstelbeleid na Covid-19’

De raad is op eigen initiatief gestart met zijn advies ‘Herstelbeleid na Covid-19’. Centraal in het advies staat de vraag: met welke investeringen of andere beleidsmaatregelen in de fysieke leefomgeving kan de overheid het economisch herstel op gang brengen en tegelijkertijd de transformatie naar een duurzame en vitale economie op de langere termijn structureel ondersteunen?

station Utrecht  traverse met op de grond aangegeven Houd 1,5 m afstand

Bij de beantwoording van de adviesvraag richt de raad zich op de beleidsvelden in het domein van de fysieke leefomgeving. De raad zal voor het advies een kort afwegingskader formuleren dat kan worden gebruikt om te beoordelen of overheidsinterventies (investeren of andersoortig beleid) helpen om de economie van de Covid-19 crisis te laten herstellen en gelijktijdig een basis leggen voor duurzame economische ontwikkeling op langere termijn. Ook zal de raad trachten een eerste beeld te geven van de aard van die interventies.
De raad verwacht het advies in juli 2020 uit te brengen.

Lees meer over het advies ‘Herstelbeleid na Covid-19’ 

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Bart Swanenvleugel, projectleider bart.swanenvleugel@rli.nl, 06 52012691.


 

sitecontent: 

Online discussiebijeenkomst over advies Greep op gevaarlijke stoffen gemist?

De online bijeenkomst ‘A grip on hazardous substances, EU perspective’ gemist op 8 juni 2020 of nog een keer terugzien? Bekijk de livestream over het Rli-advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ met bijdragen van Europese experts, stakeholders en Ngo’s.

Gesprek tussen dagvoorzitter en raadslid Co Verdaas in de studio

Sprekers waren onder andere Werner Brack - Aachen University, Xenia Trier - European Environmental Agency, Anne-Sofie Bäckar - Director of Chemsec, Gothenburg, Sweden - Marco Mensink, Director of Cefic. Diederik Samsom, kabinetschef van het Kabinet van EU-commissaris Timmermans gaf aan het einde van het debat zijn visie.

Bekijk hier de livestream van het debat op 8 juni 2020

Bekijk de film met een introductie op het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Lees meer over het advies Greep op gevaarlijke stoffen

Voor meer informatie over het advies en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl

 

sitecontent: 

Livestream Week van Verbindend Verduurzamen gemist?

Heb je het afsluitende webinar van de Week van Verbindend Verduurzamen vorige week gemist of wil je deze graag terugzien?

logo van de conferentie met 2 V's door elkaar heen

Bekijk de livestream met de keynote van Noelle Aarts - hoogleraar Socio-ecologische interacties, reflecties op de uitkomsten van de week van Sandor Gaastra - DG Energie en Klimaat ministerie EZK, de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en Annemieke Nijhof, raadslid Rli.

Week van Verbindend Verduurzamen - livestream

Voor meer informatie over deze conferentie kunt u contact opnemen met het team Verbindend Verduurzamen via verbindendverduurzamen@rli.nl

sitecontent: 

Uitnodiging online discussie over Rli-advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Op 8 juni van 10:30-12:45 uur organiseert de Rli een online discussiebijeenkomst over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’. U bent van harte welkom om deel te nemen aan dit internationale debat. Het advies heeft betrekking op nationaal en EU-beleid voor gevaarlijke stoffen. Europese experts, stakeholders en Ngo’s zullen reflecteren op het advies. Diederik Samsom, kabinetschef van het Kabinet van EU-commissaris Timmermans, zal aan het eind van de bijeenkomst zijn visie geven.

kaft van het advies met titel en foto van afvalwaterafvoerpijp

Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Welke stappen zijn nodig voor een veiligere omgang met gevaarlijke stoffen? Praat maandag 8 juni mee en registreer je alvast via de website!

Lees meer over het programma, de sprekers, de aanmelding en het advies

Voor meer informatie over het advies en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl

 

sitecontent: 

Online conferentie ‘Week van Verbindend Verduurzamen’ 25-29 mei 2020

Volg de livestream van het aflsuitend webinar op 29 mei

De online conferentie ‘Week van Verbindend Verduurzamen’ is maandag 25 mei 2020 van start gegaan. Op vrijdag 29 mei sluiten we de week af met een webinar.

logo van de conferentie  met 2 V's door elkaar geschreven

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan het afsluitende webinar van de Week van Verbindend Verduurzamen op vrijdagmiddag 29 mei van 15.00 – 16.00 uur, met een terugblik op de themasessies, een keynote van Noelle Aarts - hoogleraar Socio-ecologische interacties, reflecties op de uitkomsten van de week van Sandor Gaastra - DG Energie en Klimaat ministerie EZK, de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en Annemieke Nijhof, raadslid Rli.

Meld je hier aan op de website van de Rli of volg op de dag zelf de livestream van het webinar via deze link

De week van Verbindend Verduurzamen

Afgelopen maandag vond de themasessie ‘Individuele waarden en collectieve oplossingen’ plaats met een inleiding van denker des vaderlands Daan Roovers. Dinsdag leidde universitair docent Bestuur en beleid (UvA) Imrat Verhoeven de sessie ‘Zeggenschap en leiderschap’ en woensdag was het thema ‘Kennis en kunde’ met een inleiding van hoogleraar Filosofie van wetenschap in praktijk (UT) Mieke Boon. Donderdag is hoogleraar Media en Samenleving (UvA) Rens Vliegenthart inleider bij de themasessie ‘Beelden en oordelen’. Van elk thema zijn video’s gemaakt van de inleidingen en van de terugblik door Annemieke Nijhof, raadslid Rli. Daarnaast is er van elk thema een impressie gemaakt door live tekenaars Ronald van der Heide en Gerrit de Jager.

Bekijk de resultaten van de themasessies en lees meer over de Week van Verbindend Verduurzamen

sitecontent: 

Vacature junior-raadsleden

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur zoekt junior-raadsleden

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategisch adviescollege voor regering en Staten-Generaal voor de beleidsvelden in het fysieke domein. Op 1 augustus 2020 eindigt de tweede zittingsperiode van de raad.

De Rli bestaat uit een voorzitter en negen leden. De raad zoekt voor de periode 2020-2024 junior-raadsleden met kennis of ervaring op één of meer terreinen waarover de raad adviseert: woningmarkt, woonomgeving, stad, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel(kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid.

Wat verwacht de Rli van de junior-raadsleden?

Je bent geïnteresseerd in politiek-bestuurlijke en strategische vraagstukken. Je kunt deze vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken bekijken en inspireert tot creatieve en vernieuwende oplossingsrichtingen. Als junior-raadslid breng je in discussies in de raad het perspectief van jonge generaties in.

Informatie en reageren

Solliciteren kan tot 13 juni 2020.
Meer informatie over de functie en wijze van reageren

sitecontent: