overig

Jaarverslag 2019 nu on line

Het jaarverslag geeft een compact overzicht van de uitgebrachte adviezen en de doorwerking.

illustratie op de kaft van een doorzichtige wereldbol met in het groen de landen aangegeven gepresenteerd op twee handen

In 2019 publiceerde de raad de volgende adviezen:
•    Luchtvaartbeleid: een nieuwe aanvliegroute
•    Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw
•    Waardevol toerisme: onze leefomgeving verdient het
•    Naar een duurzame economie: overheidssturing op transities

Naast deze adviezen bracht de raad nog drie andere publicaties uit:
•    De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio
•    Onderzoek - Kopen om te verhuren
•    Voorstudie - Duurzame ontwikkeling Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Lees het jaarverslag 2019

sitecontent: 

Conferentie Verbindend Verduurzamen en discussiebijeenkomst advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ verzet

De conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart en de discussiebijeenkomst op 1 april over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ kunnen helaas niet doorgaan door de maatregelen rondom het Coronavirus.

Wij doen ons best om deze twee evenementen naar een latere datum te verplaatsen. Wij zullen u hierover zo snel mogelijk informeren via de nieuwsbrief en website van de Rli. Mocht u zich aangemeld hebben voor een van beide evenementen dan ontvangt u ook per e-mail bericht.

Lees meer over de conferentie Verbindend Verduurzamen

Lees meer over het advies 'Greep op gevaarlijke stoffen'

sitecontent: 

De Rli in gesprek met Jonge Klimaatbeweging

Op 20 februari gingen 30 jongeren in gesprek over de vraag welke maatschappelijke opgaven ze zien bij de verduurzaming van Nederland. De bijeenkomst was georganiseerd door de Jonge Klimaat Beweging, op verzoek van de Rli.

Vier jongeren discusieren met elkaar over de verduurzaming van Nederland

In twee rondes spraken studenten, scholieren en young professionals met elkaar over uitdagingen en oplossingen.

De voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging (JKB) Werner Schouten concludeerde dat de uitdaging bij verduurzaming is de focus te leggen op wat we samen kunnen winnen en niet op wat we als individu kunnen verliezen.

Lees hier het verslag met de Jonge Klimaatbeweging (JKB)

Lees meer over de conferentie Verbindend Verduurzamen die de Rli later dit jaar organiseert
 

sitecontent: 

Advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ uitgebracht

Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Het aantal van deze stoffen en het gebruik ervan nemen toe, evenals het hergebruik van producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Daarom is nieuw beleid noodzakelijk concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ dat minister Van Veldhoven voor Wonen en Milieu op 11 maart 2020 in ontvangst nam.

overhandiging van het advies aan de minister Van Veldhoven door de voorzitter van de Rli

Foto: Fred Ernst - aanbieding advies vlnr: Yvette Oostendorp (projectleider), Jan Jaap de Graeff (voorzitter Rli), Stientje van Veldhoven (minister Milieu), Ingrid Odegard (junior-raadslid), André van der Zande (raadslid), Co Verdaas (raadslid), Annemarie van Wezel (extern commissielid)

De raad doet tien aanbevelingen om de greep te vergroten op de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving. Deze aanbevelingen richten zich op een krachtiger inzet van het bestaande instrumentarium om het gebruik en de emissies van gevaarlijke stoffen te reduceren. Hoewel de aanbevelingen zich vooral richten op het handelen van de overheid is dit geen taak van overheid alleen. Overheden, bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zullen hier gezamenlijk aan moeten werken. Dit vereist een grotere transparantie. Weten welke stoffen in welke producten zitten en welke risico’s dat meebrengt is cruciaal om veilig kringlopen te kunnen sluiten.

Voor meer informatie over het advies kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl, 06 27020642.

Lees meer over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’

Persbericht ‘Kabinet moet meer greep op gevaarlijke stoffen krijgen’

Infographic met de 10 aanbevelingen

sitecontent: 

Verduurzaming van de samenleving: het is zaak dat jongeren meedenken en meedoen - interview met Sybren Bosch

Als junior-raadslid van de Rli en senior consultant bij Copper8 houdt Sybren Bosch zich dagelijks bezig met de verduurzaming van de samenleving. Hij vindt het belangrijk dat jongeren daarbij aangehaakt zijn, want zij moeten leven met de gevolgen van de keuzes die we nu maken. “Duurzame keuzes vragen om een langetermijnvisie en die ontbreekt vaak in de politiek”, aldus Sybren. “De klimaateffecten die we nu voelen zijn het gevolg van politieke keuzes van een paar decennia geleden. De serieuze effecten van klimaatverandering merken we echter pas op een veel langere termijn. Dit langetermijnperspectief is belangrijk. Het is zaak dat jongeren nu meedenken en meedoen.”

portretfoto Sybren Bosch

Hoe betrekken we de ideeën, kansen en zorgen van burgers bij het maken en uitvoeren van verduurzaming van de samenleving? Dit is het onderwerp van de conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020 in De Woonindustrie, Nieuwegein.

