Advies Onderwijs en Arbeidsmarkt Water

De Adviescommissie Water (AcW) adviseert de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om wateropleidingen en de arbeidsmarkt voor water te versterken.

Nederland kent forse uitdagingen voor het waterbeheer als gevolg voor klimaatverandering, bodemdaling, toenemende bebouwing en geïnvesteerd vermogen. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om veiligheid, waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening ook voor de lange termijn te waarborgen.
Om Nederland letterlijk boven water te houden zijn goed opgeleide vakmensen en kenniswerkers noodzakelijk. Tegelijkertijd dreigen er grote tekorten op de arbeidsmarkt voor water te ontstaan. De Commissie doet in haar advies een aantal aanbevelingen voor het versterken van onderwijs en arbeidsmarkt water.