Werk in uitvoering

Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviestrajecten, de laatste stand van zaken en de planning.

  • Welke mogelijkheden biedt het voorstel voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de ondersteuning van de omslag naar een veerkrachtige en robuuste kringlooplandbouw?
  • De raad constateert dat de wereldwijde voortgaande groei van de luchtvaart en doelen voor het klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving van mensen op gespannen voet met elkaar staan. Die spanning vraagt om een nieuwe manier van kijken in het luchtvaartbeleid.
  • Toerismebeleid is traditioneel gericht op het vergroten van het aanbod en het aantrekken van toeristen. De sterke groei van de sector en de daarmee samenhangende (piek)belasting voor de leefomgeving maken toerisme en recreatie tot een interessant adviesonderwerp.
  • Wat is de rol van de rijksoverheid bij de transitie naar een duurzame economie? Geven aard, omvang en verwachte economische impact van de transitieopgaven aanleiding tot herziening van deze rol? Welke lessen zijn te trekken uit de transitie van de energie-intensieve industrie?
  • Duurzaamheidsopgaven manifesteren zich tegelijkertijd op regionaal niveau. De vraag is hoe opgaven daar samenkomen. Zitten opgaven elkaar in de weg? Is winst te behalen bij een samenhangende aanpak?