overig

vacature coordinerend adviseur

De Rli heeft een vacature voor coördinerend adviseur

Hoe kunnen we de energietransitie versnellen? Hoe zorgen we voor een voedselvoorziening die gezond is voor ondernemer, consument, natuur en milieu? Wat kan de overheid doen om stedelijke regio’s en het landelijk gebied bereikbaar en leefbaar te houden? Op welke manier kunnen we Nederland ook voor de toekomst veilig houden voor het water?

sitecontent: 

Terugblik op themasessie 'Individuele waarden en collectieve oplossingen'

Annemieke Nijhof, raadslid Rli en Ruben Maes, weekvoorzitter blikken terug op de eerste themasessie 'Individuele waarden en collectieve oplossingen' tijdens de Week van Verbindend Verduurzamen - 25 mei 2020.

Video: Terugblik op themasessie 'Individuele waarden en collectieve oplossingen' 25-5-2020
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Uitnodiging online conferentie Week van Verbindend Verduurzamen 25-29 mei 2020

De Rli organiseert van 25 tot en met 29 mei a.s. de Week van Verbindend Verduurzamen. Hoe betrekken we de ideeën, kansen én zorgen van burgers bij de verduurzamingsstrategie van Nederland?

logo van de conferentie  met 2 V's door elkaar geschreven met datum en titel

Opzet van de conferentie-week

Van maandag tot en met donderdag vinden van 9.00 – 11.00 uur online themasessies plaats. Met 30 tot 50 deelnemers per sessie gaan we - deels in kleinere groepjes - in gesprek over ieders ervaringen, gedeelde inzichten en opgaven rond een thema. Elk thema wordt ingeleid door een deskundige. Op vrijdag 29 mei van 15.00 – 16.00 uur sluiten we het programma af met een webinar, waarbij de uitkomsten met een grotere groep deelnemers worden gedeeld. Met deze opzet willen wij de verbinding maken tussen de werelden van overheid, wetenschap, politiek en bestuur, maatschappelijke organisaties, actieve burgers, studenten en jongeren en samen uitvinden hoe we Nederland ‘Verbindend Verduurzamen’.

De thema’s en inleiders van de sessies zijn:

  • Maandag 25 mei: Individuele waarden en collectieve oplossingen met Daan Roovers. Hoe doe je recht aan uiteenlopende individuele waardeoriëntaties als opgaven vragen om collectieve oplossingen?
  • Dinsdag 26 mei: Zeggenschap en leiderschap met Imrat Verhoeven. Hoe kunnen formele besluiten en procedures en informele initiatieven en ideeën uit de samenleving elkaar helpen en versterken?
  • Woensdag 27 mei: Kennis en kunde met Mieke Boon. Hoe benutten we de ervaringen en emoties uit de samenleving én de kennis en feiten uit de wereld van onderzoek en wetenschap in samenhang?
  • Donderdag 28 mei: Beelden en oordelen met Rens Vliegenthart. Welke rol spelen beeldvorming en (voor-)oordelen bij het maken van verbinding en wat is daarbij de rol van de media?

Op het afsluitende webinar op vrijdag 29 mei blikken wij terug op de opbrengsten uit de themasessies en kijken vooruit naar wat er nodig is om ‘verbindend verduurzamen’ meer te verankeren in de Nederlandse verduurzamingsstrategie. Keynote speaker is Noelle Aarts Radboud Universiteit, hoogleraar ‘socio-ecologische interacties’. Andere sprekers zijn Rli-raadslid Annemieke Nijhof, de Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk en de DG Energie en Klimaat bij het ministerie van EZK Sandor Gaastra. Ruben Maes is ‘weekvoorzitter’.

Meedoen? Schrijf je dan nu in!

Je kunt je hier inschrijven voor de online conferentie Week van Verbindend Verduurzamen.

Meer informatie

Lees meer over het programma, de sprekers en de gesprekken die de Rli afgelopen jaar heeft gevoerd met uiteenlopende organisaties en mensen die bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving.

