Advies Bestuursakkoord Water

De Adviescommissie Water heeft op 14 juli 2016 een advies uitgebracht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het actualiseren van het Bestuursakkoord Water (BaW).

In 2011 is het Bestuursakkoord Water (BaW) gesloten door het Rijk, IPO, VNG, UvW en Vewin met als hoofd doel de doelmatigheid in het waterbeheer te vergroten. De afspraken betreffen het brede waterdomein: waterveiligheid, zoetwater, wateroverlast, waterkwaliteit en waterketen (drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering). Met de uitvoering van het Bestuursakkoord is een doelmatigheidswinst beoogd die tot 2020 geleidelijk oploopt tot jaarlijks 750 miljoen euro ten opzichte van 2010. "Minder bestuurlijke drukte, heldere verantwoordelijkheden en slim samenwerken" stonden centraal in de afspraken. De eerste tussentijdse evaluatie van de afspraken uit het BaW, die lopen tot en met 2020, vond plaats in 2013. Op dit moment voeren de BaW - partners de tweede tussentijdse evaluatie uit. Onderdeel van deze evaluatie is vooruitkijken naar eventuele nieuwe afspraken: over welke onderwerpen zouden welke partijen welke afspraken moeten maken? De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de Adviescommissie Water (AcW) gevraagd om een advies dat inbreng levert voor een nieuw of geactualiseerd BaW .