Lees het interview ‘Het is zaak dat jongeren meedenken en meedoen’

Lees meer over de conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020
 

 

sitecontent: 

Kabinet moet meer greep op gevaarlijke stoffen krijgen

Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico’s in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Het aantal van deze stoffen en het gebruik ervan nemen toe, evenals het hergebruik van producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Daarom is nieuw beleid noodzakelijk, zo concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ dat vandaag is aangeboden aan minister Van Veldhoven voor Wonen en Milieu.

Tientallen jaren werd de verspreiding van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving kleiner door succesvol overheidsbeleid, maar deze ontwikkeling stagneert. Het aantal gevaarlijke stoffen neemt toe, evenals het aantal producten waarin gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Hierdoor stapelen deze stoffen zich op in de leefomgeving, wat nieuwe risico’s geeft en ook tot incidenten leidt. Voorbeelden daarvan zijn stoffen als PFAS, gewasbeschermingsmiddelen, microplastics en medicijnresten.

aanbieding advies 'Greep op gevaarlijke stoffen' aan minister Van Veldhoven op 11 maart 2020
persbericht
Raad: 
Adviesrelatie: 
sitecontent: 

Verbindend verduurzamen in de praktijk

‘Intermediairs’ in wijken spelen een belangrijke rol bij het slaan van de brug tussen beleid en praktijk. LSA Bewoners bracht de Rli in contact met deze intermediairs: mensen in een wijk met visie en ambitie én de kracht om deze te delen en te laten aansluiten bij wat er in de wijk speelt. Het gesprek ging over verbindend verduurzamen (hoe doe je dat en wat is essentieel voor succes?) en leverde uiteenlopende inzichten op.

illustratie uit het verslag met de verzamelde quotes uit de discussie in stickers op de muur

Het is de kunst om abstracte vraagstukken persoonlijk te maken en dichtbij te brengen. Dat betekent: veel koffiedrinken met bewoners om te horen wat er echt leeft en waar mensen zelf aan willen bijdragen; zoeken naar interessante verbindingen tussen urgente vragen en een duurzame visie. Niet iedereen is geïnteresseerd in het brede thema duurzaamheid, maar bewoners maken zich bijvoorbeeld wel zorgen over zwerfvuil, een prettige ontmoetingsplek of voldoende parkeergelegenheid.

Deze bijeenkomst is een van de activiteiten in aanloop naar de conferentie Verbindend Verduurzamen die de Rli op 26 maart as. organiseert.

Lees het verslag van de expertmeeting Intermediairs op 17 januari 2020 

Lees meer over de conferentie Verbindend Verduurzamen op 26 maart 2020

sitecontent: 

Advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ - uitnodiging discussiebijeenkomst 1 april 2020

Op woensdag 1 april 2020 presenteert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ tijdens een discussiebijeenkomst in Den Haag. Het advies richt zich op de vraag of een veiliger omgang met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving nodig is en welke stappen daartoe moeten worden gezet. De raad nodigt u hiervoor graag uit. Meld u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

De Rli brengt het advies uit op 11 maart 2020. Minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven neemt het advies in ontvangst. Vanaf dat moment is het advies beschikbaar op de Rli-website.

Doorkijk naar natuur vanuit buis met waterafvoer

Over het advies

De raad signaleert in het advies verschillende problemen met de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving, die in de komende jaren naar verwachting zullen toenemen en waar het bestaande beleid nog te weinig op inspeelt. Er is een krachtiger inzet nodig om emissies te verminderen en het gebruik van gevaarlijke stoffen in allerhande producten en artikelen te vermijden. De raad doet tien aanbevelingen om meer controle te krijgen op de verspreiding van stoffen in de leefomgeving, om de nadelige effecten van cumulatieve blootstelling te beperken en om toe te werken naar een veilige circulaire economie in 2050.

De aanbevelingen zijn gericht aan de overheid. De raad ziet ook een rol voor bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen bij het reduceren van risico’s van gevaarlijke stoffen in de leefomgeving. Het advies biedt daarom zowel overheden, bedrijven als ngo’s een handelingsperspectief om de risico’s van gevaarlijke stoffen in de greep te krijgen.

