Werkprogramma 2022-2023

De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de bewindslieden van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het werkprogramma geeft een overzicht van de adviesthema's voor de periode 2022-2023.

illustratie van radartjes die in elkaar grijpen met tekeningen er in van landbouw, infrastructuur, wonen, overleg, transport, energie

De raad heeft de ambitie om in de komende jaren bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van de uitdagingen in de fysieke leefomgeving zullen de meeste adviezen van de raad zich uitstrekken over de grenzen van de vier departementen in het fysieke domein.

Adviesthema's

Een aantal onderwerpen uit het werkprogramma van vorig jaar loopt door in 2022:

  • Plaats en toekomst van het woningcorporatiestelsel
  • Herijking natuurbeleid
  • Kernenergie

De vijf nieuwe thema's die de raad oppakt zijn:

  • Finance en duurzaamheidstransities
  • Groen uit de crisis - Green Deal
  • Beleid voor bedrijventerreinen
  • Vergeten Nederland?
  • Kaderrichtlijn Water

Daarnaast overweegt de raad in overleg met de departementen om in 2022 een advies uit te brengen over de uitvoering van de energietransitie.

Kijk voor de laatste stand van zaken op In voorbereiding