Anders betalen voor mobiliteit

Reactie op rapport commissie Nouwen.

Samenvatting: 

Het Nationaal Platform Anders Betalen voor Mobiliteit heeft interessante voorstellen gedaan voor een meer marktgerichte benadering van mobiliteit. Hoewel de Raad voor Verkeer en Waterstaat de samenhang van de voorstellen begrijpt en qua richting ook onderschrijft acht de Raad de combinatie van voorstellen dermate ingrijpend dat de kans op realisering ervan binnen afzienbare termijn in de Nederlandse politiek-bestuurlijke verhoudingen beperkt lijkt. De Raad heeft zich daarom afgevraagd wat de minimum-bestandddelen zijn voor een model dat enerzijds tegemoet komt aan de achterliggende wensen van zoveel mogelijk partijen en waarmee anderzijds een gedifferentieerde kilometerprijs op redelijk korte termijn landelijk ingevoerd kan worden. Zo'n model duiden we verder aan met de term "transitiemodel". 

In een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat van 24 juni jl. heeft de Raad aangegeven op welke principiële beleidskeuzen dat transitiemodel gebaseerd dient te zijn. De Raad doet in de brief een aantal concrete aanbevelingen om op zo kort mogelijke termijn tot invoering van de kiometerbeprijzing te kunnen komen.