Pers

189 persberichten

Extra maatregelen noodzakelijk voor goede waterkwaliteit

persbericht
Rli - 11 mei 2023
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland is onvoldoende. Bovendien wordt niet voldaan aan nationale en internationale voorschriften. Zo stelt de Europese Kaderrichtlijn Water normen voor 2027. Maar dat is vrijwel zeker niet meer haalba ...

Rli, RVS en ROB adviseren kabinet: Andere aanpak regionaal beleid nodig

persbericht
Rli - 27 maart 2023
De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot en ze nemen toe. Het beleid van het kabinet moet zich richten op het tegengaan van onwenselijke verschillen, het compenseren van achterstanden alleen is onvoldoende. Er moet overal in Nede ...

Nederland heeft veel meer duurzame financiering nodig

persbericht
Rli - 22 december 2022
Op dit moment wordt in Nederland nog veel te weinig duurzaam geïnvesteerd. De financiële sector moet versneld in beweging komen om dit te veranderen, en de overheid moet zorgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en i ...

Energietransitie vergt zorgvuldig besluit over kerncentrales

persbericht
Rli - 7 september 2022
persbericht en advies downloaden via www.rli.nl Volg ons op Twitter (@raadrli) en twitter mee met #kernenergie ...

Oplossen wooncrisis vereist meer actie van woningcorporaties en gemeenten

persbericht
Rli - 16 juni 2022
De komende jaren is een aanzienlijke uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen nodig. Daarom moet de rijksoverheid veel sterker sturen op de prestaties van woningcorporaties en gemeenten. In het advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woni ...

Adviesraden hebben zorgen over de morgen van jongeren

persbericht
Rli - 23 mei 2022
Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren nu en in de toekomst onzeker zijn. Veertien adv ...

Natuur overal en voor iedereen

persbericht
Rli - 23 maart 2022
De natuur in Nederland gaat hard achteruit. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de biodiversiteitscrisis even groot als de klimaatcrisis. Vitale natuur is cruciaal voor een leefbaar Nederland. Mensen hebben natuur nodig voor hu ...

Bied toekomstperspectief aan duurzaam boeren

persbericht
Rli - 2 december 2021
Boeren moeten binnen duurzaamheidsgrenzen toekomstperspectief hebben. Om als boer te kunnen ondernemen moet ten minste aan drie voorwaarden worden voldaan: duidelijkheid over de eisen die aan hun bedrijf worden gesteld, vrijheid om te bepalen hoe zij aan ...

Kabinet moet ruimtelijke verbouwing van Nederland sturen

persbericht
Rli - 23 november 2021
Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven rond klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw. Deze opgaven moeten alle ruimtelijk een plek krijgen. Daardoor zal ook het aanzien van Nederland flink veranderen. Om van deze grote verbouwing een succe ...

Zet Groeifonds gericht in voor duurzame groei

persbericht
Rli - 14 oktober 2021
Het Nationaal Groeifonds is ingesteld om het toekomstig bruto binnenlands product van Nederland te vergroten. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) concludeert in zijn advies ‘Investeren in duurzame groei’ dat dit doel alleen bereikt kan wo ...