Vacatures

De Rli zoekt een nieuwe voorzitter

De minister van Infrastructuur en Waterstaat is gestart met de werving van een voorzitter voor de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

De Rli is het strategisch adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid. Op 1 augustus 2024 loopt de derde raadsperiode van de Rli af en wijzigt de samenstelling van de raad. Vooruitlopend daarop zoekt het kabinet een beoogd voorzitter voor de raadsperiode 2024-2028 die vanaf 1 januari 2024 de werving van raadsleden oppakt en een kabinetsvoordracht voor de samenstelling van de nieuwe raad opstelt.

De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de Rli. De uitvoering van het jaarlijkse werkprogramma staat hierbij centraal. De adviezen van de raad komen als regel tot stand in adviescommissies die bestaan uit enkele raadsleden en externe deskundigen. De raadsvoorzitter zorgt voor een goede verbinding van het werk van de adviescommissies en de raad en ziet toe op de onafhankelijkheid van advisering. De voorzitter geeft op stimulerende wijze vorm aan de samenwerking met het stafbureau van de raad, dat het werk van de commissies ondersteunt. Op basis van collegiaal bestuur draagt de voorzitter zorg voor de ontwikkeling van de strategische visie van de raad. De voorzitter wordt bij Koninklijk Besluit benoemd op basis van artikel 12 van de Kaderwet Adviescolleges. Het voorzitterschap betreft een functie van 0,4 fte en de honorering vindt plaats op basis van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies.

Profiel

 • als boegbeeld van de Rli fungeren en gezaghebbend opereren in contacten met leden van het kabinet en betrokken departementen;
 • vaardigheid om gezaghebbend als voorzitter van de raad te functioneren;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden (ook in het Engels), bij voorbeeld in contacten met de pers en de presentatie van adviezen voor grote groepen;
 • bestuurlijke en politieke sensitiviteit, strategisch en tactisch inzicht;
 • inspirerende, doortastende en verbindende wijze van leiding geven;
 • kennis van het brede werkveld van de raad en erkend gezag op minstens één werkterrein en/of cluster van disciplines met bijhorend (internationaal) netwerk;
 • bewezen betrokkenheid bij maatschappelijk problemen en oog voor maatschappelijke trends;
 • affiniteit met onderzoekprocessen gericht op lange termijn ontwikkeling;
 • ervaring met adviesrol, bestuurlijke processen en de praktijk;
 • gedreven en nieuwsgierige persoonlijkheid die open staat voor nieuwe inzichten en argumenten in de loop van een debat;
 • open houding ten aanzien van innovatieve ideeën;
 • een onafhankelijke opstelling en in de gelegenheid om zonder ruggespraak te functioneren;
 • bereid en in staat om twee dagen per week aan de raad te wijden.

Het kabinet streeft bij de samenstelling van adviesraden naar de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de Rli kunt u terecht op www.rli.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de algemeen secretaris van de Rli de heer dr. R. Hillebrand, 070-4562070.

Solliciteren

Gegadigden voor het voorzitterschap kunnen hun belangstelling schriftelijk tot 15-10-2023 kenbaar maken via sollicitatie@rli.nl