Zoek

6 resultaten

Toerisme en de leefomgeving

advies_in_voorbereiding
Toerismebeleid is traditioneel gericht op het vergroten van het aanbod en het aantrekken van toeristen. De sterke groei van de sector en de daarmee samenhangende (piek)belasting voor de leefomgeving maken toerisme en recreatie tot een interessant adviesonderwerp.

Bodemdaling in veenweidegebied het Groene Hart

advies_in_voorbereiding
Welke keuzes moeten worden gemaakt in verband met de negatieve effecten van bodemdaling in het veenweidegebied Groene Hart en door wie?

"Vergeten" Nederland?

advies_in_voorbereiding
Wat is nodig om problematische verschillen tussen regio’s te voorkomen, om de brede welvaart en de ontplooiingsmogelijkheden in alle gebieden in Nederland te bevorderen en de samenhang tussen de regio’s te versterken? En welke rol spelen de rijksoverheid en andere partijen daarbij?

Kaderrichtlijn Water

advies_in_voorbereiding
In 2027 moet Nederland voldoen aan de eisen van de KRW. Wat is nodig om de KRW-aanpak die het kabinet voorstaat optimaal te laten verlopen en wat is er nu en na 2027 nodig om naar een goed en gezond watersysteem toe te groeien?

Verduurzaming bedrijventerreinen

advies_in_voorbereiding
Hoe kan de verduurzaming van bedrijventerreinen en de bedrijven die er gevestigd zijn, worden versneld? Wat betekent dit voor de rollen, verantwoordelijkheden en instrumenten van de rijksoverheid en andere overheden, marktpartijen en samenleving?

Duurzaamheidstransities en de financiële sector

advies_in_voorbereiding
Welke mogelijkheden heeft de overheid om financiële instellingen zodanig te sturen dat zij anticiperen op de duurzame economie en bijdragen aan de transitie daarnaartoe?