Naar een effectieve Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Verwacht november 2018

Aanleiding en adviesvraag

De minister van BZK heeft de Rli gevraagd te adviseren op de ontwerp-NOVI. Concreet vraagt de minister de raad hoe de “hoofdlijnen van governance en sturing, al dan niet aangepast, effectief ingezet kunnen worden voor het realiseren van de inhoudelijke prioriteiten van het kabinet”

Aanleiding voor de adviesaanvraag is het Kabinetsperspectief NOVI van 5 oktober 2018. Gezien de majeure transitieopgaven waar Nederland nu mee te maken heeft ziet de Rli de eerste NOVI als een belangrijk kader voor het werken aan een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

De NOVI is een nieuw beleidsinstrument en geïntroduceerd met het vernieuwde stelsel van het omgevingsrecht. Met de stelselwijziging wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken en laten aansluiten bij de behoeften van deze tijd. De NOVI is in dit nieuwe stelsel een belangrijk instrument.

Adviesvraag Ontwerp Nationale Omgevingsvisie & Kabinetsperspectief NOVI.

foto: Spiegelwaal, Nijmegen, voorbeeld van complexe regionale opgaven: verstedelijking, waterveiligheid, infrastructuur en kwaliteit landschap. © Thea van den Heuvel /DAPh
foto: © Thea van den Heuvel /DAPh | Spiegelwaal, Nijmegen, voorbeeld van complexe regionale opgaven: verstedelijking, waterveiligheid, infrastructuur en kwaliteit landschap.

Planning

Het adviestraject wordt naar verwachting afgerond in november 2018.

Samenstelling raadscommissie

André van der Zande, commissievoorzitter
Pieter Hooimeijer, raadslid
Sybren Bosch, junior-raadslid

Informatie of reactie: 

Voor uw reactie op dit onderwerp of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tim Zwanikken, mail: tim.zwanikken@rli.nl, telefoon: 0652874404.