Programma en aanmelding

De tien aanbevelingen uit het advies worden in drie tafelgesprekken besproken met respectievelijk experts, vertegenwoordigers vanuit bedrijven en ngo’s, en met politici vanuit provincies en de Tweede Kamer.

Tijd: 1 april 2020 van 10.00 uur - 12.00 uur
Locatie KIVI, Prinsessegracht 23 in Den Haag.

Lees meer over het programma, de sprekers en wijze van aanmelding

Lees meer over het advies ‘Greep op gevaarlijke stoffen’ 

Voor meer informatie over het advies en de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Yvette Oostendorp, projectleider, yvette.oostendorp@rli.nl, 06 27020642.

 

sitecontent: 

Denk aan de jonge generaties bij de besteding van het Wiebes-fonds

Veel ministeries werken hard aan voorstellen voor de besteding van het in de Rijksbegroting aangekondigde investeringsfonds. De drie junior-raadsleden van de Rli juichen het toe dat het kabinet tientallen miljarden wil inzetten voor de versterking van het verdienvermogen van toekomstige generaties in een duurzame economie. Maar zij zijn bezorgd of het geld wel goed wordt ingezet, terwijl de terugbetaling bij toekomstige generaties komt te liggen.

foto van de drie junior-raadsleden

Zij vragen het kabinet dan ook om samen met de jonge generatie te zorgen dat de investeringen worden ingezet voor brede maatschappelijke opbrengsten op lange termijn. Omdat in de politiek de korte termijn meestal het zwaarst telt, vrezen zij niet dat het vanzelf goed komt.

Lees het opiniestuk ‘Denk aan de jonge generaties bij de besteding van het Wiebes-fonds'  - Trouw 27 februari 2020

sitecontent: 

Conferentie Verbindend Verduurzamen - Nieuws

Inspirerende sprekers

Hoe betrek je de zorgen, ideeën en kansen van inwoners bij de verduurzamingsstrategie van Nederland? Discussieer mee op 26 maart en laat je inspireren door de sprekers op de Rli-conferentie Verbindend Verduurzamen: Kim Putters directeur SCP; Daan Roovers denker des vaderlands; Lot van Hooijdonk wethouder Utrecht; Sandor Gaastra DG Energie en Klimaat ministerie EZK; Klaas van Egmond hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid.

logo van de conferentie  met 2 V's door elkaar geschreven

Lees meer over de sprekers en schrijf je in!

Negen inzichten waar de overheid van kan leren

De verduurzaming van onze samenleving vraagt om inzet van tal van spelers: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en natuurlijk alle inwoners zelf. Hoe betrekken maatschappelijke organisaties hun achterban bij hun activiteiten om Nederland duurzamer te maken? De Rli vroeg zes organisaties ANWB, FNV, SER, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Milieudefensie en Univé naar hun ervaringen. De bijeenkomst leverde negen compacte inzichten op waar de overheid van kan leren.

Lees de negen inzichten

Klimaatsceptici en klimaatkoplopers, zo denkt Nederland over verduurzamen

De Rli vroeg klimaatsceptici en klimaatkoplopers hoe je de zorgen, ideeën en kansen van inwoners betrekt bij de verduurzaming van Nederland. De reacties zijn veelzijdig en veelkleurig. Waar de een zijn best doet zo duurzaam mogelijk te leven: “Ik heb een elektrische auto, ik heb zonnepanelen” vraagt de ander zich af of deze aanpassingen wel nut hebben.

De een vraagt om meer regels van de overheid terwijl de ander denkt dat het wel wat minder kan en twijfelt aan de oprechtheid van de politiek, maar iedereen is bereid te werken aan een prettige leefomgeving.

Bekijk het filmpje: Veranderaars en critici, zo denkt Nederland over Verbindend Verduurzamen

‘Duurzaamheidstransities gaan iedereen aan’ - interview met raadslid Ellen Peper

Wat is er nodig om iedereen in Nederland te laten meedoen aan de transitie naar een duurzame samenleving? En omgekeerd hoe kan bijdragen aan verduurzaming ook mensen verbinden? Verduurzaming mag niet alleen een thema voor een groep koplopers blijven, het gaat ons allemaal aan. Hoe meer partijen weten wat er nodig is om verbindend te verduurzamen, hoe beter, vindt Ellen Peper, lid van de raadscommissie die de conferentie voorbereidt.

Lees het interview met raadslid Ellen Peper

sitecontent: