Over de raad

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving.

De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de ministeries van IenW, EZK, LNV en BZK. Velden waarover de raad adviseert zijn:

 • wonen
 • ruimtelijke ordening
 • milieu
 • klimaat
 • water
 • landbouw
 • natuur
 • voedsel (kwaliteit)
 • verkeer en vervoer
 • ruimtelijk-economische ontwikkeling
 • energie-infrastructuur
 • externe veiligheid

Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.

De raad is in februari 2012 ingesteld (Kaderwet adviescolleges, Wet Rli, Officiele bekendmaking in het Staatsblad).

luchtfoto van stad, landelijkgebied en water

Evaluatie Rli

De Kaderwet adviescolleges geeft aan dat de Rli elke vier jaar een evaluatie moet uitvoeren. Op 1 augustus 2016 eindigde de eerste zittingstermijn (2012-2016) van de raad en op 1 augusutus 2020 eindigde de tweede zittingsperiode (2016-2020).

Beide evaluaties zijn te downloaden (zie rechts op deze pagina).

De raad zal de aanbevelingen uit de evaluatie als input gebruiken voor de start van de volgende raadsperiode.