Video bij advies "Onbeperkt houdbaar"

Download videobestanden

Uitgeschreven tekst

(Beeldtekst in paars en lichtblauw: Rli, Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. Luchtbeelden van een rivierlandschap in de mist. Beeldtitel: Onbeperkt houdbaar. Naar een robuust natuurbeleid. Een man in een blauwe jas loopt over een grasvlakte. Het is mistig. Hij draagt een verrekijker. Voice-over:)

VROLIJKE MUZIEK

VOICE-OVER: De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert de regering om te komen tot een robuust natuurbeleid.
Om te gaan voor onbeperkt houdbare natuur.
Natuur is genieten.
Het biedt ons een prettige en gezonde leefomgeving.
Dat is goed voor de gezondheid én voor het behoud van ecosystemen.
Je wordt er ook gewoon blij van, steeds weer.
Tegelijkertijd is de natuur de verbinding naar duurzame economische ontwikkeling.
Het biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.
En natuur speelt een grote rol op het gebied van waterkwaliteit, waterveiligheid én recreatie.
Natuur dient een maatschappelijk nut. Heel belangrijk voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen en generaties daarna.
Natuur heeft ook een eigen betekenis en dat vraagt verantwoordelijkheid van ons allen.
Zonder natuur geen toekomst.
We raken achterop met de natuur. Soorten verdwijnen en komen niet meer terug.
Het herstel gaat niet snel genoeg.
De manier waarop we de ruimte gebruiken, heeft gevolgen voor de natuur.
Ons grondwatergebruik veroorzaakt verdroging.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen vervuilt.
Bovendien blijven de natuurgebieden in omvang te klein en te versnipperd.
Op deze manier zorgen we niet voor de optimale condities.
Het herstel en behoud van natuur komt daardoor in het gedrang.
Het draagvlak voor de natuur zelf is onverminderd groot terwijl de manier waarop we invulling geven aan natuurbeleid steeds minder steun krijgt.
Het natuurbeleid werd in de loop der jaren te technocratisch, te ingewikkeld.
En dat heeft nadelige gevolgen. Je dwingt de natuur ermee in een keurslijf.
Ook de financiële middelen voor natuurbehoud staan onder hoge druk.
Natuurbeleid wordt zelfs als remmende factor ervaren voor de bedrijvigheid.
En dit komt de houdbaarheid van de natuur niet ten goede.
Je kunt zo veel meer met natuur.
De Raad ziet veel kansen om tot een robuust natuurbeleid te komen.
Maar dan moet wel het roer om.
De belangrijkste adviezen van de Raad op een rijtje.
Creëer regionale natuurnetwerken. Kies daarbij voor horizonbeleid.
Stel langetermijndoelen als stip op de horizon samen met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
Hou die doelen vast, ook als het financieel tegenzit.
Stel dan als prioriteiten: verbeter bestaande gebieden zorg voor nieuwe gebieden, verhoog de uitwisseling en zorg voor verbindingen.

(Een waterrijk landschap vanuit de lucht. Daaroverheen staat in kleurige balken het eerste advies.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT VERDER

Ga uit van kompasbeheer, gebaseerd op een ontwikkelingsrichting naar ecosysteem of landschapstype, zonder statisch eindbeeld.
Stuur niet op gedetailleerde doelen maar op het aanbieden van de benodigde condities in termen van oppervlakte, milieu en water.
Creëer verbindingen vanuit de maatschappelijke betekenissen van natuur.
Verbind natuurbeleid met ander beleid bijvoorbeeld voor gezondheid, economisch vestigingsklimaat of waterveiligheid.
Breng natuur dichter bij mensen.
Investeer in natuur op de overgang van stad naar buitengebied.
Herzie het agrarisch natuurbeheer.
Concentreer dit in grote, aaneengesloten gebieden.
Zo wordt de maatschappelijke betekenis van natuur beter benut.
Geef ruimte aan maatschappelijke initiatieven.
Wees creatief en improviseer. Maak nieuwe arrangementen voor samenwerking met maatschappelijke partners en geef krachtige impulsen aan natuureducatie.
Tot slot: zorg voor continuïteit in de financiering van natuur.
Essentieel voor een duurzame toekomst.
De overheid is eindverantwoordelijk voor natuur.
Spreiden van de financiering over meer partijen zorgt voor continuïteit.
Koppel de kosten aan de baten van natuur.
Verbind het recht op economische activiteit aan bijdragen om de natuur in stand te houden.

(Advies vijf verdwijnt uit beeld. Wegen vanuit de lucht.)

De oplossingen liggen binnen handbereik: verbind natuur met andere doelen en benut de kracht van de samenleving.
Zowel de maatschappelijke als de eigen betekenis van natuur komen dan tot hun recht. Zo wordt de natuur onbeperkt houdbaar.

(Een groen landschap met de beeldtekst 'onbeperkt houdbaar'. Het groen verbleekt en daarna verdwijnt ook de beeldtekst. Het beeld wordt wit en dan verschijnt in paarse letters de tekst: Kijk voor het volledige advies op www.rli.nl.)

DE VROLIJKE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG