Werkprogramma 2023-2024

De raad stelt jaarlijks een werkprogramma op dat wordt vastgesteld door de bewindslieden van IenW, EZK, LNV en BZK. Het werkprogramma geeft een toelichting op de adviesthema's voor de periode 2023-2024.

illustratie van radartjes die in elkaar grijpen met tekeningen er in van landbouw, infrastructuur, wonen, overleg, transport, energie

De raad heeft de ambitie om in de komende jaren bij te dragen aan het versnellen van de noodzakelijke transities in het brede veld van de fysieke leefomgeving. Vanwege de sterke onderlinge verbondenheid van de uitdagingen in de fysieke leefomgeving, strekken de meeste adviezen van de raad zich uit over de grenzen van de vier departementen in het fysieke domein.

Adviesthema's

Een aantal onderwerpen uit het werkprogramma van vorig jaar loopt door in 2023:

  • Beleid voor bedrijventerreinen
  • ‘Vergeten’ Nederland?
  • Kaderrichtlijn Water

De vijf nieuwe thema’s die de raad oppakt zijn:

  1. Van wegwerpeconomie naar duurzame producten
  2. Ruimtelijke gevolgen van klimaatadaptatie op de lange termijn
  3. De juridificering van het maatschappelijk debat over duurzaamheid en milieu
  4. Duurzaam bouwen
  5. Brede welvaart in de praktijk van het omgevingsbeleid

De raad ziet af van het voorstel voor een advies over herstelbeleid ‘Groen uit de crisis – Green Deal’ uit werkprogramma 2022 – 2023. De Nederlandse economie heeft zich razendsnel hersteld en de economie wordt geplaagd door heel andere problemen zoals schaarste op de arbeidsmarkt, hoge inflatie, energieschaarste en afnemende koopkracht. In plaats daarvan heeft de raad het voornemen om een ongevraagd advies voor te bereiden met als titel ‘Uitvoeringskracht’.

Naast bovengenoemde thema’s zal de raad de komende jaren, aanvullend op zijn reguliere werkzaamheden, adviseren op basis van (tussentijdse) uitkomsten van de evaluatie van de Omgevingswet.  Hiervoor is de raad tijdelijk uitgebreid met twee raadsleden die ook deel uitmaken van de Evaluatiecommissie Omgevingswet.

Ten slotte overweegt de raad om een ongevraagd advies uit te brengen over de complexe vraagstukken in de leefomgeving die in de volgende kabinetsperiode tot een oplossing moeten worden gebracht.

Kijk voor de laatste stand van zaken van de lopende adviezen op In voorbereiding