Voor meer informatie over deze conferentie kunt u contact opnemen met het team Verbindend Verduurzamen via verbindendverduurzamen@rli.nl

sitecontent: 

Online discussiebijeenkomst over advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ - uitnodiging

Op 8 juni van 10:30-12:45 uur organiseert de Rli een online discussiebijeenkomst over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ dat de raad op 11 maart 2020 aan de nationale overheid presenteerde. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Tijdens deze bijeenkomst bespreekt de raad zijn advies, dat deels ook betrekking heeft op Europees beleid voor gevaarlijke stoffen, met een aantal experts, stakeholders en Ngo’s die zullen reflecteren op het advies.

foto van de kaft met titel Greep op gevaarlijke stoffen en Rli-logo

Met deze bijeenkomst wil de raad een bijdrage leveren aan het debat op Europees niveau. Diederik Samsom, kabinetschef van het Kabinet van EU-commissaris Timmermans, zal aan het eind van de bijeenkomst zijn visie geven. De bijeenkomst is in het Engels.

Lees meer over programma, sprekers en wijze van aanmelden

Lees meer over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Voor meer informatie over het advies en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl

 

sitecontent: 

Kabinetsreactie op advies ‘Greep op gevaarlijks stoffen’

Het kabinet geeft in zijn brief ‘chemische stoffen’ van 15 april jl. aan de Tweede Kamer zijn reactie op het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) ‘Greep op gevaarlijke stoffen’.

foto van de kaft met titel Greep op gevaarlijke stoffen en Rli-logo

Met deze brief informeert het kabinet tevens de Tweede Kamer over nog drie rapporten met betrekking tot chemische stoffen in de leefomgeving. De drie rapporten betreffen: een RIVM-rapport over het omgaan met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in een circulaire economie, het eindrapport van de praktijktest alternatieve ‘antifouling’, en het RIVM-rapport over persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s: ‘Persistent organic pollutants’) in moedermelk.

De analyse van de Rli raakt veel punten van het stoffenbeleid. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) onderschrijft in haar reactie de conclusie van de raad dat met het huidige overheidsbeleid om de risico’s van gevaarlijke stoffen te beheersen al veel bereikt is, zowel nationaal als internationaal, en dat er tegelijkertijd aandacht nodig blijft voor verbetering. Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) moeten zo min mogelijk in onze leefomgeving voorkomen, zodat de kans op blootstelling aan die stoffen zo klein mogelijk is. Dat is beter voor mens én milieu. De doelstelling van het kabinet is dat circulair en veilig wordt omgegaan met stoffen en materialen. Hoe langer deze mee gaan in een circulaire economie, hoe belangrijker het is dat ze zo min mogelijk risico’s met zich meebrengen. Dit betekent een inzet op het voorkómen van productie, gebruik en uitstoot van ZZS, maar ook inzet op het beheersen en saneren van ZZS die zich helaas al in onze leefomgeving bevinden. Het is daarbij goed dat de Rli zich richt op méér dan ZZS en SVHC-stoffen, en bijvoorbeeld ook stoffen waarvoor specifieke regels gelden, zoals gewasbeschermingsmiddelen of geneesmiddelen. Volgens de staatssecretaris geldt daarbij wel het principiële streven naar een verwaarloosbaar risico voor mens en milieu en een zoveel als mogelijke integrale aanpak.

De meeste aanbevelingen ondersteunen het kabinetsbeleid, ook in de Europese context van bijvoorbeeld een ‘non-toxic’ environment. Bij een paar aanbevelingen vindt de staassecretaris dat de Rli verder gaat dan wat wenselijk en mogelijk is, gezien de internationale context, vigerende wet- en regelgeving en bestaande verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheden onderling en tussen overheid en bedrijfsleven. Deze reactie heeft betrekking op de aanbevelingen over: een track & trace systeem om elke stof in de gehele keten te kunnen volgen; een certificeringsysteem van het bedrijfsleven om producten met relatief veilige stoffen herkenbaar te maken op de markt; de informatievoorziening in de keten; het verlenen van alleen nog tijdelijke milieuvergunningen. De staatssecretaris geeft aan voorstellen te verwelkomen van het bedrijfsleven over certificeringsystemen voor het gebruik van veilige grondstoffen of over een track & trace systeem voor ZZS-en in de keten.

Lees de kabinetsreactie Chemische stoffen d.d. 15 april 2020

Lees meer over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl

 

sitecontent: 

Jaarverslag 2019 nu on line

Het jaarverslag geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

illustratie op de kaft van een doorzichtige wereldbol met in het groen de landen aangegeven gepresenteerd op twee handen

In 2019 publiceerde de raad de volgende adviezen:
•    Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute
•    Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw
•    Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het
•    Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities

Naast deze adviezen bracht de raad nog drie andere publicaties uit:
•    De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio
•    Onderzoek - Kopen om te verhuren
•    Voorstudie - Duurzame ontwikkeling Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Lees het jaarverslag 2019

sitecontent: 

Conferentie Verbindend Verduurzamen en discussiebijeenkomst advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ verzet

De conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart en de discussiebijeenkomst op 1 april over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ kunnen helaas niet doorgaan door de maatregelen rondom het Coronavirus.

