Werkprogramma 2012-2013

Dit is een gezamenlijk werkprogramma van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad. De raden verwachten samen te gaan in de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en werken daarom gezamenlijk aan een integrale benadering van het fysieke domein. De ervaringen met samenwerking sterken de raden in de overtuiging dat integratie tot meerwaarde leidt.

Dit werkprogramma geeft de prioriteiten aan zoals vastgesteld in de zomer van 2011. De dynamiek in het beleid (Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, topsectorenbeleid, woonvisie) kan reeds op korte termijn leiden tot nieuwe adviesvragen. Daarom is er voor gekozen om ruimte in het programma te houden. In het najaar van 2011 wordt in gesprek te gaan met de ministers en staatssecretarissen van Infrastructuur en Milieu (IenM) , Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de verdere invulling van het programma.

Het werkprogramma 2012-2013 biedt ruimte voor ongeveer tien adviesthema’s. Zeven adviezen zijn geprogrammeerd (waaronder één briefadvies) en de organisatie van een internationaal congres. Het werkprogramma is gebaseerd op discussies met de departementen van IenM, EL&I en BZK (WWI), de Vaste commissies voor IenM, EL&I en BZK en discussie in de raad. Vier onderwerpen lopen door vanuit het werkprogramma 2011-2012; ten dele met een geactualiseerde vraagstelling op basis van de voorbereiding van het werkprogramma 2012-2013. Drie onderwerpen zijn nieuw. Ter voorbereiding op de gesprekken met de ministers in het najaar 2011 zijn zes potentiële adviesonderwerpen geïdentificeerd (paragraaf 4).

Het werkprogramma is gericht op het adviesdomein van de raden voor de leefomgeving en infrastructuur zoals formeel geldend in september 2011. Het werkterrein van de RLI wordt mogelijk in de loop van 2011 en 2012 uitgebreid met strategische advisering over (delen van) beleidsterreinen die nu behartigd worden door de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) en de Algemene Energieraad (AER). Zodra aan de RLI bij wet nieuwe taken worden toebedeeld, zal het werkprogramma geactualiseerd worden.