Europese Kaderrichtlijn Water

De Raad is overtuigd van het grote belang van de Europese Kaderricht­lijn Water (EKRW). Nederland en de andere Europese landen staan nog maar aan het begin van het proces van implementatie.
De Raad meent dat het erg belangrijk is om draagvlak voor dit proces te creëren, en dit kan door met een open planproces te werken. Dit betekent dat de over­heid moet communiceren. Ook moet er een open oog zijn voor de maat­schappelijke impact van de Kader­richtlijn. 

Verder wijst de Raad op het belang om de Waddenzee als één ecosysteem te beschouwen, en der­halve om de doelstelling van alle stroomgebieden die in de Wadden­zee uitkomen, trilateraal af te stemmen. Een belangrijke nog te maken keuze is of de Waddenzee voorlopig als een natuurlijk water of als een sterk veranderd water gety­peerd moet worden. De Raad beveelt aan voorlopig te kiezen voor "sterk veranderd" in plaats van "natuurlijk" water, omdat het in de toekomst makkelijker is om te beslissen om van sterk veranderd naar natuurlijk op te schalen dan andersom. Wel acht de Raad het wenselijk dat er in de drie Waddenzeelanden dezelfde keuze wordt gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de hoofddoelstelling van de Waddenzee als natuurgebied.