Wij doen ons best om deze twee evenementen naar een latere datum te verplaatsen. Wij zullen u hierover zo snel mogelijk informeren via de nieuwsbrief en website van de Rli. Mocht u zich aangemeld hebben voor een van beide evenementen dan ontvangt u ook per e-mail bericht.

Lees meer over de conferentie Verbindend Verduurzamen

Lees meer over het advies 'Greep op gevaarlijke stoffen'

sitecontent: 

De Rli in gesprek met Jonge Klimaatbeweging

Op 20 februari gingen 30 jongeren in gesprek over de vraag welke maatschappelijke opgaven ze zien bij de verduurzaming van Nederland. De bijeenkomst was georganiseerd door de Jonge Klimaat Beweging, op verzoek van de Rli.

Vier jongeren discusieren met elkaar over de verduurzaming van Nederland

In twee rondes spraken studenten, scholieren en young professionals met elkaar over uitdagingen en oplossingen.

De voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging (JKB) Werner Schouten concludeerde dat de uitdaging bij verduurzaming is de focus te leggen op wat we samen kunnen winnen en niet op wat we als individu kunnen verliezen.

Lees hier het verslag met de Jonge Klimaatbeweging (JKB)

Lees meer over de conferentie Verbindend Verduurzamen die de Rli later dit jaar organiseert
 

sitecontent: 

Advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ uitgebracht

Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Het aantal van deze stoffen en het gebruik ervan nemen toe, evenals het hergebruik van producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Daarom is nieuw beleid noodzakelijk concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ dat minister Van Veldhoven voor Wonen en Milieu op 11 maart 2020 in ontvangst nam.

overhandiging van het advies aan de minister Van Veldhoven door de voorzitter van de Rli

Foto: Fred Ernst - aanbieding advies vlnr: Yvette Oostendorp (projectleider), Jan Jaap de Graeff (voorzitter Rli), Stientje van Veldhoven (minister Milieu), Ingrid Odegard (junior-raadslid), André van der Zande (raadslid), Co Verdaas (raadslid), Annemarie van Wezel (extern commissielid)

De raad doet tien aanbevelingen om de greep te vergroten op de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving. Deze aanbevelingen richten zich op een krachtiger inzet van het bestaande instrumentarium om het gebruik en de emissies van gevaarlijke stoffen te reduceren. Hoewel de aanbevelingen zich vooral richten op het handelen van de overheid is dit geen taak van overheid alleen. Overheden, bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zullen hier gezamenlijk aan moeten werken. Dit vereist een grotere transparantie. Weten welke stoffen in welke producten zitten en welke risico’s dat meebrengt is cruciaal om veilig kringlopen te kunnen sluiten.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl, 06 27020642.

Lees meer over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Persbericht ‘Kabinet moet meer greep op gevaarlijke stoffen krijgen’

Infographic met de 10 aanbevelingen

sitecontent: 

Verduurzaming van de samenleving: het is zaak dat jongeren meedenken en meedoen - interview met Sybren Bosch

Als junior-raadslid van de Rli en senior consultant bij Copper8 houdt Sybren Bosch zich dagelijks bezig met de verduurzaming van de samenleving. Hij vindt het belangrijk dat jongeren daarbij aangehaakt zijn, want zij moeten leven met de gevolgen van de keuzes die we nu maken. “Duurzame keuzes vragen om een langetermijnvisie en die ontbreekt vaak in de politiek”, aldus Sybren. “De klimaateffecten die we nu voelen zijn het gevolg van politieke keuzes van een paar decennia geleden. De serieuze effecten van klimaatverandering merken we echter pas op een veel langere termijn. Dit langetermijnperspectief is belangrijk. Het is zaak dat jongeren nu meedenken en meedoen.”

portretfoto Sybren Bosch

Hoe betrekken we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzaming van de samenleving? Dit is het onderwerp van de conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020 in De Woonindustrie, Nieuwegein.

Lees het interview ‘Het is zaak dat jongeren meedenken en meedoen’

Lees meer over de conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020
 

 

sitecontent: